Analýza MPO:
Porovnání českých bank s mateřskými bankami


11. 07. 2012  16:10     Datank     komentáře (0)

Přinášíme vám další díl analýzy o bankovních poplatcích, které si nechalo vypracovat Ministerstvo průmyslu a obchodu od firmy Datank. Cílem bylo porovnat vzorek šesti bank působících na českém trhu s jejich mateřskými bankami v zahraničí.

. Hlavním předmětem analýzy bylo srovnání výnosů z bankovních poplatků s příjmovými kanály a jinými hospodářskými údaji těchto bank s cílem analyzovat poměrové ukazatele a výši bankovních poplatků v různých zemích. Výnosy z poplatků měly být porovnány:

  • s celkovými výnosy banky,
  • s celkovým ziskem banky,
  • s úrokovými výnosy banky,
  • s aktivy banky v dané zemi.

Metodika:

Sběr potřebných dat byl proveden na základě údajů z výročních zpráv (r. 2008 – 2010) uveřejněných na webových stránkách bank. Do zkoumaného vzorku byly zařazeny tyto banky:

Banky působící v ČR

Mateřské banky

Česká spořitelna (ČS)

Erste Group Bank (ERSTE GB)

Československá obchodní banka (ČSOB)

KBC Bank
GE Money Bank (GE)

General Electric Company (GEC)

Komerční banka (KB)

Société Générale Group (SG)

Raiffeisenbank (RB)

Raiffeisen Bank International (RBI)

UniCredit Bank (UCB)

UniCredit Bank Austria (UCB Austria)

 .

Výnosy z poplatků banky evidují ve výkazu zisků a ztrát v podobě výnosové položky (výnosy z poplatků a provizí) nebo již v čisté podobě, která zohledňuje vynaložené náklady na poplatky a provize (čisté příjmy z poplatků a provizí). Pro účely analýzy považujeme za vhodnější srovnávat primárně výnosy z poplatků a provizí (bez vlivu nákladové položky), a to zejména z důvodů často nejasné struktury nákladových položek. V části věnované podrobnější analýze výsledků však uvádíme i hodnoty čistých výnosů z poplatků a provizí - pro doplnění prezentovaných výsledků a kompletní pohled na celou problematiku.

Pro porovnání s celkovými výnosy banky jsme definovaly položku výnosů jako součet těchto položek:

Banky působící v ČR

Mateřské banky

- čistý úrokový výnos -

net interest and similar income

- čisté příjmy z poplatků a provizí -

net fee and commission income

-

výnosy z akcií a podílů nebo dividendové výnosy

-

dividend income and similar revenue

-

čistý zisk nebo ztráta z finančních operací

-

net income/expense from financial transaction

- čistý zisk z obchodních operací - net trading income
 

Do celkového zisku banky jsme řadili položku výkazu zisků a ztrát - zisk za účetní období (případně čistý zisk za účetní období náležející akcionářům banky, výsledek hospodaření po zdanění).

V případě srovnání s úrokovými výnosy jsme přistoupili k porovnání položek jak v „hrubé“ (výnosy z poplatků a provizí, úrokové a podobné výnosy), tak  „čisté“ podobě, tzn. po zohlednění nákladových položek (čistý úrokový výnos = ČÚV, čisté příjmy/výnosy z poplatků a provizí = ČVZP).

V poslední části porovnáváme výnosy z bankovních poplatků s celkovými aktivy banky. Také zde vycházíme z účetních výkazů bank (výkaz zisků a ztrát a rozvaha).

 

Zdroje dat:

Data jsme čerpali z veřejně dostupných údajů bank – výročních zpráv či jiných dokumentů zabývajících se finanční situací banky. Zpracovávali jsme auditované hodnoty převážně z výkazu zisků a ztrát ale také rozvahy. U bank působících v České republice jsme analyzovali pouze nekonsolidovaná data. Ta jsou více vypovídající také v momentě, kdy srovnáváme české banky vzájemně mezi sebou. U mateřských bank byla dostupnost nekonsolidovaných dat velmi nízká. Pro přesnější pohled na celou problematiku jsme však dosažené výstupy doplňovali také údaji za menší celky působící v zemi mateřské banky, a to zejména z důvodů dokreslení situace na daném trhu (např. Erste bank der österreichische Sparkassen, která působí na rakouském bankovním trhu). U většiny mateřských bank jsme byli nuceni pracovat s konsolidovanými daty za danou skupinu, přičemž v případě mateřské banky GE Money Bank nebylo srovnání požadovaných položek s mateřskou bankou realizovatelné vůbec - dostupné výroční zprávy a přiložené účetní výkazy zde neudávají relevantní údaje o výnosech z poplatků a provizí, které jsou jádrem celé analýzy.

 

Hlavní zjištění:

Jak se v průběhu analýzy vybraného vzorku bank ukázalo, přístupy tuzemských bank i jejich matek jsou poměrně různorodé. Poměrně jednoznačný výstup jsme získali porovnáním výnosů z poplatků s celkovými výnosy bank. Procentuální hodnota tohoto ukazatele je ve většině českých bank na nižší úrovni než u mateřských bank v zahraničí. Pro doplnění našich závěrů jsme porovnali s celkovými výnosy také čistou podobu výnosů z poplatků a provizí (zohledňuje i příslušné náklady na poplatky a provize), což výše uvedené závěry opět potvrdilo.

U zbylých třech ukazatelů jsme pozorovali nepříliš jednotný přístup bank v rámci skupiny. Podíl výnosů z poplatků na výnosech z úroků byl v porovnání mateřské a české banky v jednom případě na srovnatelné úrovni (RB), u třech bank byl podíl u mateřské banky nižší (ČS, ČSOB, UCB) a jedna banka vykazovala v případě mateřské banky podíl naopak vyšší (KB). Z tohoto pohledu lze říci, že mateřské banky získávají spíše větší podíl výnosů z úroků než z poplatků.

.

Zohlednění velikosti a celkové ziskovosti bank v souvislosti s výší výnosů z bankovních poplatků jsme hodnotili také prostřednictvím podílu VZP na celkových aktivech a zisku. Výsledné procentuální hodnoty neprokázaly přímou souvislost mezi velikostí banky a nastavenou výší poplatků (výnosů z poplatků). Banky s nejnižšími celkovými aktivy měly ve srovnání s ostatními bankami daleko vyšší podíl výnosů z poplatků na celkových aktivech (RBI) a naopak. V případě tuzemských bank se však prokázalo lepší využití celkových aktiv (průměrná rentabilita 1,6 %) k získání výnosů z poplatků než u mateřských bank v zahraničí (1,1 %).

Odlišný přístup tuzemských bank jsme zaznamenali také v případě podílu výnosů z poplatků na celkovém zisku. U sledovaných bank v tuzemsku hrají tyto výnosy v hodnotě konečného zisku méně významnou roli, hodnota výnosů z poplatků je ve dvou případech nižší než celkový zisk, u ostatních bank se výnosy blíží hodnotě zisku nebo ji lehce převyšují. U zahraničních bank hrají výnosy z poplatků ve vztahu k zisku významnější roli, ve většině případů totiž převyšují zisk několikanásobně.Analýza MPO: Porovnání českých bank s mateřskými bankami

Diskutovat (0)