Exkluzivně:
Právní analýza tendru na sociální kartu


14. 12. 2011  02:27     NRZP ČR, BP.com     komentáře (0)

Dostal se nám do ruky unikátní materiál, který analyzuje nestandardní podmínky tendru na tzv. sociální kartu. První polovinu analýzy přinášíme právě nyní...

a) Obecně

Stát, tedy Česká republika (v podobě příslušné organizační složky- zde Ministerstva práce a sociálních věcí) je dle právní teorie a judikatury povinen se při svém jednání řídit vždy zákonem, a to i v případě, pokud vystupuje ve sféře soukromoprávní. Jinými slovy, stát musí vždy striktně se řídit příslušnou právní úpravou. Podle čl. 10.1.2 zvláštních podmínek soutěže podmínky smlouvy a plnění smlouvy musí být v souladu se všemi platnými a účinnými práv. předpisy v době jejího uzavření, jakož i po celou dobu trvání Smlouvy.  

b) Oblast veřejných zakázek dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Dle tvrzení vyhlašovatele předmětná obchodní veřejná soutěž nenaplňuje znaky a režim zadávacího řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to zejména s ohledem na skutečnost, že dle názoru vyhlašovatele (MPSV) není naplněna podmínka dle § 7 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., týkající se úplatnosti zakázky. Tedy dle názoru vyhlašovatele nejedná se o veřejnou zakázku dle zák. č. 137/2006 Sb., a není na místě postup podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (viz. otázka a odpověď č. 189 dodatečných informací k podmínkám soutěže).

.

HLASUJTE V ANKETĚ O NEJABSURDNĚJŠÍ BANKOVNÍ POPLATEK

.

Tento postoj vyhlašovatele je však značně problematický, neboť z dokumentů lze dovodit, že zakázka a plnění nepředpokládá bezúplatnost, nýbrž předpokládá, že vítězný uchazeč obdrží úplatu od třetích osob - zejména oprávněných osob – pobíratelů dávek, a to mj. jako odměnu za poskytnutí tzv. nadstandardních a dalších služeb spojených s využíváním sociální karty (viz zejména čl. 3.2-3.4 zvláštních podmínek soutěže). Mimo to i vyhlašovatel sám předpokládá možnost vlastní úhrady kompenzace nákladů vítěznému uchazeči za plnění závazků ze smlouvy uzavřené na základě předmětné obchodní veřejné soutěže, přičemž podmínky této kompenzace jsou značně neurčitě formulovány (viz. č. 10.2.4 a 10.2.5 zvláštních podmínek soutěže).

 .

Dále je v příloze č. 1 zvláštních podmínek soutěže připuštěna možnost navrhovatele (tedy vítězného uchazeče) požadovat úplatu i od obchodníka, a to jednak za platební transakce uskutečněné sociální kartou (ze zisku obchodníka), a jednak úplatu za umístění POS terminálu. Stávající právní teorie a judikatura se však sjednotila na stanovisku, že co se týče definice úplatnosti zakázky dle § 7 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je třeba brát v úvahu i tzv. „nepřímou“ formu úplaty, tedy úplatu, která je hrazena jinými osobami - zde zejména oprávněnými osobami – pobírateli dávek, a to mj. jako odměna za poskytnutí tzv. nadstandardních a dalších služeb spojených s využíváním sociální karty, a dále obchodníky - za platební transakce uskutečněné sociální kartou a za umístění POS terminálu.

 

S využitím práv. teorie a judikatury lze se domnívat, že podmínka úplatnosti zakázky dle § 7 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb. je v daném případě naplněna. S ohledem na shora uvedené lze tedy vyjádřit důvodnou pochybnost ohledně skutečnosti, že daná záležitost není pojímána jako veřejná zakázka, a že se neřídí zák. č. 1387/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

c) Oblast právní úpravy obchodní veřejné soutěže dle zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku


Obchodní veřejná soutěž je upravena v ust. §§ 281 – 288 obchodního zákoníku. Veškerá ustanovení jsou kogentní, tzn. nelze se od nich odchýlit.  Lze již namítnout pochybnosti ohledně samotného předmětu obchodní veřejné soutěže (§ 282 obch. zák.) – když tento předmět neodpovídá aktuální právní úpravě v době vyhlášení příslušné obchodní veřejné soutěže. V tomto případě lze mít za to, že se stát v rámci předmětného soukromoprávního vztahu – obchodní veřejné soutěže již neřídí aktuální právní úpravou.  .

Kvalifikační předpoklad dle čl. 3.1.3 (ii) – tj. vykonávání správy veřejných prostředků je neurčitý, a tudíž nelze vyloučit jeho diskriminační užití proti některému soutěžícímu, který může být vyloučen z obchodní veřejné soutěže z důvodu nesplnění tohoto předpokladu. Ani dodatečné vysvětlení tohoto pojmu v dodatečných informacích k podmínkám soutěže (viz otázka a odpověď č. 93) není dostatečně jednoznačné.

 . PODÍVEJTE SE NA NÁŠ NOVÝ FACEBOOK .

Co se týče ustanovení ohledně přípustnosti odchylek návrhu od podmínek obchodní veřejné soutěže ( § 284 obch. zák.) dle práv. teorie případná přípustnost odchylek návrhu od podmínek obchodní veřejné soutěže musí být specifikována ve vyhlášení obchodní veřejné soutěže, s tím, že tyto odchylky musí být limitované. Tedy ve vyhlášení obchodní veřejné soutěže musí být jednoznačně uvedeno, jaké odchylky od podmínek obchodní veřejné soutěže jsou přípustné, a v jakém rozsahu. V čl. 6.4 obecných podmínek soutěže však není dostatečně limitována možnost odchýlení se od podmínek soutěže, tedy chybí jednoznačné vymezení přípustného rozsahu odchylek návrhu od podmínek obchodní veřejné soutěže. Vymínění si výluky z odpovědnosti za škodu vzniklou navrhovateli ze strany vyhlašovatele dle posledního odstavce Oznámení o vyhlášení obchodní veřejné soutěže neodpovídá právní úpravě náhrady škody dle příslušných právních předpisů, od které se nelze odchýlit.

 Pojem „podstatná změna podmínek soutěže“ dle předposledního odstavce Oznámení o vyhlášení obchodní veřejné soutěže není určitý.

......

KONEC 1. ČÁSTI ANALÝZY.Exkluzivně: Právní analýza tendru na sociální kartu

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

16636143334

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 345 000

345000


ČÍSLO TÝDNE: 345 000 právě tolik žádostí obdržely dosud banky o odklad splácení hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Klienti tak na splátkách ušetří až 10 miliard korun.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více