Česká spořitelna zaznamenala v 1. čtvrtletí 2019 dvouciferný meziroční nárůst provozního zisku


07. 05. 2019  00:57          komentáře (0)

Česká spořitelna zaznamenala v 1. čtvrtletí 2019 dvouciferný meziroční nárůst provozního zisku o 11,2 %. Konsolidovaný čistý zisk poklesl v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2018 o 3,1 % na 3,9 mld. Kč.

Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2019 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 3,9 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2018 činil
4,1 mld. Kč, v meziročním porovnání se tak čistý zisk snížil o 3,1 %. Avšak, provozní zisk zaznamenal výrazný nárůst o 11,2 % na 5,4 mld. Kč.

Česká spořitelna zaznamenala v 1. čtvrtletí 2019 dvouciferný meziroční nárůst provozního zisku
„Dobrý stav české ekonomiky se pozitivně odrazil na dosažení našich obchodních výsledků za 1. čtvrtletí. V porovnání
s předcházejícím rokem jsme za první tři měsíce dokázali poskytnout více úvěrů jak obyvatelům, tak i firemní klientele. Objem portfolia hypoték domácnostem vzrostl meziročně téměř o 10 %. Výborného výsledku jsme dosáhli také
v oblasti depozit, jejichž objem se navýšil o více než o 9 %. Zlepšování naší vlastní efektivity se projevilo v nárůstu provozního zisku,“ hodnotí první čtvrtletí předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon.

 

HLAVNÍ UKAZATELE

Česká ekonomika stále profituje z příznivého makroekonomického období na evropských a světových trzích, navzdory postupnému zpomalování hospodářského růstu. Spotřeba českých domácností nadále roste díky silnému růstu mezd a pozitivní náladě domácností.

Největší podíl na nárůstu provozního zisku měl čistý úrokový výnos v souvislosti s rostoucími úvěrovými obchody a navyšováním úrokových sazeb. Nárůst provozního zisku přímo souvisí se zlepšením ukazatele poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) na 47,3 % z 48,9 % v 1. čtvrtletí 2018. Na poklesu celkového objemu konsolidovaného čistého zisku se výrazně podílel povinný příspěvek do Fondu pro řešení krize, který se zvýšil o více než
50 % na 0,7 mld. Kč.

Čistý úrokový výnos výrazně vzrostl ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2018 o 11,3 % na 7,3 mld. Kč. Na růst čistého úrokového výnosu jako nejdůležitější složky provozních výnosů měly největší vliv rostoucí úvěrové obchody a pět zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou v průběhu roku 2018. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla z 2,27 % na 2,10 % navzdory nárůstu některých úrokových sazeb. Pokles byl způsoben vysokým objemem nízkoúročených obchodů s ČNB a pokračujícím konkurenčním tlakem na bankovním trhu. Bez mimořádného růstu nízkoúročených aktiv poklesla čistá úroková marže z 2,71 % na 2,60 %.

Čistý výnos z poplatků a provizí se zvýšil meziročně o 2,8 % na 2,2 mld. Kč. Nárůst byl způsoben zejména příjmy
ze správy finančního majetku, z prodeje pojišťovacích produktů a optimalizací nákladových poplatků na úvěrové provize.

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním porovnání klesl o 12,4 % na 0,6 mld. Kč, což bylo ovlivněno nižšími výnosy z obchodování s deriváty a cennými papíry.

Celkové provozní náklady se ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 zvýšily o 4,2 % na 4,8 mld. Kč. Největší růst zaznamenaly náklady na zaměstnance, které především kvůli nárůstu mezd ve 2. čtvrtletí 2018 narostly o 7,2 %. Navzdory vyššímu příspěvku do Fondu pojištění vkladů klesly ostatní správní náklady o 4,0 %. Důvodem poklesu byla implementace účetního standardu IFRS 16, která vedla k strukturálním změnám ve Výkazu zisků a ztrát, především mezi ostatními správními náklady (pokles) a odpisy hmotného a nehmotného majetku (nárůst).

Zisk ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek a rezerv na úvěrová rizika) dosáhl výše 0,3 mld. Kč. Navzdory pozitivnímu dopadu do Výkazu zisků a ztrát došlo k meziročnímu zhoršení kvůli mimořádně velkému rozpouštění opravných položek na úvěrová rizika v 1. čtvrtletí 2018. Kvalita úvěrového portfolia zůstává na vysoké úrovni s nízkým objemem nových úvěrů v selhání.

Ostatní provozní výsledek (-0,7 mld. Kč) zahrnuje zejména ostatní výnosy a náklady nesouvisející s běžnou činností Skupiny, tvorbu rezerv a výsledky z prodeje či přecenění hmotného a nehmotného majetku. V této položce byl rovněž zahrnut povinný příspěvek do Fondu pro řešení krize ve výši 684 mil. Kč, což znamenalo výrazný nárůst (+52,1 %) ve srovnání s příspěvkem placeným v 1. čtvrtletí 2018 (450 mil. Kč).

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 31. březnu 2019 výše 1 496,5 mld. Kč. Ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2018 se zvýšila o 4,9 %. V průběhu 1. čtvrtletí 2019 pokračovaly změny ve struktuře aktiv, které vedly k významnému nárůstu úvěrů a pohledávek za klienty a za bankami včetně reverzních repo operací s ČNB. Vzrostl i objem dluhových cenných papírů v naběhlé hodnotě. Na pasivní straně bilance se zvýšily hlavně vklady bank včetně repo operací, stejně jako vklady klientů. Aktivní i pasivní strana bilance byly ovlivněny také výše zmíněnou implementací nového účetního standardu IFRS 16, který způsobil nárůst obou stran bilance o 2,9 mld. Kč.

Vlastní kapitál připadající na vlastníky mateřského podniku k 31. březnu 2019 představoval 126,5 mld. Kč, což je
o 3,3 % více než na konci roku 2018. Celkový kapitálový poměr (Tier 1+2) za skupinu České spořitelny dosáhl 18,8 %, čímž je významně nad minimálními regulatorními kapitálovými požadavky. Česká spořitelna plánuje vydání nového dodatečného Tier 1 kapitálu ve výši cca 9 mld. Kč ve 2. čtvrtletí roku 2019, s ohledem na plánovaný obchodní růst
a zvyšující se regulatorní požadavky.

Klientské úvěry pokračovaly v dynamickém růstu i v 1. čtvrtletí 2019. Hrubý objem klientských úvěrů očištěný o vliv reverzních repo operací meziročně vzrostl o 8,6 % na 715,2 mld. Kč. (Reportovaný růst činil 6,9 %). Z toho portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) se v meziročním srovnání zvětšilo o 8,4 % na 387,9 mld. Kč, především díky hypotékám fyzickým osobám (+9,9 %), úvěrům malým podnikům (+6,8 %) a spotřebitelským úvěrům (+4,3 %). Objem úvěrů podnikatelským subjektům (tzv. wholesale) se bez vlivu reverzních repo operací meziročně zvýšil o 9,1 % na 258,8 mld. Kč. Důvodem byl silný růst úvěrů velkým korporacím (+16,8 %) a malým a středním podnikům
(+8,6 %).

Závazky ke klientům vzrostly ve srovnání s 1. čtvrtletím 2018 o 9,1 % na 992,0 mld. Kč. Vklady domácností se zvýšily o 7,9 % na 684,1 mld. Kč. Vklady korporátní klientely vzrostly o 3,9 % na 202,2 mld. Kč a vklady klientů veřejného sektoru se v meziročním srovnání výrazně zvýšily o 31,1 % na 105,7 mld. Kč.

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 31. březnu 2019 činil 4,63 milionu, ze kterých přibližně 1,53 milionu využívalo v 1. čtvrtletí 2019 digitální bankovnictví. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet se zvýšil v meziročním porovnání o 1,9 % a dosáhl výše 2,88 milionu kusů, přičemž z tohoto počtu představovaly kreditní karty 176 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se ve srovnání s 1. čtvrtletím 2018 zvýšil o 15,2 % na 46,3 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se meziročně zvýšil o 96
na 1 794 kusů.

 

Více podrobností na www.csas.cz.Česká spořitelna zaznamenala v 1. čtvrtletí 2019 dvouciferný meziroční nárůst provozního zisku

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

35445066035

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

57


ČÍSLO TÝDNE 57 právě tolik procent Čechů nakupuje pravidelně na internetu. Je to o 18 procent více než v roce 2019, tedy před nástupem koronavirové krize. Zájem o internetové nakupování se bude zvyšovat i nadále.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,6640
Kurz USD Americký dolar 1 USD 22,7030
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,4495
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,2730
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 24,6095
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,9400
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1849
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více