Používat osobní účet k podnikání? Banky říkají ne!


05. 09. 2010  16:03     Redakce BankovniPoplatky.com     komentáře (0)

Další články

Pokud by podnikatelé chtěli ke svým aktivitám používat obyčejný (= levnější) běžný účet, mají smůlu. Banky si totiž podobnou praxi velmi důkladně hlídají. Dokonce tak důkladně, že toto jednání zakazují ve svých všeobecných obchodních podmínkách.

Podnikatel má v bance podnikatelský účet. To dává logiku a většina podnikatelů, které redakce BP.com oslovila, to taky tak bere. Ale jak jsme již informovali, daňové zákony neukládají povinnost zřídit pro podnikání speciální účet. „Zákonem 337/1992 Sb., § 33, odst. 6, je daná pouze povinnost nahlásit čísla účtů u bank a spořitelen, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z podnikatelské činnosti. Finanční úřad tedy neurčuje, jaký účet si má daňový subjekt zřídit,“ dozvěděli jsme se na finančního úřadu. Musí být splněna jen jedna podmínka: není možné, aby byl jeden účet nahlášen jako účet právnické osoby i jako účet fyzické osoby, protože v takovém případě finanční úřad ověřuje u peněžního ústavu, kdo je zřizovatelem účtu, a u této osoby je účet zaveden do evidence finančního úřadu. Jenže pro banky znamenají podnikatelské účty větší výnosy, jsou totiž v drtivé většině zatíženy vyššími poplatky a deponované prostředky se navíc zhodnocují nízkým úrokem. Proto používání základních běžných účtů, které jsou nabízeny jako produkty fyzickým osobám, pro podnikatelské účely v obchodních podmínkách explicitně zakazují. Uzavřením smlouvy s bankou se klient zároveň zavazuje k tomu, že ji bude informovat o všech podstatných změnách kolem své osoby, třeba jako je právě zahájení podnikatelské činnosti, nebo její ukončení. Například v České spořitelně je klient při zřízení účtu povinen bance poskytnout informace o tom, zda bude produkt sloužit pro podnikatelské účely či nikoliv. Platí, že produkt nesmí být užíván k jinému účelu, než ke kterému byl sjednán. Banka může odmítnout zřízení účtu v případě, pokud klient odmítne uvedené informace poskytnout nebo když se banka domnívá, že zřízení a vedení účtu představuje porušení příslušných právních či jiných pro ni závazných předpisů. V pasáži o Osobním účtu pak přímo stojí, že tento produkt není určen pro podnikání (jakkoliv by to z pohledu finančního úřadu nebyl problém). Pokud by se prokázalo, že klient tyto podmínky porušuje, banka může smlouvu vypovědět a klientem vedené produkty zrušit. Podobná ustanovení jsou obsaženy ve všeobecných obchodních podmínkách všech tuzemských významných bank. Záleží tedy jen na tom, jak jsou pravidla bankami kontrolována. I když se zástupci většiny ústavů vyjadřují velmi striktně, lze najít výjimky. V našem předchozím příspěvku k této problematice například tiskový mluvčí Raiffeisenbank Petr Kofroň poznamenal: „Nezjišťujeme žádným způsobem, zda podnikatel ke svému podnikání používá účet pro soukromé osoby.“

Co stojí ve všeobecných obchodních podmínkách šesti nejvýznamnějších tuzemských bank?

Česká spořitelna:

Při zřízení Platebního účtu je Klient povinen poskytnout Bance informace o tom, zda bude Platební účet sloužit pro podnikatelské účely či nikoliv, jakož i veškeré další informace, které Banka odůvodněně požaduje pro daňové či účetní účely nebo ke splnění svých dalších povinností. Platební účet nesmí být používán k jinému účelu, než ke kterému byl s Klientem sjednán. Banka může odmítnout zřízení Platebního účtu, pokud Klient odmítne uvedené informace poskytnout nebo pokud zřízení Platebního účtu není v souladu s obchodní politikou a zájmy Banky nebo pokud se odůvodněně domnívá, že zřízení a vedení Platebního účtu představuje porušení příslušných právních či jiných pro ni závazných předpisů.

ČSOB:

Účty, které ČSOB zřizuje podle bodu 6. A (v rámci své nabídky produktů a služeb ČSOB zřizuje účty pro fyzické osoby – účty pro osobní/nepodnikatelské účely), nejsou určeny k podnikání; účty zřízené podle bodu 6b) nejsou určené pro soukromé účely.

Komerční banka:

Klient je povinen sdělit bance informace o tom, zda Účet bude sloužit pro účely podnikání Klienta či nikoliv. Účty určené pro Klienty – spotřebitele jsou určeny pro osobní, tj. nepodnikatelské, potřeby Klientů – spotřebitelů. Účty určené pro fyzické osoby – podnikatele slouží pro podnikatelskou činnost klientů a Účty zřízené pro právnické osoby jsou určeny pro podnikatelské nebo jiné účely Klientů. K jinému než sjednanému účelu nesmí být Klientem Účet používán.

UniCredit Bank:

Při zřizování účtu je Klient povinen Bance sdělit a příslušným způsobem prokázat údaje, které Banka potřebuje pro splnění svých povinností vůči správci daně, zejména skutečnosti rozhodné pro určení režimu zdanění, tj. údaj o svém daňovém domicilu, včetně prohlášení o vlastnictví příjmů a prohlášení o tom, zda bude zřizovaný účet určen k podnikání či nikoli. Účelové určení účtu je Klient povinen respektovat po celou dobu existence účtu. Banka si vyhrazuje právo daň kdykoli srazit z účtu, nepředloží-li Klient požadované doklady. Dojde-li na straně Klienta k jakékoli změně, která by se mohla dotýkat aplikovaného režimu zdanění, je Klient povinen tuto změnu bezprostředně po jejím vzniku Bance oznámit a doložit potřebnými doklady. Pokud Klient neoznámí změny včas, je banka oprávněna na Klientovi vymáhat nevybranou daň, a to i zpětně. Skutečnosti relevantní pro určení režimu zdanění je Klient povinen doložit na žádost Banky kdykoli po dobu existence účtu i po jejím ukončení.

Raiffeisenbank:

Majitel účtu je povinen poskytnout Bance při založení Účtu informace o účelu zřizovaného Účtu a informace požadované Bankou pro daňové a účetní účely nebo další informace odůvodněně požadované Bankou v souladu s právními předpisy. Účty založené a vedené pro Spotřebitele jsou určeny pouze pro osobní, nepodnikatelské účely Klientů. Účty založené a vedené pro jiné fyzické osoby, než jsou Spotřebitelé, jsou určeny pouze pro podnikatelské účely Klientů. Účty založené pro právnické osoby jsou určeny pouze pro podnikatelské účely Klientů nebo účely, pro něž byly tyto právnické osoby založeny.

GE Money:

Účel běžného účtu. Při zřízení Běžného účtu je klient povinen poskytnout Bance informace o tom, zda bude Běžný účet sloužit pro podnikatelské účely, jakož i veškeré další informace, jež Banka může požadovat pro daňové či obdobné účely.


Používat osobní účet k podnikání? Banky říkají ne!

Diskutovat (0)


Další články k tématu