Čistý zisk vzrostl a potvrzuje se stabilita úvěrového portfolia


31. 08. 2011  10:32     Karel Pluhař     komentáře (0)

WPB Capital, spořitelní družstvo, navazuje v prvním pololetí na pozitivní hospodářské výsledky a zvyšuje zisk před zdaněním na 35,2 milionů korun. Vzrostla ziskovost z obchodní činnosti při zachování stabilního úvěrového portfolia.

Bilanční suma WPB Capital, spořitelní družstvo, vzrostla na 5,38 miliardy korun. Úvěrové portfolio přesáhlo 3 miliardy korun a objem depozit dosáhl 4,89 miliard korun. Bezpečný růst WPB Capital byl zajištěn navýšením základního kapitálu na 454 milionů korun.  
Ukazatele růstu
WPB Capital
2010 1H 2011 Změna
Bilanční suma 4 635 mil. Kč 5 375 mil. Kč + 15,97 %
Základní kapitál 383 mil. Kč 453,56 mil. Kč + 18,42 %
Počet klientů 8 017 8 933 + 11,43 %
Bilanční stav depozitních účtů 4 250 mil. Kč 4 894 mil. Kč + 15,15%
Bilanční stav poskytnutých úvěrů 2 181 mil. Kč 3 008 mil. Kč + 37,92 %
Kapitálová přiměřenost 11,34 % 10,12 % - 1,22 p. b.
Zisk před zdaněním 5,96 mil. Kč 35,27 mil. Kč + 29,31 mil. Kč
  “Kladný výsledek hospodaření tři kvartály po sobě dokazuje, že WPB Capital přechází z fáze, kdy se rozvoj financoval kapitálových investic do fáze, kdy již lze rozvoj financovat z výnosů z běžné činnosti. Na zvýšení zisku z běžné činnosti se podepsaly výnosy ze stabilního a dlouhodobě rostoucího úvěrového portfolia vyznačujícího se dobrou platební morálkou klientů. Snížení úrokové sazby úvěrů až na 7,95 % ročně při zachování flexibility oslovilo i klienty, kteří dříve využívali pouze bankovní financování,“ říká David Vidomus, vedoucí marketingu WPB Capital, spořitelní družstvo. Ve druhém pololetí je plánováno navýšení základního kapitálu na hranici 500 milionů korun, která je potřebná pro podání žádosti o bankovní licenci a k dalšímu posílení stability WPB Capital. „Přesný termín podání žádosti o bankovní licenci zatím nelze určit. Většinu příprav nezbytných k úspěšnému průběhu licenčního řízení plánujeme učinit v následujících měsících,“ uvádí David Vidomus. Podání žádosti o bankovní licenci je velmi náročný proces, na který se musí každý žadatel důkladně a dlouhodobě připravovat. První významné kroky byly učiněny už v lednu, kdy byl úspěšně implementován nový bankovní informační systém Arbes OBS. Implementací bankovního systému došlo nejen k výraznému zkvalitnění vnitřních procesů a minimalizaci operačního rizika. Klientům mohly být nabídnuty nové služby. Nejoblíbenější je běžný účet bez poplatků, který si od 1. 1. 2011 zřídilo  téměř 5 000 klientů. V následujícím období  je plánováno rozšíření běžného účtu o platby SIPO, možnost kontokorentního úvěru a zahraniční platební styk.  

Informace k výkazu zisku a ztráty

V prvním pololetí roku 2011 dosáhlo spořitelní družstvo WPB Capital zisku před zdaněním ve výši 35,27 milionů korun. Na realizaci zisku měl důležitý podíl růst objemu poskytnutých úvěrů společně s nízkým objemem problémových úvěrů. Na straně úspor k zisku významně přispělo další zefektivnění vnitřních procesů a z něj plynoucí pokles správních nákladů. Důležitý je především trend, kdy WPB Capital, spořitelní družstvo, skončilo v zisku třetí kvartál v řadě. Zisku bylo dosaženo výnosy z běžné činnosti, zejména rozšířením úvěrového portfolia. WPB Capital, spořitelní družstvo, se tak dostává do fáze, kdy je další rozvoj financován i z vygenerovaných zdrojů.

Informace k vývoji pasiv

V prvním pololetí roku 2011 klienti vložili na depozitní účty 1,18 miliard korun a celkový bilanční stav depozitních účtů tak dosáhl 4,89 miliard korun. Zvýšený zájem klientů byl zaznamenán v oblasti spořicích účtů. Maximální úrokové sazby dosáhly u termínovaných vkladů i spořicích účtů 4,95 % ročně, u spořicích účtů díky měsíčnímu připisování úroků efektivně až 5,6 % p. a. Depozitní produkty WPB Capital tak nabízejí zhodnocení výrazně přesahující průměrné zhodnocení nabízené bankami.

Informace k vývoji aktiv

V prvním pololetí roku 2011 byly poskytnuty nové úvěry o celkovém objemu 954 mil. korun, bilanční stav poskytnutých úvěrů pak těsně přesáhl hranici tří miliard korun. Úroková sazba úvěrových produktů od 7,95 % ročně přilákala klientelu, která v minulosti spadala do domény menších bank. Přetrvával zájem o investiční úvěry (včetně předdeveloperských a developerských) následované provozními úvěry. Výrazně vzrostla poptávka po amerických hypotékách, které však co do objemu poskytnutých prostředků zůstávají minoritním produktem. 72 % objemu úvěrů čerpaly právnické osoby a 28 % fyzické osoby.    

Informace k vývoji rizik

Změna kapitálové přiměřenosti (- 1,22 p. b.) je dána pokračujícím silným zájmem o úvěrové produkty. Tento trend má pozitivní dopad na hospodářský výsledek, ale dočasně snižuje kapitálovou přiměřenost. Kapitálová přiměřenost je stále výrazně na osmiprocentní hranicí požadovanou ČNB. Plánované navýšení základního kapitálu na 500 milionů korun bude znamenat nárůst kapitálové přiměřenosti WPB Capital, spořitelní družstvo. Podíl úvěrů v selhání (po splatnosti déle než 90 dní, dle metodiky ČNB) je 6,4 %, což přesně odpovídá průměru bankovního sektoru a je výrazně nad průměrem sektoru družstevních záložen (10,3 %). K úvěrům v selhání jsou vytvořeny opravné položky ve výši 9,7 % hodnoty pohledávek v selhání. Výše vytvořených opravných položek překračuje požadavky plynoucí z metodiky uplatňované Českou národní bankou. Rizikovost úvěrového portfolia výrazně snižuje kvalitní zajištění úvěrů bonitními nemovitostmi a výjimečně jinými likvidními a hodnotnými aktivy. Výše poskytnutých úvěrů v průměru dosahuje 60 % hodnoty zástavy. Dalšího snížení rizikovosti je dosaženo diverzifikací úvěrů a to z hlediska teritoriálního i z hlediska odvětvového. WPB Capital se vyhýbá poskytování spotřebitelských a dalších nezajištěných úvěrů, což napomáhá ochraně před rizikem.


Čistý zisk vzrostl a potvrzuje se stabilita úvěrového portfolia

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

19713487610

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

5740


ČÍSLO TÝDNE - 5740 korun. Právě tolik bude činit dle rozhodnutí vlády tzv. paušální daň. Každý živnostník s příjmem do 800 tisíc korun ročně tak bude moci hradit sociální, zdravotní i daň v jedné paušální částce. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více