Analýza MPO:
Analýza legislativních povinností


18. 07. 2012  16:46     Datank     komentáře (0)

Cílem této části analýzy bylo vytvořit souhrnný přehled zákonů, ve kterých je definována povinnost jednoho podnikatele (nebo fyzické osoby) poptávat za úplatu (cenu) služby či produkty prostřednictvím jiného podnikatele – finanční instituce, a analýza těchto zákonů.

Metodika:

Hlavní zjištění:

Níže uvádíme stručný přehled zákonů, z nichž plyne, ať už přímo či nepřímo, požadavek pro podnikatele, resp. podnikající fyzické osoby využít služby bankovních subjektů působících v České republice. Jak je patrné, jednotlivé případy takových požadavků nejsou shrnuty v jednom speciálním zákoně, ale lze je nalézt v různých zákonech napříč právního řádu České republiky. Avšak ani zákony, jež poptávku po bankovních službách vyžadují, se navzájem nevyznačují jednotícím prvkem, dle něhož by byla předmětná „poptávková“ povinnost snadno rozpoznatelná. Naopak, lze říci, že se jedná o zákony, které regulují společenské vztahy vznikající, vyvíjející se a zanikající při činnostech nejrůznější povahy (od zakládání obchodních společností, přes provozování skládky odpadů až po vyplácení státních příspěvků vysokým školám). Dále platí, že tyto společenské vztahy jsou regulovány nejenom veřejnoprávními normami, v rámci nichž převládá ochrana veřejného zájmu (např. zákaz provádět v hotovosti platbu, jejíž výše překračuje částku 350.000,- Kč stanoven stejnojmenným zákonem za účelem omezování praní špinavých peněž), ale i normami soukromoprávními, které se vyznačují zásadami autonomie vůle subjektů a kde zásah státu musí mít své opodstatnění (např. povinnost stanovená v obchodním zákoníku pro vyplacení protiplnění minoritnímu akcionáři v rámci squeeze out (u) prostřednictvím banky, jejímž cílem je ochrana „slabší“ akcionářské menšiny). Požadavek zadavatele na vypsání finančního rozpětí cen, které vyplývají ze zjištěných povinností podnikatelů vůči bankám, není možné naplnit, respektive lze na něj reagovat tak, že legislativní pravidla nestanovují žádnou konkrétní výši úhrady mezi podnikatelem a finanční institucí. Požadavek zadavatele na vypsání finančního rozpětí cen, které vyplývají ze zjištěných povinností podnikatelů vůči bankám, není možné naplnit, respektive lze na něj reagovat tak, že legislativní pravidla nestanovují žádnou konkrétní výši úhrady mezi podnikatelem a finanční institucí.

 .

I přes uvedenou roztříštěnost a rozmanitost lze u některých případů „poptávkové“ povinnosti najít společné rysy některých povinností. První skupinu představují povinnosti adresované všem subjektům bez rozdílu. Nejenom podnikatelé, ale i nepodnikatelé mají povinnost provádět platby ve výši přesahující stanovený limit pouze bezhotovostně či držet určitý objem peněžních prostředků z některých transakcí na zvláštním účtu u banky. Jiným případem z této skupiny je nutnost zřízení bankovního účtu pro vrácení daňových přeplatků. Další skupinou případů jsou případy převážně podnikatelské či obchodní povahy, v rámci nichž banka vystupuje jako místo pro splacení peněžních prostředků (zakládání společností, zvyšování jejich základního kapitálu), pro správu peněžitých prostředků (depozitář fondů kolektivního investování a penzijního fondu) nebo jako prostředník pro vyplacení peněžních prostředků (v rámci tzv. squeeze out (u) nebo vnitrostátní fúze). Nelze opomenout ani povinnost využívat banky pro účely v praxi poměrně často využívané advokátní či notářské úschovy. Další skupinou povinností jsou případy, kdy jsou podnikatelé povinni u banky vytvořit zvláštní vázané účty za účelem zajištění finanční rezervy pro svou činnost (výrobci přenosných baterii, výrobci elektrozařízení, provozovatelé skládek). Charakteristické je dále povinnost využití služeb bank při poskytování dotací či příspěvků ze státního rozpočtu nebo státem zřízených fondů (např. v rámci školství, výzkumu, rozvoje, výstavby družstevních bytů nebo zemědělství).

 

Podrobná analýza:

Následující přehled zobrazuje podrobnou analýzu příslušné legislativy a následně také finanční zátěže u vybraných legislativních povinností pro podnikatele.


Tabulka 11 – Analýza legislativních povinností

1.  ZÁKON RELEVANTNÍ ČINNOST USTANOVENÍ ZÁKONNÉ ZNĚNÍ
2.  č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Správa a splacení vkladů před vznikem společností   § 60 odst. 1  

„Před vznikem společnosti spravuje splacené vklady nebo jejich části zakladatel pověřený tím ve společenské nebo zakladatelské smlouvě. Správou peněžitého vkladu může být též pověřena banka, i když není zakladatelem.“

3.  č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Splacení vkladů při založení společnosti a zvyšování základního kapitálu u a.s.

§ 163a odst. 4 věta první

  § 204 odst. 1

„Peněžité vklady…musí být splaceny na zvláštní účet u banky…“

 

„Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se, není-li stanoveno jinak, použijí přiměřeně ustanovení § 163 odst. 3 a 4, § 163a“

4.  č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Splacení vkladů při založení společnosti a zvyšování základního kapitálu u s.r.o.

§ 109 odst. 3 věta druhá ve spojení s § 163a odst. 4 věta první

„Ustanovení § 163a odst. 3 a 4 se použijí přiměřeně“

5.  č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Protiplnění poskytované minoritním akcionářům v rámci squeeze-out(u)

§ 183i odst. 5

„Hlavní akcionář je povinen předat…bance před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění…. Výplatu protiplnění provádí banka…“

6.  č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech Vznik nadace   § 5 odst. 3

„K návrhu na zápis nadace…do rejstříku se přikládá…doklad o zřízení zvláštního účtu, na němž je peněžitý vklad uložen“

7.  č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech

Alternativní povinnost nadace při dispozicí s nadačním jměním

§ 23 odst. 3

„Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, je nadace povinna uložit na zvláštní účet u banky nebo pobočky zahraniční banky působící na území České republiky,…“

8.  č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech Zvyšování nadačního jmění

§ 23 odst. 10 písm. b) ve spojení § 23 odst. 3

„Nadační jmění se zvyšuje vkladem peněžních prostředků a cenných papírů (investičních nástrojů) uvedených v § 23 odst. 3“

9.  č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti Provádění plateb nad určitou hodnotu pouze bezhotovostně § 4 odst. 1

„Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 350 000 Kč (dále jen „limit“) je povinen provést platbu bezhotovostně“

10.                

č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

Banka coby subjekt pro vyplacení doplatku akcionářům v rámci vnitrostátní fúze a rozdělení akciové společnosti, resp. přiměřeného vypořádání v rámci převodu jmění akciové společnosti na akcionáře

           
§ 107 odst. 1           § 291     § 357 odst. 1

„Mají-li se v důsledku vnitrostátní fúze vyplatit akcionářům doplatky, pověří představenstvo společnosti, jejímž akcionářům má být doplatek vyplacen, vyplacením doplatků třetí osobu; třetí osobou může být pouze a) banka, b) pobočka zahraniční banky, …“

 

„Ustanovení § 106 a 107 se použijí obdobně, není-li dále stanoveno něco jiného.“

 

„Přejímající akcionář pověří pověřenou osobu vyplacením přiměřeného vypořádání a předá jí za tímto účelem potřebné finanční prostředky před zápisem převodu jmění do obchodního rejstříku.“

11.                

č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

Výměna listinných kótovaných akcií v rámci vnitrostátní fúze akciové společnosti

§ 138

„Mají-li být v souvislosti s vnitrostátní fúzí vyměněny nástupnickou společností listinné kótované akcie, pověří představenstva všech zúčastněných společností obstaráním výměny pověřenou osobu a předají jí listinné kótované akcie se všemi náležitostmi před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku.“

12.                

č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování Banka coby depositář fondu kolektivního investování

§ 20 odst. 1 písm. a)

      § 20 odst. 2

„Depozitář zejména zajišťuje úschovu majetku fondu kolektivního investování, nebo pokud to povaha věci vylučuje, kontroluje stav tohoto majetku„

„Depozitářem může být pouze banka se sídlem na území České republiky (dále jen "banka") nebo zahraniční banka, která má pobočku umístěnou na území České republiky (dále jen "pobočka zahraniční banky"), které mají v bankovní licenci povolenou činnost depozitáře.“

13.                

č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

Povinnost zahraničního fondu uzavřít smlouvu např. s bankou, pokud hodlá veřejně nabízet cenné papíry v ČR

§ 44 odst. 1

„Zahraniční standardní fond, který hodlá veřejně nabízet jím vydávané cenné papíry v České republice, musí mít uzavřenou smlouvu s bankou, pobočkou zahraniční banky, …; smlouva musí upravovat způsob a) vyplácení výnosů z cenných papírů vydávaných tímto fondem, b) odkupování cenných papírů vydávaných tímto fondem, c) vyplácení podílů vlastníkům cenných papírů, které tento fond vydal, pro případ, že se fond zrušuje, d) uveřejňování informací, které je tento fond povinen uveřejňovat.“

14.                

č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Banka coby depositář pro penzijní fond § 8 odst. 1         § 8 odst. 4

„Pro výkon funkce depozitáře pro penzijní fond platí obdobně zvláštní právní předpis upravující výkon této funkce pro investiční společnost a investiční fond, pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak.“

 

„Penzijní fond je povinen vždy zřídit u svého depozitáře samostatné běžné účty nebo podúčty k běžnému účtu“

15.                

č. 561/2004 Sb., školský zákon

Zřízení účtu pro nakládání s finančními prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb školských právnických osob

§ 138 odst. 8

„Sdružené prostředky se vedou na zvláštním účtu, jehož nepoužité zůstatky se převádějí do dalších let. Úroky z tohoto účtu jsou příjmem tohoto účtu, úhrady za bankovní služby jsou výdajem tohoto účtu.“

16.                

č. 38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Povinnost výhradního pojišťovacího agenta, pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře zřídit účet pro účely převodů pojistného a pojistného plnění

§ 6a odst. 5 písm. b)

§ 7 odst. 5 písm. b)

§ 8 odst. 6 písm. b)

„Byl-li výhradní pojišťovací agent (resp. pojišťovací agent, makléř) zmocněn vybírat od pojistníka pojistné nebo zprostředkovávat výplaty pojistného plnění, je povinen používat pro převody pojistného a pojistného plnění výhradně zvlášť k tomu zřízené a od vlastního hospodaření oddělené bankovní účty.“

17.                

č. 185/2001 Sb., o odpadech

Povinnost výrobce přenosných baterií nebo akumulátorů poskytnout záruku k financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění přenosných baterií nebo akumulátorů, které byly odevzdány v rámci systému zpětného odběru

§ 31g odst. 1 písm. c)

„Výrobce přenosných baterií nebo akumulátorů je povinen zajistit … poskytnutí záruky prokazující, že nakládání s odpadními přenosnými bateriemi nebo akumulátory bude finančně zajištěno…formou účelově vázaného bankovního účtu…“

18.                

č. 185/2001 Sb., o odpadech

Povinnost výrobce elektrozařízení vytvořit záruku k pokrytí financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejícího z domácností, které bylo odevzdáno v rámci systému zpětného odběru

§ 37n odst. 2

„Před uvedením elektrozařízení … je výrobce povinen poskytnout záruku prokazující, že nakládání s veškerým elektroodpadem bude finančně zajištěno…. formou účelově vázaného bankovního účtu“

19.                

č. 185/2001 Sb., o odpadech

Povinnost provozovatele skládky vytvořit zvláštní vázaný účet

§ 50 odst. 1

„Provozovatel skládky je povinen zřídit ode dne účinnosti tohoto zákona zvláštní vázaný účet pro účely ukládání peněžních prostředků k vytváření finanční rezervy. Pro každou skládku, na kterou je vydáno samostatné rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu,24) musí být zřízen samostatný zvláštní vázaný účet.“

20.                

č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Výplata služebního příjmu příslušníkům bezpečnostních sborů

§ 129 odst. 2

„Služební příjem, popřípadě jiné peněžité plnění v příslušníkův prospěch, vyplácí bezpečnostní sbor na svůj náklad a své nebezpečí bezhotovostním způsobem ve výplatním termínu, a to na příslušníkem určený jeden jeho bankovní účet“

21.                

č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu a vývoje Způsob poskytování podpory výzkumu a vývoje § 10 odst. 2

„Podporu poskytuje poskytovatel pouze příjemci bez provedení rozpočtového opatření, a to přímým převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce…“

22.                

č. 117/2001 Sb., zákon o veřejných sbírkách

Povinnost shromažďovat peníze z veřejné sbírky na zvláštním účtu

§ 23 odst. 1

„Pro každou sbírku je právnická osoba povinna zřídit zvláštní bankovní účet, na který převede hrubý výtěžek sbírky…“

23.                

č. 256/2000 Sb., zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu

Vedení finančních zdrojů Fondu § 6a odst. 2

„Finanční zdroje…Fond vede na samostatných bankovních účtech“

24.                

č. 256/2000 Sb., zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu

Provádění plateb Fondu § 6b odst. 5

„Fond při provádění činností podle § 1 odst. 2 provádí veškeré platby bezhotovostně bankovním převodem na účet žadatele.“

25.                

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Způsob poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu

§ 16 odst. 1

„Dotace a návratná finanční výpomoc se poskytují převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce“

26.                

č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách Poskytování příspěvků veřejné vysoké škole § 18a odst. 2

„Příspěvek ministerstvo poskytne převodem ze svého účtu na bankovní účet veřejné vysoké školy.“

27.                

č. 266/1994 Sb., o dráhách

Finanční způsobilost k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální, resp. drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální

§ 14a odst. 2 písm. b)

§ 27a odst. 2 písm. b)

„Finanční způsobilost se prokazuje objemem dostupných finančních prostředků, včetně stavu bankovních účtů a úvěrů“

28.                

č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách Složení jistoty k zajištění pohledávek a výplat výher § 4b odst. 1

„K zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva peněžní částku (dále jen "jistota")“

29.                

č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Použití části výtěžku loterie a jiné podobné hry pro veřejně prospěšný účel

§ 4d odst. 3

„Provozovatel odvede část výtěžku podle odstavce 1, s výjimkou výtěžku z her podle § 2 písm. e) povolovaných obecním úřadem, na bankovní účet jednoho nebo více příjemců nejpozději do 31. července roku, v němž bylo provedeno vyúčtování za předchozí kalendářní rok, nebo do jednoho měsíce od vyúčtování hry“ (účinné od 1. 1. 2012)

30.                

č. 85/1996 Sb., o advokacii Advokátní úschova § 56a odst. 1

„Peníze, cenné papíry nebo jiný majetek přijatý advokátem do správy je advokát povinen uložit na zvláštní účet u banky …“

31.                

č. 358/1992 Sb., notářský řád Notářská úschova § 85 odst. 3

„Předáním peněz se rozumí jejich složení na zvláštní účet u banky, nebo pobočky zahraniční banky označený "notářská úschova", jehož majitelem je notář, (dále jen "zvláštní účet") nebo jejich převedení na zvláštní účet bezhotovostním převodem…“

32.                

č. 280/2009 Sb., daňový řád Vratitelný přeplatek § 155 odst. 3       § 155 odst. 6

„Je-li daňový subjekt u správce daně registrován, je povinen určit k vrácení přeplatku jeden z účtů u poskytovatelů platebních služeb uvedených v registraci.“

 

„Vratitelný přeplatek poukazuje správce daně v české měně ve výši, v jaké byl evidován, a to bezhotovostním převodem na účet vedený u poskytovatele platebních služeb nebo poštovním poukazem“

33.                

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Účet pro vrácení vratitelného přeplatku plátcům v jiných členských státech

§ 82b odst. 8

„Vznikne-li v důsledku rozhodnutí o vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně žadateli do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty podle odstavce 6, a to na účet uvedený v žádosti o vrácení daně.“

34.                

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Účet pro vrácení daně zahraniční osobě § 83 odst. 9

„Zahraniční osobě, které vznikl nárok na vrácení daně, daň se vrátí nejpozději do 6 měsíců ode dne následujícího po dni podání žádosti nebo po dni odstranění vad žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny. Správce daně vrátí schválenou částku na účet uvedený v žádosti o vrácení daně.“

35.                

č. 219/1995 Sb., devizový zákon Depozitní povinnost

§ 31a odst. 1 písm. c)

„Depozitní povinnost je povinnost osob držet po určitou dobu na zvláštním účtu u banky v tuzemsku stanovené procento objemu peněžních prostředků z finančních úvěrů přijatých tuzemcem od cizozemce“

36.                

č. 378/2005 Sb., zákon o podpoře výstavby družstevních bytů

Založení účelově vázaného účtu u pověřené právnické osoby pro účely získání podpory

§ 5 odst. 5 písm. c)

„Bytové družstvo dále doloží: doklad bytového družstva o splacení dalších členských vkladů v minimální výši 20 % rozpočtových nákladů a o jejich převedení na účelově vázaný účet bytového družstva u pověřené právnické osoby.“

37.                

č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Vytvoření zvláštního vázaného účtu pro tvorbu některých rezerv u poplatníků daní z příjmů

§ 10a odst. 1

„Peněžní prostředky ve výši rezerv tvořených … se ukládají na samostatný účet v bance se sídlem na území České republiky…“

38.                

č. 44/1988 Sb., horní zákon

Vytváření finančních rezerv k zajištění vypořádání důlních škod

§ 37a odst. 1, 2

(1) „K zajištění vypořádání důlních škod je organizace povinna vytvářet rezervu finančních prostředků.“

(2) „Tyto finanční prostředky se ukládají na zvláštní vázaný účet v bance“

39.                

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Přiznání příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

§ 42l odst. 3 písm. d)

  § 42h odst. 4

„Žádost o státní příspěvek musí obsahovat číslo účtu nebo účtů, na které se státní příspěvek vyplácí“

„Státní příspěvek se poukazuje na účet zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který o státní příspěvek požádal“

40.                

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Poskytnutí příspěvku na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

§ 118 odst. 2 písm. c)

 „K žádosti o příspěvek na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti je nutné přiložit doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu.“

41.                

č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým. školám, předškolním a školským zařízením

Poskytnutí dotací pro soukromé vysoké školy

§ 2 odst. 2 písm. a)

„Žádost obsahuje název, sídlo, identifikační číslo osoby a číslo účtu právnické osoby, popřípadě adresu a číslo účtu odloučeného pracoviště“
Analýza MPO: Analýza legislativních povinností

Diskutovat (0)