Oživení růstu úvěrů, silný příliv vkladů:
Čistý zisk za rok 2013 dosáhl 12,5 miliardy Kč


12. 02. 2014  13:15     tz     komentáře (0)

Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk připadající akcionářům ve výši 12,5 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 10,2 %. Skupina KB vykázala silný růst objemu obchodů: výše úvěrů poskytnutých klientům narostla o       4,8 % na 491,5 miliardy Kč a objem vkladů klientů[1] stoupl o 9,1 % na 624,6 miliardy Kč. Pokles čistého zisku po očištění o jednorázové položky činil meziročně 5,6 %.[1] Bez zahrnutí repo operací s klienty

Oživení růstu úvěrů, silný příliv vkladů: Čistý zisk za rok 2013 dosáhl 12,5 miliardy Kč
Konsolidované výnosy Skupiny KB klesly meziročně o 5,4 % na 30,9 miliardy Kč. Pokles výnosů ovlivnilo několik jednorázových položek a především velmi nízké tržní úrokové sazby, které omezovaly výnos z reinvestování likvidity a nižší ceny u některých bankovních služeb. Zároveň se provozní náklady snížily o 2,5 % na 13,1 miliardy Kč, přičemž největší úspory banka dosáhla v kategorii všeobecných administrativních nákladů. Náklady rizika klesly o 7,1 % na 1,7 miliardy Kč, odrážejíc dobrou kvalitu portfolia aktiv.

Skupina vykázala ke konci roku 2013 jádrovou Tier 1 kapitálovou přiměřenost ve výši 15,8 %. Likvidita vykázaná poměrem čistých úvěrů a depozit (bez započtení klientských aktiv v penzijních fondech) byla 77,0 %.

Z dosaženého výsledku v roce 2013, a rovněž s ohledem na kapitálové požadavky České národní banky pro systémově důležité finanční instituce a na potencionální příležitosti růstu v oživující české ekonomice, se představenstvo Komerční banky rozhodlo navrhnout dozorčí radě výplatu dividendy ve výši 8 742 milionů Kč, což je 230 Kč na jednu akcii a představuje výplatní poměr 69,8 % z čistého zisku náležejícího akcionářům Banky. To odpovídá hrubému dividendovému výnosu 5,2 % při porovnání s uzavírací cenou akcie na konci roku 2013.

Hlavní události ve čtvrtém čtvrtletí

  • Pozitivní reakce klientů na změny v programu odměňování MojeOdměny: zlepšení prodejů produktů Skupiny a nárůst počtu aktivních klientů
  • Celkové úvěrování zrychlilo v posledním čtvrtletí a to především díky hypotékám, financování velkých podniků a mírnému oživení v oblasti spotřebitelských úvěrů
  • Silný příliv vkladů napříč klientskými segmenty díky pevným vztahům KB s klienty. Pokračující růst objemu nebankovních aktiv pod správou (životní pojištění, podílové fondy, penzijní fondy)

Komentář generálního ředitele

V roce 2013 jsme prošli úpravou báze výnosů v důsledku poměrně silných tlaků způsobených nízkými úrokovými sazbami, utlumenou ekonomikou a intenzivní konkurencí ve všech segmentech. Díky rozvíjení našich vztahů se zákazníky, přísné kontrole nákladů a disciplinovanému řízení rizik KB dosáhla solidního výsledku i v tomto obtížném prostředí.

V poslední době pozorujeme četné známky oživování českého hospodářství. Navíc opatření přijatá Českou národní bankou pomohou v roce 2014 exportérům posílit jejich pozice na zahraničních trzích. To bude mít pozitivní vliv i na míru nezaměstnanosti a mzdy. Proto vnímám vyhlídky pro rok 2014 mírně optimisticky. V každém případě však nespoléháme jen na zlepšující se ekonomiku, ale usilovně pracujeme na posilování konkurenceschopnosti naší nabídky pro všechny segmenty zákazníků. Budeme našim klientům nadále přinášet inovativní a výhodné produkty a služby, aby naše vztahy zůstaly vzájemně přínosné a pevné.

Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Česká republika se díky zlepšení zahraniční poptávky vymanila z dlouhé recese. Navzdory ekonomickému oživení nebyly patrné tlaky na zvyšování cen a inflace zůstala pod cílem České národní banky. To vedlo centrální banku k tomu, aby 7. listopadu 2013 zahájila přímou intervenci s cílem oslabit českou korunu nad hranici 27 CZK/EUR. Reakce spotřebitelů na toto znehodnocení pravděpodobně přispěla k silnému růstu maloobchodních tržeb na konci roku. Nový měnový kurz také zvýšil korunovou hodnotu cizoměnových úvěrů a vkladů v českém bankovním systému, čímž se vykázaný celkový meziroční růst zvýšil přibližně o půl procentního bodu. Intervence snížila riziko deflace v roce 2014 a přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti domácí produkce. Také v posledním čtvrtletí držela Česká národní banka svoji dvoutýdenní repo sazbu na historickém minimu 0,05 %. Výnos dlouhodobého (desetiletého) českého státního dluhopisu zůstal během kvartálu vcelku stabilní, pod úrovní 2,5 %.

Bankovní trh vykázal mírné zrychlení růstu objemu úvěrů ve čtvrtém čtvrtletí, a to po očištění o vliv intervence. Zlepšení se více projevilo v korporátním segmentu, který byl navíc ovlivněn vyšší akviziční aktivitou lokálních investorů na českém trhu.

Klienti a distribuční sítě

Ke konci roku 2013 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 589 000 klientů, meziročně o 0,8 % méně, z toho 1 337 000 byli občané. Dalších 252 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 574 000 zákazníků a penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 564 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 284 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 399 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 729 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 165 000 na konci roku 2013, což znamenalo 73,3 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 562 000 aktivních platebních karet, z toho 199 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 136 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 2 600 obchodníků. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 208 obchodních míst a 1 109 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 4,8 % na 491,5 miliardy Kč, a to převážně díky hypotékám, úvěrům poskytnutých velkým podnikům a zlepšení spotřebitelského úvěrování, ke kterému došlo v průběhu roku.[1]

V segmentu úvěrů občanům narostlo portfolio hypoték meziročně o 9,7 % na 146,2 miliardy Kč. Tento růst byl částečně kompenzován nižší poptávkou po úvěrech ze stavebního spoření. Objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou poklesl o 11,6 % na 43,6 miliardy Kč. Poptávka po spotřebitelských úvěrech začala od poloviny roku opatrně růst. V meziročním srovnání objem spotřebitelských úvěrů (KB a společnosti ESSOX) vzrostl o 3,8 % na 28,5 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům vzrostl o 4,9 % na 268,3 miliardy Kč. Celkový objem úvěrů poskytnutých (středním a velkým) korporátním klientům KB v České republice a na Slovensku, včetně financování od společnosti Factoring KB, vzrostl o 5,7 % na 218,4 miliardy Kč. Poptávka korporátních klientů po financování exportu a akvizic byla obzvláště vysoká. Úvěrování podnikatelů a malých podniků kleslo o 2,0 % na 28,3 miliardy Kč. Zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF rostl meziročně o 6,7 % na 21,6 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Konsolidovaný objem vkladů[2] vzrostl meziročně o 9,1 % na 624,6 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 13,3 % na 349,1 miliardy Kč. Tato kategorie byla ovlivněna několika velkými krátkodobými vklady, které klienti uložili před koncem roku. Vklady občanů v KB se zvýšily o 3,5 % na 161,8 miliardy Kč. Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostly meziročně o 0,7 % na 72,3 miliardy Kč. Klientská aktiva v transformovaném fondu, který je spravován KB Penzijní společností, se navýšila o 12,1 % na 35,8 miliardy Kč. Tato aktiva jsou nadále konsolidována v účetnictví Skupiny KB.

Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 22,0 % na 34,8 miliardy Kč. Objemy v podílových fondech v držení klientů KB (ve správě IKS KB a Amundi) se zvýšily o   7,5 % na 31,3 miliardy Kč.

Vybrané obchodní úspěchy a iniciativy

Skupina Komerční banky v posledním čtvrtletí 2013 dále zlepšila svou nabídku pro klienty a představila několik obchodních a provozních novinek:

  • Odměny v rámci věrnostního programu MojeOdměny byly zpřístupněny více občanům a podnikatelům. Díky tomu se zvýšil počet aktivních klientů v obou segmentech a stoupl rovněž prodej finančních produktů.
  • Komerční banka zpřístupnila na svém webu www.kb.cz a v internetovém bankovnictví MojeBanka aplikace pro finanční plánování jednotlivců KB MojePlány i podnikatelů KB podnikatelské finance. Oba nástroje navrhují optimální skladbu finančních produktů pro dosažení budoucích finančních cílů, přičemž zohledňují i aktuální i očekávanou situaci, úspory a závazky klienta.
  • KB představila novou podobu obchodních míst. Jako první se ve změněném konceptu představila pobočka KB Praha 5 – Anděl.

Komerční banka a Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) podepsali smlouvu o Programu Jessica. KB se tak stává Správcem fondu rozvoje měst a bude poskytovat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů ze zdrojů EU, získaných fondem.

Komerční pojišťovna získala v mezinárodním ocenění ekonomického magazínu World Finance titul Životní pojišťovna roku v České republice.

Společnost SG Equipment Finance Czech Republic se přestěhovala v listopadu do nové budovy v Praze-Stodůlkách. Prostředky získané za prodej nábytku z původního sídla byly věnovány na nákup vybavení pro Domov seniorů Kamenec.

Co se týče oblasti firemní společenské odpovědnosti, Nadace KB Jistota vyhlásila program Srdeční záležitost aneb Pomůžeme vám pomáhat, a vyzvala zaměstnance Skupiny KB, aby do něj přihlásili své dobrovolnické projekty se zaměřením na pomoc seniorům, handicapovaným či sociálně znevýhodněným dětem a dospělým. Program se setkal s velkým zájmem, zaměstnanci Banky i dceřiných společností do něj přihlásili 40 projektů, z nichž Nadace vybrala osm, kterým poskytne podporu.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Celkové provozní výnosy v roce 2013 meziročně klesly o 5,4 % na 30 894 miliony Kč. Pokles byl částečně způsoben několika jednorázovými položkami, jako například loňský prodej podílu v Českomoravské záruční a rozvojové bance (ČMZRB). Výnosy očištěné o vliv jednorázových položek poklesly meziročně o 3,2 %. Provozní výnosy poklesly i přes nárůst objemu úvěrů a vkladů v důsledku přetrvávajících velmi nízkých tržních úrokových sazeb, které omezovaly výnos z reinvestování likvidity, obecně utlumené ekonomické aktivity v České republice a nižších cen některých bankovních služeb.

Čisté úrokové výnosy, které tvoří více než dvě třetiny výnosů Komerční banky, klesly o 3,5 % na 21 207 milionů Kč navzdory rostoucímu objemu úvěrů a vkladů. Depozitní rozpětí byla pod tlakem nižších výnosů z reinvestování vkladů vlivem výrazného poklesu tržních úrokových sazeb ke konci roku 2012, a také intenzivní konkurence. Vlivem velké konkurence a vyššího podílu úvěrů s relativně nižší marží pokleslo mírně také celkové úvěrové rozpětí. V roce 2012 a 2013 prodala KB zbývající část státních dluhopisů zemí jižní Evropy, což rovněž negativně ovlivnilo úrokovou marži.

Čistá úroková marže, vypočtená jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaných v rozvaze, byla kromě výše uvedených faktorů ovlivněna krátkodobými vklady klientů z veřejného a finančního sektoru, což ovlivnilo jmenovatel vzorce. Marže tak klesla v roce 2013 na 2,8 % ze 3,1 % o rok dříve.

Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 1,5 % na 7 077 milionů Kč. KB rozvíjela program odměn klientům MojeOdměny, což vedlo ke snížení příjmů z poplatků z vkladových produktů a za transakce. Naopak ve srovnání s loňským rokem Skupina zaúčtovala nižší náklady na provize za získání klientů penzijních fondů. Výnosy z prodeje životního pojištění a podílových fondů vzrostly díky růstu objemu aktiv klientů. Navzdory růstu počtu klientských transakcí, výnosy za transakce poklesly vlivem snížení průměrných cen a pokračujícímu přesunu klientů k levnějším platebním prostředkům. Poplatky ze syndikovaných financování zaznamenaly výrazný meziroční nárůst, který potvrdil úspěšnost KB na tomto živém, ale velmi konkurenčním segmentu trhu.

Čistý zisk z finančních operací byl ovlivněn několika jednorázovými položkami zaúčtovanými v obou srovnávacích obdobích. V roce 2012 se jednalo o prodej podílu KB v ČMZRB, úpravy portfolia Penzijního fondu KB a prodeje zbývající části řeckých a portugalských státních dluhopisů a v roce 2013 převážně o negativní úpravu přecenění některých derivátů v souladu s účetním standardem IFRS 13 a zpřesněním oceňovací metody derivátů v závislosti na jejich nákladech financování. Vykázaný výsledek poklesl o 30,8 % na 2 490 milionů Kč. Nízká volatilita hlavních měnových sazeb (kurzu a úrokových sazeb) ovlivněná opatřeními ČNB limitovala poptávku klientů po finančním zajištění. Čistý zisk z cizoměnových plateb byl ovlivněn nižšími průměrnými maržemi.

Celkové provozní náklady poklesly o 2,5 % na 13 148 milionů Kč. V rámci toho personální náklady klesly o 0,8 % na 6 728 milionů Kč při poklesu průměrného počtu zaměstnanců o 1,7 % na 8 612. Všeobecné administrativní náklady poklesly o 6,5 % na 4 666 milionů Kč, když největších úspor KB dosáhla v kategorii realitních nákladů (po přesunu některých provozních činností do nové budovy v Praze-Stodůlkách) a v nákladech na marketing a na telekomunikace. Naopak vyšší náklady přineslo zavádění bezkontaktních platebních karet a s tím spojené infrastruktury. Výše nákladů v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ stoupla o 2,8 % na 1 754 milionů Kč, když vyšší odpisy softwarových aplikací byly částečně kompenzovány nižšími odpisy budov a informační techniky.

Hrubý bankovní příjem za rok 2013 poklesl o 7,5 % na 17 746 milionů Kč.

V souladu s dobrou kvalitou úvěrového portfolia náklady rizika klesly o 7,1 % na 1 739 milionů Kč. Rizikový profil se vyvíjel příznivě jak v segmentu drobného bankovnictví, tak v segmentu korporací. Celkové náklady rizika v relativním vyjádření dosáhly 37 bazických bodů za rok 2013 ve srovnání se 41 bazickými body v předchozím roce.

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech narostly o 71,9 % na 208 milionů Kč ovlivněny snížením         technické rezervy v Komerční pojišťovně. Podíl zisku klientů transformovaného penzijního fondu dosáhl výše 484 milionů Kč.

Daň z příjmu vzrostla o 4,3 % na 2 825 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za rok 2013 poklesl o 9,3 % na 12 906 miliony Kč. Z této částky náleželo 378 milionů Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (+36,0 %) a zisk náležející akcionářům Banky činil 12 528 milionů Kč, což je o 10,2 % méně než v roce 2012. Čistý zisk pro akcionáře očištěný o jednorázové položky poklesl meziročně o 5,6 %.

Výkaz o finanční situaci

Objem celkových aktiv Skupiny KB se zvýšil meziročně o 9,8 % na 864,0 miliard Kč.

Pohledávky vůči bankám vzrostly o 96,1 % na 125,7 miliardy Kč. Největší část této položky představují úložky u centrálních bank jako součást reverzních repo operací.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů klesla o 28,0 % na 37,1 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny KB.

Celkové čisté úvěry a pohledávky stouply oproti konci minulého roku o 4,8 % na 473,1 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila o 4,8 % na 491,5 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě činil 92,5 % (454,4 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 1,9 % (9,6 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 27,5 miliardy Kč 5,6 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 18,5 miliardy Kč, což je o 4,4 % více než na konci roku 2012.

Portfolio realizovatelných cenných papírů kleslo o 0,4 % na 141,2 miliardy Kč. Z objemu dluhových cenných papírů ve výši 141,2 miliardy Kč tvořila 98,2 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 17,4 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy. Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti stoupl o 26,4 % na 4,2 miliardy Kč. Celé toto portfolio je tvořeno dluhopisy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 1,5 % na 7,9 miliardy Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku klesla o 3,6 % na 3,8 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází především z akvizic Modré pyramidy a společnosti SGEF, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Objem závazků vzrostl ve srovnání s koncem roku 2012 o 11,8 % na 767,4 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 12,1 % na 649,2 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů vzrostl o 14,2 % na 22,4 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 77,0 % (bez odečtení aktiv klientů v transformovaném fondu činila 72,9 %).

Vlastní kapitál Skupiny KB klesl o 4,0 % na 96,5 miliardy Kč. Tvorba čistého zisku zvýšila vlastní kapitál. Na druhou stranu KB vyplatila v květnu dividendu ve výši 8,7 miliardy Kč a účetní hodnota přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů a přecenění zajištění peněžních toků, které obě představují primárně reinvestice klientských vkladů, poklesla, a to vlivem mírného zvýšení úrokových sazeb ve srovnání s koncem roku 2012. K 31. prosinci 2013 držela KB 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci roku 2013 činil 59,1 miliardy Kč, přičemž celý je tvořen nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, stejně jako ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej II, dosahovaly vysoké úrovně 15,8 %. Regulatorní kapitál vzrostl v roce 2013 v důsledku alokace nerozděleného zisku do kapitálu Skupiny v dubnu 2013. Rizikově vážená aktiva Skupiny KB se zvýšila meziročně kvůli nárůstu úvěrového portfolia, ale průměrná riziková váha klesla díky zlepšení rizikových parametrů významné části klientů, vyššímu podílu angažovaností s relativně nízkými rizikovými váhami (např. hypotéky), prodeje relativně rizikovějších státních dluhopisů zemí jižní Evropy a pokračujícímu zdokonalování modelů a parametrů řízení rizika.

Od roku 2014 jsou pro české banky účinné kapitálové požadavky vycházející z předpisů Evropské unie zavádějících regulatorní rámec Basilej III. Odhadovaný celkový požadavek ČNB na výši kapitálových rezerv KB tak bude činit okolo 13,9 % rizikově vážených aktiv, spočívající v 8% minimální úrovni kapitálu, 2,5% rezervy na krytí systémového rizika a 2,5% bezpečnostní kapitálové rezervy. Požadavek na proticyklickou kapitálovou rezervu v současnosti ČNB neuplatňuje. Dále KB odhaduje, že požadavek na kapitálovou rezervu stanovenou podle Pilíře 2 regulačního rámce, může dosahovat úrovně blízké 0,9 %. Podle současného porozumění novému regulačnímu rámci by pro-forma aplikace pravidel Basilej III na rozvahu Skupiny KB k 31. prosinci 2013 vedla ke snížení ukazatele kapitálové přiměřenosti o zhruba o 0,6 %, ve srovnání s pravidly Basilej II. Odhadované úrovně ukazatelů kapitálové přiměřenosti, likvidity a podílu cizích zdrojů v rozvaze KB představují přiměřený prostor pro další rozvíjení obchodních aktivit a zachování spravedlivé výše odměny akcionářům.

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu za rok 2013 dosáhla 13,1 % a rentabilita průměrných aktiv 1,5 %. Po očištění o vliv mimořádných položek dosahovala rentabilita průměrného vlastního kapitálu 13,2 % a rentabilita průměrných aktiv 1,5 %.

Události po datu účetní závěrky

Skupina KB zahájila v lednu 2014 revizi účetního vykazování některých dluhových cenných papírů vykazovaných v portfoliu realizovatelných cenných papírů, které Skupina hodlá držet až do jejich splatnosti. Skupina dospěla k závěru, že jsou splněny všechny regulatorní a účetní požadavky jakož i interní limity, aby dluhové cenné papíry v nominální hodnotě 31 005 milionů Kč byly vykázány v portfoliu drženém do splatnosti. Rozhodla se tedy reklasifikovat tyto cenné papíry do portfolia drženého do splatnosti z portfolia realizovatelných cenných papírů k 3. únoru 2014. Cenné papíry byly v době převodu reklasifikovány v reálné hodnotě. Odpovídající přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů ve výši 3 549 milionů Kč ve vlastním kapitálu bylo ponecháno v ostatním výsledku hospodaření a bylo zahrnuto do účetní hodnoty cenných papírů držených do splatnosti. Tato částka je amortizována po zbývající dobu životnosti cenných papírů.

SPRÁVA SPOLEČNOSTI

Na mimořádné valné hromadě Komerční banky, která se konala 28. ledna 2014, akcionáři rozhodli o změně stanov Banky za účelem implementace nových zákonů v oblasti soukromého práva účinných od 1. ledna 2014.


PŘÍLOHA: Konsolidované hospodářské výsledky k 31. prosinci 2013 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát

1. ledna –               31. prosince  2013

1. ledna –            31. prosince  2012

Meziroční změna

(mil. Kč, neauditované)

Čisté úrokové výnosy

21 207

21 969

-3,5 %

Čisté poplatky a provize

7 077

6 971

1,5 %

Čistý zisk z finančních operací

2 490

3 598

-30,8 %

Ostatní výnosy

121

126

-4,0 %

Čisté provozní výnosy

30 894

32 664

-5,4 %

Personální náklady

-6,728

-6,785

-0,8 %

Všeobecné provozní náklady

-4,666

-4,993

-6,5 %

Odpisy  znehodnocení majetku a prodej majetku

-1,754

-1,707

2,8 %

Provozní náklady

-13,148

-13,485

-2,5 %

Hrubý provozní zisk

17,746

19,179

-7,5 %

Náklady rizika

-1,739

-1,871

-7,1 %

Čistý provozní zisk

16,007

17,309

-7,5 %

Zisk z majetkových účastí

208

121

71,9 %

Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění

-484

-489

-1,0 %

Čistý zisk před zdaněním

15,731

16,940

-7,1 %

Daň z příjmů

-2,825

-2,708

4,3 %

Čistý zisk

12 906

14 232

-9,3 %

Menšinový zisk

378

278

36,0 %

Čistý zisk náležející akcionářům Banky

12 528

13 954

-10,2 %

 

Rozvaha

31. prosince     
2013

31. prosince 2012

Změna od zač. roku

(mil.  Kč,  neauditované)

Aktiva

863 980

786 836

9,8 %

Hotovost a účty u centrálních bank

44 405

28 057

58,3 %

Pohledávky za bankami

125 735

64 111

96,1 %

Úvěry a pohledávky za klienty (čisté)

473 090

451 547

4,8 %

Cenné papíry

182 533

196 706

-7,2 %

Ostatní aktiva

38 218

46 415

-17,7 %

Pasiva

863 980

786 836

9,8 %

Závazky vůči bankám

49 680

38 901

27,7 %

Závazky vůči klientům

649 158

579 067

12,1 %

Emitované cenné papíry

22 417

19 624

14,2 %

Ostatní pasiva

46 187

48 705

-5,2 %

Vlastní kapitál celkem

96 538

100 538

-4,0 %

.

Hlavní ukazatele

31. prosince     
2013

31. prosince 2012

Meziroční změna

Kapitálová přiměřenost (ČNB  Basilej II)

15,8 %

14,7 %

p

Přiměřenost Tier 1 (ČNB  Basilej II)

15,8 %

14,7 %

p

Celkový kapitálový požadavek (miliardy Kč)

29,9

29,3

2,1 %

Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku (miliardy Kč)

25,3

24,7

2,3 %

Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva)

2,8 %

3,1 %

q

Poměr čistých úvěrů a depozit

72,9 %

78,0 %

q

Poměr čistých úvěrů a depozit (bez klientských aktiv v TF)

77,0 %

82,5 %

q

Poměr provozních nákladů a výnosů

42,6 %

41,3 %

p

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)

13,1 %

15,8 %

q

Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE)*

16,2 %

19,6 %

q

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)

1,5 %

1,8 %

q

Zisk na akcii (Kč)

332

369

-10,2 %

Průměrný počet zaměstnanců

8 612

8 758

-1,7 %

Počet poboček (KB v ČR)

398

399

-1

Počet bankomatů

729

702

+27

Počet klientů (KB)

1 589 000

1 601 000

-0,8 %

* Vypočteno jako čistý zisk náležející akcionářům dělený průměrným vlastním kapitálem Skupiny bez menšinových podílů po odečtení přecenění realizovatelných finančních aktiv a zajištění peněžních toků

Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled

31. prosince 2013

Meziroční změna

Hypotéky občanům – celkový objem

146,2 miliardy Kč

10 %

– celkový počet

123 000

12 %

Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem

43,6 miliardy Kč

-12 %

– celkový počet

109 000

-12 %

Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem

28,5 miliardy Kč

4 %

Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem

28,3 miliardy Kč

-2 %

Aktivní kreditní karty – počet celkem

199 000

-4 %

– z toho občanům

154 000

-4 %

Aktivní debetní karty – počet celkem

1 362 000

-3 %

Předepsané pojistné (KP)

8,4 miliardy Kč

36 %

Finanční kalendář na rok 2014

7. května 2014:                      zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2014

1. srpen 2014:            zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2014 a za 2. čtvrtletí 2014

6. listopadu 2014:       zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2014 a za 3. čtvrtletí 2014


[1] K nominálnímu růstu objemu úvěrů a depozit (především korporátních) mírně přispělo i zvýšení korunové hodnoty obchodů denominovaných v cizích měnách po oslabení české měny listopadovou intervencí ČNB.

[2] S vyloučením repo operací s klienty. Celkový objem závazků vůči zákazníkům narostl meziročně o 12,1 % na 649,2 miliardy Kč.Oživení růstu úvěrů, silný příliv vkladů: Čistý zisk za rok 2013 dosáhl 12,5 miliardy Kč

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

24038305565

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

52


ČÍSLO TÝDNE 52 %. O tolik v průměru klesl za první pololetí zisk tuzemským bankám. Jedná se tak o největší pokles zisku bank v historii České republiky. Banky přišly o desítky miliard korun.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více