EXKLUZIVNĚ jen u nás:
Právní analýza tendru na sociální kartu - 2. díl


19. 12. 2011  01:38     NRZP ČR, BP.com     komentáře (0)

Dostal se nám do ruky unikátní materiál, který analyzuje nestandardní podmínky tendru na tzv. sociální kartu. Jeho první díl jste si mohli přečíst v polovině minulého týdne, tu druhou si přečtěte právě nyní...

PRVNÍ ČÁST PRÁVNÍ ANALÝZY SI PŘEČTĚTE ZDE!

.

d) Oblast zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

 

Podle § 43 odst. 1 zák. č. 111/2006 Sb., je-li zřejmé, že příjemce nedokáže s větší částkou finančních prostředků hospodařit, lze příspěvek na živobytí poskytovat týdně nebo denně. Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci tzv. standardních služeb, které by byly poskytovány bezúplatně, by muselo být zahrnuto v konkrétních případech výše uvedené rozvržené vyplácení dávky. Dle mého názoru však konstrukce bezúplatných standardních služeb dle soutěžních podmínek neodpovídá shora uvedené možnosti předvídané zákonem.

 .

Podle § 43 odst. 4 zák. č. 111/2006 Sb., dávka se vyplácí v české měně v hotovosti u plátce, poštovní poukázkou, převodem na účet určený žadatelem, formou poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby, prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě nebo prostřednictvím elektronického platebního prostředku, nebo přímou úhradou částek, k jejichž úhradě je příjemce nebo osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi zavázána. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že podmínky předmětné obchodní veřejné soutěže neodpovídají stávající právní úpravě výplaty předmětných dávek v hmotné nouzi.

 .

Podle § 43 odst. 5 zák. č. 111/2006 Sb., způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému je určena. Pokud dojde k plošnému zavedení sociální karty, nebude možno už aplikovat ani výše uvedená kritéria dle § 43 odst. 5 zák. č. 111/2006 Sb., řešící způsob výplaty dávek v návaznosti na osobu pobírající dávku a účel dávky. Podle § 48 odst. 3 zák. č. 111/2006 Sb. dávky nemohou být předmětem dohody o srážkách. Z výše uvedeného lze dovodit, že dle stávající legislativy nelze platně uzavřít dohodu o srážkách z dávek z hmotné nouze s vítězným uchazečem, jako odměny vítězného uchazeče za poskytnutí tzv. nadstandardních a dalších služeb.

  

e) Oblast zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 

Podle § 17 odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb., příspěvek na péči nemůže být předmětem dohody o srážkách. Z výše uvedeného lze dovodit, že dle stávající legislativy nelze platně uzavřít dohodu o srážkách z příspěvku na péči s vítězným uchazečem, jako odměny vítězného uchazeče za poskytnutí tzv. nadstandardních a dalších služeb. Podle § 18 odst. 3 zák. č. 108/2006 příspěvek se vyplácí v české měně, a to v hotovosti nebo se   poukazuje na účet u banky nebo u spořitelního nebo úvěrního družstva určený příjemcem příspěvku.  Z výše uvedeného tedy vyplývá, že podmínky předmětné obchodní veřejné soutěže neodpovídají stávající právní úpravě výplaty příspěvku na péči.

  

f) Oblast zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení

 

Podle § 105 odst. 2 zák. č. 100/1988 Sb., dávky nemohou být předmětem dohody o srážkách. Z výše uvedeného lze dovodit, že dle stávající legislativy nelze platně uzavřít dohodu o srážkách z dávek dle zák. č. 100/1988 Sb., (a prováděcí vyhl. č. 182/1991 Sb.) s vítězným uchazečem, jako odměny vítězného uchazeče za poskytnutí tzv. nadstandardních a dalších služeb. Podle § 102 odst. 1 zák. č. 100/1988 Sb., dávky se vyplácejí v hotovosti nebo na účet určený příjemcem dávky.

. HLASUJTE V ANKETĚ O NEJABSURDNĚJŠÍ POPLATEK 2011 - NOMINACE MĚLY ŠŤÁVU! .

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že podmínky předmětné obchodní veřejné soutěže neodpovídají stávající právní úpravě výplaty dávek dle zák. č. 100/1988 Sb., (a prováděcí vyhl. č. 182/1991 Sb.). Podle § 92 zák. č. 100/1988 Sb., peněžité a věcné dávky a mimořádné výhody se poskytují bez úhrady nákladů. V tomto případě tedy zákon vylučuje nárokování nákladů spjatých s poskytováním dávek (tedy do této výluky by zřejmě spadaly i odměny za poskytnutí tzv. nadstandardních a dalších služeb).

  

g) Oblast zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Podle § 58 odst. 3 zák. č. 117/1995 Sb., dávka se poukazuje na účet příjemce u banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky vykonávající činnost na území České republiky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice nebo se vyplácí v hotovosti. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že podmínky předmětné obchodní veřejné soutěže neodpovídají stávající právní úpravě výplaty dávek dle zák. č. 117/1995 Sb..  .

Podle § 1 odst. 2 zák. č. 117/1995 Sb., náklady na státní sociální podporu hradí stát. Lze identifikovat rozpor týkající se režimu odměny za poskytování tzv. nadstandardních a dalších služeb, jež by měly být hrazeny oprávněnými osobami, a výše uvedeného generálního pravidla týkajícího se rovněž dávek dle § 117/1995 Sb.. 

h) Ostatní

K čl. 1.1 zvláštních podmínek soutěže – v rozporu s tvrzenou efektivitou způsobu čerpání dávek oprávněnými osobami prostřednictvím sociální karty, lze dovodit, že pro oprávněné osoby může tento způsob zejména představovat:

  • zvýšené náklady - jednak „přímé“ (odměna za poskytování nadstandardních, dalších služeb), jednak „nepřímé“ (např. na dopravu do místa bankomatu, a to zejména v obcích),
  • ohrožení bezpečnosti (problematika PIN u sociální karty),
  • problémy s dostupností u bankomatů (zejména v obcích),
  • obtížnou orientaci ve velmi složitých právních institutech (tzv. standardní, nadstandardní, další služby) oproti tradičním způsobům výplaty dávek.
  •  .

K čl. 7.2.3 zvláštních podmínek soutěže – zde je dokonce předpokládáno, že i využití tzv. standardních služeb nad určitý rozsah bude ze strany navrhovatele zpoplatněno, tedy že i za standardní služby v určitém rozsahu (nejen za nadstandardní a další služby) bude od oprávněných osob vyžadována úplata. Z dodatečných informací k podmínkám soutěže vyplývá neujasněnost kvalifikačních kritérií, neboť vyhlašovatel na základě dotazů a návrhů účastníků připouští možnost jejich změny (viz otázky a odpovědi č. 35,75,89,91,95,100).

. INVESTOVAT DO FONDŮ? POZOR NA POPLATKY, MY VÁM JE SPOČÍTÁME!!! .  

(v rámci tohoto dokumentu byly užity některé části publikace Kolektiv, Občanský zákoník,C.H. Beck, 2008, publikace Kolektiv, Obchodní zákoník,C.H. Beck,2010, Jurčík, Zákon o veřejných zakázkách, C.H.Beck,2011)

 


EXKLUZIVNĚ jen u nás: Právní analýza tendru na sociální kartu - 2. díl

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

16629245822

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 345 000

345000


ČÍSLO TÝDNE: 345 000 právě tolik žádostí obdržely dosud banky o odklad splácení hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Klienti tak na splátkách ušetří až 10 miliard korun.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více