„Protiprávní“ poplatky pří správě účtu hypotečního úvěru


29. 06. 2012  13:23     Pavla Křečková, CMS Cameron McKenna     komentáře (1)

Německý Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof) se v červenci 2011 zabýval otázkou protiprávnosti závazku majitele účtu platit bance zvláštní poplatky za vedení a správu účtu k hypotečnímu úvěru, který zakládají všeobecné obchodní podmínky banky. Shledal takovéto poplatky za nezákonné, čímž umožnil majitelům hypotečních úvěrů požadovat od bank již zaplacené a nepromlčené poplatky zpět.

V rozsudku označil všeobecné obchodní podmínky bank v tomto ohledu za neplatné, hlavně pro rozpor s příslušným ustanovením německého občanského zákoníku, které se týká určení neplatnosti části obsahu smlouvy s odkazem na všeobecné obchodní podmínky, které jsou v rozporu s dobrými mravy.

Jednostranný zájem banky

Senát Spolkového soudního dvora argumentoval tím, že zvláštní poplatky za vedení a správu účtu hypotečního úvěru jsou pouze jednostranným zájmem banky. Vycházel také z toho, že podle německého práva lze požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s hypotečním úvěrem pouze tehdy, pokud je tato možnost výslovně upravena v zákoně a pouze za ty služby, které jsou klientovi poskytnuty na komerční bázi.

.

V případě hypotečního úvěru si banky účtují, kromě úroků z úvěru, také měsíční poplatky pohybující se v rozmezí 6 až 10 EUR. Klient přitom v takovém případě platí pouze za samotnou existenci účtu, který byl vytvořen za účelem splácení poskytnutého úvěru, aniž by s existencí účtu bylo spojeno poskytování jakýchkoli dalších služeb. 

.

VÍCE O TÉMATU SI PŘEČTĚTE ZDE!

.

Spolkový soudní dvůr rozhodl o tom, že tyto podmínky jsou v rozporu s ustanovením německého občanského zákoníku. Podle něhož jsou neúčinná taková ustanovení všeobecných obchodních podmínek, která nepřiměřeně znevýhodňují druhou smluvní stranu v rozporu se zásadou poctivosti. Zároveň také Spolkový soudní dvůr odkazuje na směrnici Evropské Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, která stanovuje povinnost států zajistit účinné prostředky vůči nepřiměřeným podmínkám ve smlouvách se spotřebiteli.

Případné dopady na banky v ČR

Bylo by tedy možné aplikovat dané rozhodnutí na úpravu poplatků v ustanoveních všeobecných obchodních podmínek u bank působících v České republice?

České právo institut všeobecných obchodních podmínek obecně upravuje také, ale (na rozdíl od německé právní úpravy) nenalezneme přímé ustanovení o jejich neúčinnosti. Tuto právní úpravu najdeme primárně v obchodním zákoníku, z hlediska ochrany spotřebitele se dále použije úprava spotřebitelských smluv v  občanském zákoníku.

Taková ujednání spotřebitelských smluv, která jsou v rozporu s požadavkem dobrých mravů a znamenají újmu spotřebitele a značnou nerovnost v právech a povinnostech stran, jsou zakázána. Další možností je ochrana před nekalou soutěží v obchodním zákoníku, v případě, že netransparentnost poplatků banky narušuje hospodářskou soutěž. To je možné v případě, že by banka svoje poplatky za vedení účtu transformovala pod jinou položku.

.

POSLEDNÍ 2 DNY – HRAJTE O APPLE IPAD 2!

.

Obecná úprava poplatků účtovaných bankami v souvislosti s vedením účtu podle zákona o spotřebitelském úvěru se ale v případě hypotečních úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti zásadně nepoužije. Postavení banky jako podnikatele a majitele účtu jako spotřebitele však zůstává u jakéhokoli úvěru stejná a tudíž by bylo možné pokusit se v případě sporu o argumentaci na základě uvedených ustanovení.

.

Všechny tyto možnosti ochrany před poplatky za správu účtu hypotečního úvěru však nadále zůstávají jen v teoretické rovině. České soudy zatím nepublikovaly rozhodnutí, které by obsahovalo podobnou argumentaci jako uvedený rozsudek německého Spolkového soudního dvora. Případný odkaz českého soudu na argumentaci německého rozhodnutí je navíc pouze hypotetická, vzhledem k odlišnosti národních právních úprav a jejich výkladu.

Odkazuje na to i směrnice 93/13/EHS, která již byla do českého práva implementována a která ukládá členským státům povinnost, aby v zájmu ochrany spotřebitelů a konkurentů zajistily existenci přiměřených a účinných prostředků, které zabrání případnému používání nepřiměřených podmínek ve smlouvách se spotřebiteli. Tato směrnice ale také dává členským státům možnost přijmout přísnější úpravu slučitelnou s primárním právem EU v oblasti působnosti této směrnice tak, aby zajistily co nejvyšší stupeň ochrany spotřebitele. To odlišuje právní úpravy jednotlivých států a v českém právní prostředí tudíž není možné odvolávat se bez dalšího na judikát německého Spolkového soudního dvora.

 

Lepší ochrana spotřebitele

To ale neznamená definitivní konec myšlenky nové úpravy neplatnosti nepřiměřených ustanovení všeobecných obchodních podmínek. Již v novém občanském zákoníku, který by měl nabýt účinnosti od 1. ledna 2014, je úprava všeobecných obchodních podmínek rozšířena o některé případy neplatnosti. Byla také vydána Zelená kniha o hypotečním úvěru Evropské unie, která jasně definuje strany hypotečního úvěru jako spotřebitele-příjemce hypotečního úvěru na straně jedné, a banku jako silnější subjekt na straně druhé – a tím usiluje o vytvoření permanentní právní úpravy, která by zajistila lepší ochranu spotřebitele a jeho dostatečnou informovanost na finančním trhu.

 

.

Přestože se banky podle našeho názoru nemusí obávat přímých důsledků uvedeného německého rozhodnutí, který způsobil určitý rozruch na bankovním trhu, měly by se za současného stavu spíše zamyslet nad tím, jakým způsobem preventivně ošetřit spokojenost svých klientů při poskytování úvěrů. Transparentnost poplatků, které se ztrácejí za kolonkou „vedení účtu“ by možná uspokojila nervozitu klientů a jejich pocit, že neví, za co platí.

 


„Protiprávní“ poplatky pří správě účtu hypotečního úvěru

thanks
Very informative blog.Its giving the details about the fees for managing a mortgage loan account.Tha...
Diskutovat (1)