Kadlecová:
Fond pojištění vkladů není schopen sanovat krach velké banky


11. 03. 2013  17:59     ČTK / Finance.cz     komentáře (0)

Fond pojištění vkladů může přímo řešit problémy menších či středních bank. V případě krachu systémové banky, tedy jedné z těch velkých, přebírá iniciativu ČNB ve spolupráci s Ministerstvem financí, uvedla v interview pro Finance.cz výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová.

Kadlecová: Fond pojištění vkladů není schopen sanovat krach velké banky
Jak se změnil Fond pojištění vkladů v průběhu let? Jakou roli hrála Evropská unie při vzniku fondu. Co když zkrachuje některá z velkých bank? Je důležité si uvědomit, že ve Fondu nejsou a nemohou být prostředky odpovídající sumě vkladů všech bank.

V případě vyplácení náhrad při krachu banky stačí, aby se klient po zahájení výplat dostavil na pobočku vyplácející banky s průkazem totožnosti, a náhrada mu bude okamžitě vyplacena hotově nebo převedena na jiný účet.

To a mnohé další se můžeme dočíst v dnešním rozhovoru o citlivém tématu ochrany našich financí uložených na účtech bank.

Vážená paní Kadlecová, jste ředitelkou Fondu pojištění vkladů (dále jen „FPV“). Mohla byste čtenářům fond ve stručnosti představit?

Zjednodušeně řečeno, hlavní rolí Fondu je zajistit, aby v případě krachu některé finanční instituce nezůstali její klienti bez finančních prostředků. Fond „jistí“ vklady klientů bank, stavebních spořitelen a od roku 2006 i družstevních záložen. Pokud se některá z finančních institucí dostane do platební neschopnosti, tedy není schopna dostát závazkům vůči svým klientům, pak Fond zajistí vyplacení náhrad za uložené vklady. Existence Fondu tak přispívá ke stabilizaci nejen bankovní scény, ale obecně také ke zvýšení důvěry vkladatelů v bankovní systém.

Je tedy pravdou, že FPV vzniknul dle transponování směrnic Evropské unie?

Fond vznikl již před naším vstupem do EU, a to v roce 1994. Začátkem devadesátých let došlo k několika krachům finančních institucí, které se dotkly velkého množství občanů. Bylo třeba jasněji vymezit povinnosti bank při správě klientských vkladů a zajistit ochranu vkladů zejména drobných vkladatelů. Základní principy fungování Fondu vycházely z direktivy EK o systémech pojištění vkladů přijaté také v roce 1994. Od té doby se pojištění vkladů několikrát změnilo ve prospěch klientů. Např. ještě v roce 2000 byl limit pro výplatu náhrad vkladů 400.000 Kč a klient nesl 10 % spoluúčast, nyní jsou vklady pojištěny do výše 100 % až do limitu 100.000 Euro (respektive ekvivalentu v Kč). Poslední úprava také vzešla skutečně z podnětu EU a vstoupila v platnost k 31. 12. 2010 a přinesla právě zvýšení limitu na 100.000 Euro, ale především zkrácení lhůty pro zahájení výplat na 20 pracovních dnů (dříve 3 měsíce). Tato pravidla nyní platí ve všech členských státech EU.

A zajišťovací fond družstevních záložen je nyní zakomponován ve struktuře FPV?

Fond pojištění vkladů od roku 2006 ručí i za vklady v družstevních záložnách. Pro doplnění pravidla pojištění jsou stejná jako u bank a stavebních spořitelen. Vypořádáním závazků a pohledávek bývalého Zajišťovacího fondu družstevních záložen se zabývá Ministerstvo financí.

V jaké výši se v současné době pohybuje maximální pojistné krytí vkladů klientů bank?

Limit náhrady je nyní ze zákona stanoveno ve výši 100.000 Eur na vklady jednoho klienta u jedné banky. Pro úplnost bych dodala, že pojištění se vztahuje na vklady jak fyzických tak i právnických osob. Příkladem pojištěného vkladu je běžný účet, spořicí účet, termínovaný účet, vkladový účet, vkladní knížka a nově také platební účet pro sKartu.

Tento limit byl v minulosti navýšen. Byla to reakce na ekonomickou situaci v Evropské unii? Zvažuje se i do budoucna navyšování hranice tohoto limitu?

Zvýšení limitu bylo skutečně do jisté míry reakcí na zhoršenou ekonomickou situaci v Evropě. Ruku v ruce s tím šlo navíc zkrácení lhůty pro zahájení výplat, jak jsem uvedla výše ze tří měsíců na 20 pracovních dní. Zároveň bylo cílem EU zavést jednotná pravidla v rámci všech členských zemí EU. U limitu náhrady vkladů nepředpokládáme další navýšení, co se však již delší dobu na půdě EU diskutuje, je další zkracování lhůty pro zahájení výplat na pouhých 5 pracovních dní.

Není daný limit pouze určitým uklidněním vkladatelů za situace, kdy FPV ručí za vklady v řádech biliónů, avšak reálně se na účtech FPV nacházejí miliardy?

Máte pravdu, že ve Fondu nejsou a nemohou být prostředky ve výši všech uložených vkladů všech bank. To by bylo zcela ekonomicky nereálné. Fond z nahromaděných prostředků může přímo řešit problémy menších či středních bank (můžeme například vyplatit naráz všechny záložny, nebo středně velkou banku). Je třeba říci, že garance vkladů není závislá jen na schopnosti Fondu vyplatit prostředky ze stávajících rezerv, Fond si například může vypůjčit prostředky na mezibankovním trhu nebo přímo od státu. Pokud by však došlo ke krachu systémové banky, tedy jedné z velkých, jde o problém zasahující i do systému ekonomiky a je nutné hledat strategická řešení. Řešení takového situace přebírá ČNB ve spolupráci s MF a řešením je například prodej banky nebo její části strategickému partnerovi. V takových případech pak vůbec k výplatě vkladů nedochází a Fond tedy není vlastně „angažován“. Takový případ známe například z minulosti, kdy byla aktiva IPB prodána ČSOB, která převzala závazky vůči klientům.

Existuje i okruh vkladů, na které se pojištění FPV nevztahuje?

Pojištění se nevztahuje na investiční produkty a cenné papíry, jako jsou akcie, podílové listy, dluhopisy, směnky, ale ani například životní pojištění či penzijní pojištění. Poslední dva jmenované produkty jsou častým obsahem otázek klientů – ačkoliv klient zdánlivě „spoří“ na tyto produkty pravidelnou částku a prostředky se mu zde kumulují, nejde o produkty, které spadají do okruhu pojištění. A pak samozřejmě existují výluky z pojištění týkající se právnických osob - nejsou pojištěny vklady finančních institucí (tedy samotných bank, investičních společností, pojišťoven, penzijních nebo podílových fondů), zdravotních pojišťoven a státních fondů.

.

Převzato z ČTK. Dokončení původního rozhovoru na Finance.cz naleznete ZDE.Kadlecová: Fond pojištění vkladů není schopen sanovat krach velké banky

Diskutovat (0)