Hypoteční smlouva IX


25. 04. 2009  11:18     Dolceta     komentáře (0)

Získání hypotéky v jiném státě EU

Proč si brát úvĕr v zahraničí? V kterémkoli státĕ Evropské unie si můžete vzít úvĕr na nákup zboží nebo nemovitosti ve Vaší domovské zemi. Máte-li všechny potřebné informace o výrobku nebo službĕ, kterou zamýšlíte koupit, můžete využít konkurence a pestrosti finančních produktů nabízených na evropském trhu. Pochopitelnĕ je tento postup, např. kvůli jazykové bariéře, složitĕjší než sjednání úvěru v ČR. Zvažte proto, zda je pro Vás úvěr dostatečně finančně zajímavý.  Vždy důkladně pročítejte smluvní podmínky.  Pamatujte ale, že legislativní normy nejsou v členských zemích zdaleka harmonizovány. V případě, že nastane spor, bude se muset řešit přeshraničně podle právních norem státu, ve kterém jste úvěrovou smlouvu podepsali, což může být dost složité. Obvyklý postup při žádosti a poskytnutí úvĕru Jakákoli půjčka, ať na pořízení výrobku nebo nemovitosti, zpravidla vyžaduje otevření bankovního účtu u zahraniční banky. Než si účet otevřete, zjistěte si:  informace o bance, sdruženích a asociacích, jejichž je členem aj.  informace nejen o úvĕrovém produktu, ale také informace související s Vaším statutem zahraničního klienta,  informace o Vašich právech (např. možnost předčasného splacení úvĕru apod.),  informace o úrokových sazbách (ty se v jednotlivých státech liší)  celkové náklady na úvěr (zde by měla pomoct RPSN) Je třeba si uvědomit, že existují různé nástrahy. Např. v zemích s jinou mĕnou, než je Česká koruna, je s úvĕrem spojené také kurzové riziko. Zmĕny smĕnných kurzů mohou vést k tomu, že Vaše splátka bude každý mĕsíc jinak vysoká. Pečlivĕ je nutné nastudovat také ustanovení spojená s převodem penĕz do zahraničí. Výhody a nevýhody Pro přijetí úvĕru v jiné zemi EU mohou hovořit např. výhodnĕjší úrokové sazby. Myslete ale na to, že při srovnávání úrokových sazeb hypoték doma a v zahraničí je nutné prozkoumat i další okolnosti úvĕru jako např. již zmiňované kurzové riziko nebo daňové otázky. Vzít si úvĕr ze zahraničí není snadná záležitost, je nutné se vyrovnat s řadou překážek. Nelze ignorovat nĕkteré z následujících:  volba jazyka nejen jako komunikačního prostředku mezi bankou a klientem, ale také s ohledem na to, že v daném jazyce bude sepsána smlouva,  kulturní odlišnosti ve vztahu k úvĕru nebo jeho splácení,  danĕ spojené s půjčkami a úvĕry,  ocenĕní hodnoty zboží nebo nemovitosti,  poplatky za převody penĕz do zahraničí,  náklady spojené s vedením případného přeshraničního sporu,  různá úroveň povinně uváděných informací pro spotřebitele,  smluvní podmínky se budou lišit v závislosti na národní legislativĕ.


Hypoteční smlouva IX

Diskutovat (0)