32. díl - Kazuistika:
Jak se chránit před blokací účtu po zaplacení


16. 07. 2018  00:18     Asociace občanských poraden     komentáře (0)

Výchozí situace, popis problému: Klient telefonoval s dotazem ohledně exekuce, která je vedená na manželku. Jedná se o dluh z r. 2009, který vznikl před manželstvím. Klient i jeho manželka dostali vyrozumění o zahájení exekuce, dva dny před tím měli oba dva zablokované účty.

32. díl - Kazuistika: Jak se chránit před blokací účtu po zaplacení
Ani na jednom z účtů nebylo dostatek financí na úhradu dlužné částky. Klient si tedy půjčil od známých a poslal ihned na účet exekutora dlužnou částku - 22 tis., což byla částka se sníženými náklady exekutora (jinak by dluh činil 26.191,-Kč). Nyní je tedy dluh zaplacený, ale klient i jeho manželka má stále zablokovaný účet. Potřebují alespoň účet klienta urychleně odblokovat, aby se nedostávali do prodlení s dalšími platbami. Exekutor jim řekl, že účet odblokuje do 30 dnů. Klient si vyhledal par. 262b OSŘ, podle kterého by mohl navrhovat zastavení exekuce. Ptá se, jestli má smysl exekuci zastavovat. Klient se diví tomu, že má zablokovaný účet, i když se jedná o dluh, který vznikl před manželstvím.

Zakázka: Klient i jeho manželka mají oba zablokované účty exekutorem, přestože dluh vznikl manželce před uzavřením manželství. Dluh již zaplatili a potřebují co nejrychleji odblokovat účet. Ptají se, jak toho docílit a zda má smysl podávat návrh na zastavení exekuce.

Možnosti řešení: Od 1.7.2015 je irelevantní, zda-li se v exekuci vymáhá dluh  patřící do SJM či nikoli - vždy lze exekučně postihnout účet manžela povinného. Exekutor tedy účet klienta blokuje oprávněně. Oprávněná by exekuce nebyla, pokud by exekutor postihoval majetek ve větším rozsahu než může ze zákona -  (tj. více než 1/2 jejich SJM) nebo by postihl účet, na kterém jsou peníze, které nepatří do SJM - musel by prokázat manžel povinného). Podání návrhu na zastavení exekuce by klientovi nepomohlo, protože exekuce se zastaví uhrazením celkového dluhu, což klienti již udělali. 

Exekuce je provedena vyplacením peněžních prostředků oprávněnému. Odblokování účtu povinného je možné až po vydání oznámení o skončení exekuce. Oznámení o skončení exekuce je exekutor oprávněn vydat až po právní moci příkazu k úhradě nákladů exekuce. Tento příkaz vydává soudní exekutor neprodleně po uhrazení dlužné částky, právní moc vyznačuje soudní exekutor a doručuje se oprávněnému i povinnému.Klient může sám urychlit proces tím, že převezme osobně u exekutora příkaz k úhradě nákladů exekuce a vzdá se práva na odvolání. Může se domluvit s oprávněným, aby se také vzdal práva na odvolání po doručení příkazu. Poté může exekutor vydat oznámení o skončení exekuce a odblokovat účet.

Zpětná vazba: Klient exekutora navštívil, převzal si příkaz k úhradě nákladů exekuce, který také ihned odvezl oprávněnému. Ten se ihned vzdal práva na odvolání. Exekutor přislíbil, že účet bude odblokovaný do 48 hodin.

Citované zdroje: exekuční řád, občanský soudní řád32. díl - Kazuistika: Jak se chránit před blokací účtu po zaplacení

Diskutovat (0)