SLOVNÍČEK POJMŮ V BANKOVNICTVÍ


10. 07. 2007  05:52     SPŽ ČR     komentáře (5)

Aktuální disponibilní zůstatek: Zůstatek na účtu, který může příjemce převádět nebo vybírat z účtu v den připsání na účet.

Aktuální disponibilní zůstatek: Zůstatek na účtu, který může příjemce převádět nebo vybírat z účtu v den připsání na účet.  

Automatické zúčtovací centrum: Elektronický zúčtovací systém, v němž probíhá výměna platebních příkazů mezi finančními institucemi převážně na magnetických médiích nebo prostřednictvím telekomunikačních sítí a zpracování těchto platebních příkazů ve výpočetním centru. Viz také Clearing (zúčtování).

Bankomat: Elektromechanické zařízení, které umožňuje autorizovaným uživatelům vybírat peníze ze svých účtů a/nebo využívat další služby, jako například zjišťovat zůstatek na účtu, převádět peníze nebo vkládat peníze na svůj účet. Používají se při tom zpravidla strojově čitelné plastikové karty. Bankomaty mohou fungovat buď online s přístupem k autorizační databázi v reálném čase, nebo offline.

 

Bezhotovostní převod: Platební příkaz nebo sled platebních příkazů podaných za účelem poskytnutí peněz k dispozici příjemci. Platební příkazy i peníze uvedené v nich jsou převáděny z banky plátce/příkazce do banky příjemce prostřednictvím dalších bank jakožto zprostředkovatelů a/nebo prostřednictvím jednoho nebo několika systémů pro zpracování bezhotovostních převodů.

 

Elektronické bezhotovostní převody: Převody, jejichž součástí není výměna papírových dokladů mezi bankami. Ostatní převody jsou označovány jako papírové převody.  

Clearing (zúčtování): Proces přenášení, sesouhlasování a v některých případech i potvrzování platebních příkazů nebo příkazů k převodu cenných papírů před jejich vypořádáním. Součástí tohoto procesu může být také vzájemné započtení příkazů a stanovení konečných pozic pro vypořádání. Někdy se tento termín používá nepřesně i pro procesy zahrnující vypořádání.

 

Credeuro: Závazek bank zpracovávat přeshraniční eurové platby v rámci eurozóny do 3 pracovních dnů.  

Čipová karta: Označovaná též jako karta s integrovaným obvodem. Karta obsahuje jeden nebo několik počítačových čipů nebo integrovaných obvodů, které slouží k identifikaci, ukládání dat nebo zpracování speciálních dat při ověřování osobního identifikačního čísla (PIN), autorizování plateb, zjišťování zůstatku na účtu a ukládání osobních údajů. V některých se paměť na kartě aktualizuje při každém použití karty (např. se aktualizuje údaj o zůstatku na účtu).

 

Datum valuty: Datum, k němuž má být platba připsána na účet příjemce v platebním systému. Datum valuty pro klienta příjemce (tj. datum, k němuž příjemce připíše částku na účet svého klienta), nemusí být stejné. Závisí to na konkrétních dohodách a místní praxi.

 

Dávkové zpracování: Přenos nebo zpracování skupiny platebních příkazů a/nebo příkazů k převodu cenných papírů v dávkách v určitý časových intervalech.

 

Debetní karta: Karta umožňující svému držiteli platit za nákupy tak, že je částka nákupu přímo odečítána od zůstatku na jeho účtu vedeného u instituce nabízející vedení vkladových účtů. (Tato funkce může být kombinována s dalšími funkcemi, například lze s debetní kartou i vybírat z bankomatu nebo může debetní karta fungovat jako záruční identifikační karta k zaručeným šekům.)

 

Den obchodu: Datum, k němuž je obchod (transakce) uskutečněn.     Denní vypořádání: Vypořádání všech plateb přijatých k vypořádání k datu valuty.  

Denní zpracování: Kompletní cyklus zpracování, který musí být dokončen během běžného pracovního dne, počínaje operacemi na začátku dne a konče operacemi na konci dne. Součástí tohoto procesu je také zálohování dat.

Digitální podpis: Řetězec dat generovaný použitím některé ze šifrovacích metod, který je připojen ke zprávě a slouží k ověření autentičnosti zprávy a ochraně příjemce před odmítnutím (popřením) zprávy ze strany odesílatele.

 

Distributor (Vydávající instituce): Instituce, která distribuuje (jako zprostředkovatel) nebo prodává (jako vydavatel nebo upisovatel) elektronické peníze svým zákazníkům.

 

Dohled nad finančními institucemi: Dohled nad tím, zda finanční instituce dodržují zákony, právní předpisy a další pravidla zajišťující jejich bezpečné a spolehlivé fungování a zda mají dostatečný kapitál a dostatečné rezervy na pokrytí rizik vznikajících v souvislosti s jejich činností. Součástí dohledu je hodnocení toho, jak finanční instituce příslušné právní předpisy dodržují, a vymáhají dodržování těchto právních předpisů.

 

Dohled nad platebními systémy: Úkol centrální banky, spočívající především v tom, že centrální banka je povinna podporovat hladké fungování platebních systémů. Cílem dohledu je chránit finanční systém před možnými dominovými efekty, k nimž může dojít, pokud se jeden nebo více účastníků platebního systému dostane do problémů se splácením úvěru nebo s likviditou, a podporovat efektivitu a spolehlivost platebních systémů. Spíše než na jednotlivé účastníky systému je dohled na platebními systémy zaměřen na systém (např. systém pro převody peněz) jako celek. Vztahuje se i na platební nástroje.

 

Dostupnost: Kritérium používané při hodnocení systému na základě záložních zařízení a možnosti přepínání provozu na záložní zařízení.     EFTPOS (elektronický převod peněz v obchodním místě vybavené platebním terminálem): viz Prodejní místo

Elektronická peněženka: Víceúčelová předplacená karta, kterou lze použít místo bankovek a mincí k úhradám menších částek. Tuto předplacenou kartu lze dobíjet. Viz též Víceúčelová předplacená karta.

 

Elektronická výměna dat (EDI): Elektronická výměna dat mezi komerčními subjekty (v některých případech i státními orgány a institucemi) ve standardním formátu. Předmětem výměny jsou data týkající se různých kategorií zpráv, např. příkazů, faktur, dokumentace klientů, avíz o provedených platbách a plateb. Zprávy EDI jsou posílány veřejnými sítěmi pro přenos dat nebo bankovními komunikačními kanály. Pohyby peněz iniciované elektronickou výměnou dat se odrážejí v platebních příkazech procházejících bankovním systémem. Standardy pro elektronickou výměnu dat pro správu, obchod a dopravu stanovuje organizace EDIFACT (při OSN).

 

Elektronické peníze: Uložené peněžní hodnoty v elektronické podobě na technické zařízení, které může být používáno k úhradě závazků vůči jakýmkoli osobám s výjimkou vydavatele elektronických peněz bez nutnosti zapojení bankovních účtů do transakce. Tento nástroj funguje jako předplacený platební nástroj jeho držitele. Viz též Víceúčelová předplacená karta.

Eurosystém: Systém evropských centrálních bank.  

Evropská platební rada (EPC): EPC je orgánem s rozhodovací pravomocí pro evropský platební styk. Jedná se o právní subjekt – veřejně prospěšnou společnost – fungující podle belgického práva. Zahrnuje zástupce bankovního sektoru z 12 zemí eurozóny, 13+3 země mimo eurozónu a zástupce 4 evropských bankovních asociací (Evropské bankovní federace – FBE, Evropské asociace družstevních bank – EACB, Evropské skupiny spořitelen – ESBG a Eurové bankovní asociace – EBA).

 

Finanční aplikace (FIN): Aplikace SWIFT II, která je určena pro příjem a posílání všech zpráv mezi uživateli systému SWIFT II. V aplikaci FIN mohou být posílány a přijímány i určité zprávy mezi uživatelem a systémem SWIFT.

 

Fronta: Dohoda, podle níž jsou příkazy k převodu zařazovány jejich původci nebo systémem do fronty, dokud na zúčtovacím účtu původce není dostatečné krytí nebo toto krytí nedosahuje limitů stanovených pro příkazce. V některých případech může krytí zahrnovat i nevyčerpané úvěrové linky nebo dostupné zajištění. Viz též Maximální limity.

Home banking: Bankovní služby, které může drobný zákazník finanční instituce využívat prostřednictvím telefonu, televizoru, terminálu nebo osobního počítače jako telekomunikačního propojení s počítačovým centrem finanční instituce.

Hybridní systém: Platební systém, který v sobě kombinuje prvky systému RTGS s prvky vzájemného započtení pohledávek a závazků.  

IBAN:  Mezinárodní formát čísla bankovního účtu - formát čísla účtu určený Evropským výborem pro bankovní standardy nahrazující národní formáty za účelem usnadnit automatické zpracování plateb. IBAN se skládá ze 2 znaků ISO kódu země, 2 znaků kontrolního dvoučíslí a vlastního čísla účtu, který je odvozen od stávajícího čísla účtu. Povolená délka je maximálně 32 znaků.

 

Identifikační kód banky (BIC): Univerzální kód, který slouží k identifikaci finančních institucí s cílem usnadnit automatizované zpracování telekomunikačních zpráv ve finančním prostředí.

 

Jednotný eurový (evropský) platební prostor: SEPA představuje takové prostředí, ve kterém lidé mohou realizovat jakýkoliv platební převod v rámci eurozóny z jednoho bankovního účtu nebo prostřednictvím jedné platební karty tak snadno a bezpečně jako v rámci dnešních národních platebních systémů.

 

Karetní asociace: Společnost, která vlastní ochrannou známku k určité platební kartě. Někdy též poskytuje různé marketingové služby, služby zpracování transakcí a další služby svým členům využívajícím karetní služby.

 

Karta: Viz Karta k výběru z bankomatu, Karta k zaručeným šekům, Čipová karta, Kreditní karta, Debetní karta, Debetní karta s odloženým zúčtováním, Předplacená karta, karta vydávaná obchodníkem, Karta pro cestování a zábavu.

Klíč: Jedinečná řada číslic používaná v kombinaci se šifrovacím algoritmem.     Konečné vypořádání: Vypořádání, které je neodvolatelné a bezpodmínečné.  

Korespondentské bankovnictví: Dohoda, na jejímž základě poskytuje jedna úvěrová instituce platby a jiné služby jiné úvěrové instituci. Platby prostřednictvím korespondentů jsou často prováděny prostřednictvím vzájemných účtů (nostro a loro účty), ke kterým mohou být vázány stálé úvěrové linky. Služby korespondentského bankovnictví jsou poskytovány převážně v přeshraničním styku, ale jsou rovněž známy jako agenturní vztahy ve vnitrostátním kontextu. Loro účet je termín používaný korespondentem k označení účtu vedeného pro zahraniční úvěrovou instituci; zahraniční úvěrová instituce pak tento účet považuje za svůj nostro účet.

 

Korespondentské banky: Banky a podobné instituce využívané v systému SSI (Standard Settlement Instruction) k odesílání a přijímání plateb.  

Kreditní karta: Karta označující, že jejímu držiteli byla poskytnuta úvěrová linka. Umožňuje držiteli nakupovat a/nebo vybírat hotovost až do dohodnutého záporného limitu. Poskytnutý úvěr může být splacen jednorázově na konci stanoveného období, nebo splácen postupně. S každou uskutečněnou splátkou úvěru se úvěrový limit automaticky obnovuje (tzv. revolvingový úvěr). Po uplynutí bezúročného období se začíná nesplacená část úvěru úročit. V některých případech platí držitel kreditní karty ještě roční poplatek za vedení karty.

Lhůta pro provedení platby: Doba mezi podáním platebního příkazu a jeho konečným vypořádáním.

Mezibankovní poplatek: Poplatek, jehož výši stanovuje organizace spravující síť bankomatů a terminálů EFTPOS a který platí instituce vydávající platební karty acquirerovi jako úhradu nákladů na budování a udržování sítě bankomatů a platebních terminálů.

Mezinárodní úmluva o platbách (ICP):  Někdy je také nazývána „Zásady pro účtování mezibankovních poplatků“. Tvoří ji soubor zásad a pokynů pro realizaci v praxi. -          Podporovat SHA jako standardní způsob rozdělení nákladů u plateb v rámci SEPA. -          Zajistit, že na účet příjemce bude připsáno 100% nominální hodnoty platby převáděné v rámci SEPA.

-          Zprávy o platbách v rámci SEPA by měly vycházet z formátu SWIFT MT103+/102+/XML pro hromadné platby s přímým zpracováním STP (plně automatické zpracování).

Minimální standardy v Lamfalussyho zprávě (Lamfalussyho standardy): Šest minimálních standardů pro budování a provozování přeshraničních a víceměnových systémů pro netto zúčtování: (i) Systémy netto zúčtování by měly vycházet ze solidního právního základu ve všech příslušných právních řádech. (ii) Účastníci systémů netto zúčtování by měli mít jasnou představu o vlivu systému na jednotlivá finanční rizika, jež podstupují svojí účastí v systému. (iii) Multilaterální systémy netto zúčtování by měly mít jasně definované postupy pro řízení úvěrových rizik a rizik likvidity, které by měly stanovovat odpovědnost provozovatele systému a jeho účastníků. Tyto postupy by měly zároveň zajišťovat, že všichni účastníci systému budou mít potřebné podněty a kapacity k řízení a kontrole všech rizik, která ponesou, a že budou stanoveny maximální limity úvěrového rizika způsobovaného každým z účastníků. (iv) Systém, v němž províhá multilaterální netto zúčtování, by měl být přinejmenším schopen provést denní zúčtování včas i v případě, že nebude moci vypořádat transakci účastníka s jediným největším závazkem k vypořádání. (v) Pro účast v systému by měla být definována objektivní a veřejně oznámená kritéria, která zajistí spravedlivý a otevřený přístup k systému. (vi) Systém by měl umožňovat vysokou úroveň zabezpečení a fungovat spolehlivě. Zároveň by mělo být zajištěno, aby v případě výpadku bylo každodenní zpracování transakcí dokončeno včas.

Model korespondenčních centrálních bank: Model vytvořený Evropským systémem centrálních bank (ESCB) s cílem umožnit protistranám převádět vhodná aktiva jako úvěrová zajištění v rámci mezinárodního platebního styku. Národní centrální banky fungují v tomto systému jako správci aktiv ostatních bank. To znamená, že každá národní centrální banka, vede účet cenných papírů pro všechny ostatní národní centrální banky (a pro Evropskou centrální banku, ECB).

Multifunkční karty: Karta, která kromě uložení určité hodnoty umožňuje i další platební funkce, například jako debetní nebo kreditní karta, případně i neplatební funkce.

Multilaterální netting: Dohoda mezi třemi a více stranami o vzájemném započtení pohledávek a závazků. Závazky mohou vyplývat z finančních kontraktů, převodů nebo kombinace obou. Multilaterální netto vypořádání platebních závazků probíhá zpravidla v systému multilaterálního vzájemného započtení pohledávek a závazků. Tento systém provozuje ústřední protistrana. Multilaterální čistá pozice je zároveň dvoustranná čistá pozice mezi účastníkem a ústřední protistranou. Viz též Dvoustranný netting, Multilaterální čistá pozice pro vypořádání, systém multilaterálního vzájemného započtení pohledávek a závazků.

Neodvolatelný a bezpodmínečný převod: Převod, který příkazce nemůže odvolat a je bezpodmínečný (a tudíž konečný).

Nepřímý účastník/člen: Označuje účastníka systému pro převod peněz nebo cenných papírů, v němž existuje několik druhů účastníků. Nepřímí účastníci se od přímých účastníků liší v tom, že nemohou provádět některé operace v systému (např. zadávat příkazy k převodu a provádět vypořádání). Tyto operace mohou provádět pouze přímí účastníci. Nepřímí účastníci proto využívají k provádění těchto operací služeb přímých účastníků. V Evropské unii se toto označení používá konkrétně pro účastníky systému převodů, kteří odpovídají za vypořádání plateb zadaných do systému pouze svým přímým účastníkům. Viz též Přímý účastník/člen, Vypořádávající účastník/člen, Kategorie účastníků.

Netting: Dohodnuté vzájemné započtení pozic a závazků mezi obchodními partnery nebo účastníky systému. Tento systém snižuje velký počet individuálních pozic a závazků. Netting může mít různou formu s různou mírou právní vymahatelností v případě, že jedna ze stran nesplní své závazky. Viz též Bilaterální netting, Multilaterální netting, Vzájemné vypořádání pozic, Nahrazení novým závazkem, Nahrazení smluvní strany.

Netto zúčtování plateb: Vzájemné započtení plateb splatných v ten samý den a ve stejné měně.

Odvolání zúčtování: Postup používaný v některých zúčtovacích a vypořádacích systémech, v nichž jsou převody cenných papírů nebo peněz vypořádávány netto na konci cyklu zpracování. Všechny převody jsou podmíněné a dočasné do doby, než všichni účastníci splní své závazky z vypořádání. Pokud některý z účastníků svůj závazek nesplní, některé nebo všechny dočasné převody týkající se takového účastníka jsou ze systému vymazány a závazky z vypořádání zbývajících převodů se přepočítají. Tento postup vede k přenášení tlaku na likviditu a možným ztrátám z nevypořádání transakcí s ostatními účastníky systému. V extrémním případě může vést k významným a nepředvídatelným systémovým rizikům.

Offline: V případě platebních a vypořádacích systémů může tento termín označovat přenos platebních příkazů uživateli v ústní, písemné nebo faxové podobě s následným zadáním do systému pro zpracování převodů. Tento termín může také označovat ukládání dat v systému pro zpracování převodů na různá paměťová média, např. magnetické pásky nebo disky, aby uživatelé neměli přímý a bezprostřední přístup k těmto datům. Viz též Online.

Online (elektronické peníze): V případě systémů elektronických peněz označuje tento termín, že před provedením transakce je navázáno spojení s centrálním počítačovým systémem pro autorizaci nebo ověření transakce.

Online (platební a vypořádací systémy): V případě platebních a vypořádacích systémů tento termín může označovat přenos platebních příkazů uživateli s využitím elektronických prostředků, například rozhraní mezi počítači nebo elektronických terminálů, kdy přenášené příkazy jsou automaticky zadávány do systému pro zpracování převodů. Tento termín může také označovat ukládání dat v systému pro zpracování převodů do počítačové databáze, aby uživatelé měli přímý přístup k těmto datům (často v reálném čase) prostřednictvím vstupních a výstupních zařízení, například terminálů.

Operační systém: Část programového vybavení počítačového systému (nebo čipu), která je úzce propojena s hardwarem, na němž funguje a pomocí něhož provádí základní vstupní a výstupní operace, výpočty, správu paměti apod.

Optické rozpoznávání znaků (OCR): Způsob strojového čtení dokumentů (např. šeků, příkazů k úhradě a inkasních příkazů) pro elektronické zpracování s využitím speciálních strojově čitelných znaků. Viz též Rozpoznávání znaků tištěných magnetickým inkoustem (MICR).

Osobní identifikační číslo (PIN): Číselný kód, který držitel karty v některých případech zadává k ověření své totožnosti. U elektronických transakcí je PIN považován za ekvivalent podpisu.

Ověření totožnosti: Metody používané k ověření původu zprávy nebo totožnosti účastníka připojeného k systému a potvrzení, že zpráva nebyla během přenosu pozměněna nebo vyměněna.

Peněžní poukázka: Nástroj, který slouží k posílání peněz uvedenému příjemci. Používají ho často osoby, které nemají běžný účet u některé z finančních institucí, k placení účtů nebo převádění peněz na účet jiných fyzických či právnických osob. U peněžní poukázky vystupují tři strany: příkazce (plátce), příjemce a zprostředkovatel. Zprostředkovateli jsou obvykle finanční instituce nebo pošta. Příjemcům je peněžní poukázka proplácena hotově, nebo ji mohou předložit své bance k inkasu.

Platba: Převod peněžní pohledávky uskutečněný příkazcem na účet strany přijatelné pro příjemce. Peněžní nárok má zpravidla podobu bankovek nebo zůstatku na vkladovém účtu vedeném u finanční instituce nebo centrální banky.

Platby drobného bankovnictví: Tento termín označuje všechny platby, které nespadají pod definici plateb velké hodnoty. U plateb drobného bankovnictví se jedná převážně o platby spotřebitelů s relativně nízkou hodnotou a urgentností.

Platby velké hodnoty: Platby zpravidla velmi vysokých částek, které probíhají převážně mezi bankami nebo účastníky finančních trhů a zpravidla vyžadují urgentní a včasné vypořádání.

Platební nástroj: Jakýkoli nástroj umožňující držiteli/uživateli převádět peníze.

Platební systém: Platební systém tvoří soubor nástrojů, bankovních postupů a zpravidla mezibankovní systém pro převod peněz, který usnadňuje oběh peněz.

Platební zpráva/příkaz: Příkaz nebo zpráva k převodu peněz (v podobě převodu peněžní pohledávky) na účet příjemce. Příkaz se může týkat kreditního, nebo debetního převodu. Viz též Kreditní převod, Systém debetních převodů, Platba.

Pokladniční poukázky centrální banky: Krátkodobé cenné papíry vydávané centrální bankou, které jsou volně obchodovatelné.   PRIBOR je úroková sazba, za kterou si banky půjčují na pražském mezibankovním trhu depozit peníze.  

Prodejní místo (POS): Tento termín se týká používání platebních karet v maloobchodních prodejnách (prodejních místech). Údaje o platbě jsou zaznamenávány buď na papírové doklady, nebo do elektronického terminálu, které jsou v některých případech určeny i k přenosu informací. Tento způsob platby je pak označován jako „elektronický převod peněz v místě prodeje“ (EFTPOS).

  Předplacená karta: Karta, na níž je uložena hodnota, kterou držitel takové karty zaplatil předem vydavateli karty. Viz také Předplacená karta pro použití k omezeným účelům, Víceúčelová předplacená karta, Uložená hodnota a Elektronická peněženka.   Přenos, zpracování nebo vypořádání v reálném čase: Přenos, zpracování nebo vypořádání příkazů k převodu peněz nebo zúčtování obchodů s cennými papíry v okamžiku podání příkazu.  

Přeshraniční vypořádání: Vypořádání, k němuž dochází v jiné zemi (v jiných zemích), než je (jsou) země, z níž (nichž) pochází jedna nebo obě strany transakce.

 

Převod: Z hlediska provozu platebního systému odeslání (nebo pohyb) peněz nebo cenných papírů, případně práv týkajících se peněz nebo cenných papírů mezi dvěma stranami (i) doručením fyzických nástrojů, resp. peněz, (ii) v podobě účetních záznamů v účetních knihách finančního zprostředkovatele, nebo (iii) v podobě účetních záznamů zpracovávaných v systému převodů peněz, resp. systému vypořádání obchodů s cennými papíry. Úkon převodu ovlivňuje práva převádějící strany, strany, na kterou jsou peníze nebo cenné papíry (resp. související práva) převáděny, a případně i třetích stran.

  Přímá debetní platba: Předem povolená inkasní platba na bankovním účtu plátce probíhající na základě příkazu příkazce.  

Přístup: Právo nebo možnost instituce využívat určitý platební systém nebo systém pro vypořádání obchodů s cennými papíry k provádění plateb nebo transakcí na vlastní účet nebo na účet svých zákazníků. Viz také účastník/člen systému mezibankovních převodů peněz, přímý účastník systému mezibankovních převodů peněz, nepřímý účastník/člen.

 

SWIFT: Společnost pro celosvětové mezibankovní telekomunikační spojení (S.W.I.F.T. s.c.r.l.), družstevní organizace založená a vlastněná bankami, která provozuje síť usnadňující výměnu platebních a finančních zpráv mezi finančními institucemi (včetně makléřů a obchodníků s cennými papíry) po celém světě. Platební zpráva SWIFT je příkaz k převodu peněz. Následná výměna peněz (vypořádání) pak probíhá prostřednictvím platebního systému nebo mezi korespondentskými bankami.

 

Systém bezhotovostních převodů: Systém pro převod peněz, prostřednictvím něhož jsou platební příkazy převáděny od původce zprávy o převodu nebo příkazce (tj. z jeho banky) příjemci zprávy nebo příjemci peněz (resp. jeho bance).

  Systém brutto vypořádání: Systém převodů, v němž vypořádání příkazů k převodu peněz nebo cenných papírů probíhá jednotlivě (v pořadí zadaných příkazů).  

Systém debetních převodů: Systém převodu peněz, v němž jsou příkazy k inkasu zadané nebo autorizované příkazcem posílány příjemcem (jeho bankou) příkazci (jeho bance) a výsledkem je zatížení účtu plátce. Typickým příkladem takového systému jsou systémy zúčtování šeků. Tento typ systému je také nazýván systém inkasních plateb.

 

Systém elektronické peněženky (e-wallet): Počítačové zařízení používané v některých systémech elektronických peněz. Může obsahovat kartu s integrovaným obvodem nebo se do něj karta s integrovaným obvodem vkládá. Umožňuje provádět více funkcí než karta s integrovaným obvodem. Viz též Karta s integrovaným obvodem.

 

Systém mezibankovních převodů peněz: Systém převodů peněz, v němž většina přímých účastníků (nebo všichni) jsou finanční instituce, zejména banky a další úvěrové instituce.

  Systém pro hromadné převody: Viz Systém pro převody v drobném bankovnictví.  

Systém zaručených plateb (APS): Dohoda v rámci systému vypořádání hodnota proti hodnotě, podle níž je včasné provedení platebního příkazu podpořeno neodvolatelným a bezpodmínečným závazkem třetí strany (obvykle banky, syndikátu bank nebo zúčtovacího střediska). Viz také Systém vypořádání hodnota proti hodnotě.

 

Systém zúčtování plateb v reálném čase (RTGS): Systém zúčtování, v jehož rámci dochází ke zpracování a vypořádání na základě jednotlivých příkazů (bez vzájemného započtení – nettingu) v reálném čase (průběžně).

 

Systémy brutto vypořádání na konci dne: Systém převodu peněz, v němž zprostředkovatel vypořádání přijímá platební příkazy v průběhu pracovního dne v pořadí, v jakém přicházejí, a konečné vypořádání probíhá vždy až na konci dne brutto na individuální nebo souhrnné bázi. Tato definice platí i pro systémy brutto zúčtování, při nichž jsou platby sice vypořádány v reálném čase, avšak až do konce dne jsou odvolatelné.

 

TCP/IP (protokol pro řízení přenosu/internetový protokol): Soubor běžně používaných komunikačních a adresovacích protokolů. Protokol TCP/IP je v podstatě soubor komunikačních standardů na internetu.

  Trvalý příkaz: Příkaz udělený klientem jeho bance, aby banka pravidelně převáděla stanovenou částku na účet uvedeného příjemce.  

Účastník/člen systému mezibankovních převodů peněz: Strana, která je zapojena do systému převodů. Tento obecný pojem se používá pro označení instituce, která má v systému převodů nějaké identifikační označení (např. identifikační číslo banky) a která je oprávněna podílat platební příkazy přímo do systému nebo která je přímo vázána pravidly, jimiž se systém převodů řídí. Viz též Přímý účastník systému mezibankovních převodů peněz, Nepřímý účastník/člen.

  Uživatel: K uživatelům platebních systémů patří jak jejich účastníci, tak klienti, jimž jsou platební služby poskytovány. Viz též Přímý účastník systému mezibankovních převodů peněz, nepřímý účastník/člen, člen/účastník systému mezibankovních převodů peněz.  

Uživatelský poplatek: Poplatek za transakci, jehož výši určuje vydavatel karty a který platí držitel karty vydavateli karty za platby kartou nebo výběry kartou z bankomatu. V některých případech platí držitel karty i další poplatky, nazývané někdy cizí poplatky, vydavateli karty za používání bankomatů, které nejsou v jeho vlastnictví.

 

Víceúčelová předplacená karta: Předplacená karta, kterou lze používat v prodejních místech různých poskytovatelů služeb pro různé účely. Může být používána v rámci jednoho státu nebo i v různých státech, avšak někdy bývá její použití omezeno pouze na určitou oblast. Víceúčelová předplacená karta s doplňováním částky je nazývána též elektronická peněženka. Viz též Elektronické peníze.

  Vnitrodenní likvidita: Prostředky poskytované během pracovního dne, obvykle slouží finančním institucím k provádění plateb v reálném čase. Viz též Vnitrodenní úvěr.  

Vypořádací instituce: Instituce, prostřednictvím jejíchž účetních knih dochází k převodům mezi účastníky s cílem provést vypořádání v systému vypořádání. Viz Zprostředkovatel vypořádání, Multilaterální systém vzájemného započtení závazků a pohledávek, Bilaterální systém vzájemného započtení závazků a pohledávek.

 

Vypořádání: Úkon, kterým dochází ke splnění závazků z převodu peněz nebo cenných papírů mezi dvěma a více stranami. Vypořádání může být dočasné nebo podmíněné. Viz též Systém brutto vypořádání, Systém vzájemného započtení závazků a pohledávek, Vzájemné započtení závazků a pohledávek, Konečné vypořádání.

  Vypořádání v různých systémech: Vypořádání transakce, které probíhá na základě propojení mezi dvěma samostatnými systémy pro vypořádání převodů cenných papírů.   Vzdálená platba: Platba uskutečněná odesláním platebního příkazu nebo platebních nástrojů (např. poštou), na rozdíl od osobní platby.  

Vzdálený přístup do systému mezibankovních peněžních převodů: Možnost kreditní instituce založené v jedné zemi („domácí země“) stát se přímým účastníkem systému mezibankovních peněžních převodů založeného v jiné zemi („hostitelská země“) a zřídit si pro tyto účely u centrální banky v hostitelské zemi vypořádací účet na své jméno, aniž by musela v hostitelské zemi zakládat pobočku.

  Zpracování v reálném čase: Zpracování příkazů většinou v okamžiku, kdy jsou doručeny.  

Zúčtovací a vypořádací instituce: Instituce, která zajišťuje přenos informací a peněz v síti používané platebním systémem. Může vystupovat jako zprostředkovatel nebo příkazce.

 

Zúčtovací centrum: Oddělení burzy nebo samostatná právnická osoba, která poskytuje služby týkající se zúčtování a vypořádání transakcí a plateb a řízení rizik souvisejících s výslednými kontrakty. V mnoha případech vystupuje zúčtovací centrum jako centrální protistrana. Viz též Centrální protistrana, Clearing (zúčtování).

 

Zúčtování plateb v reálném čase (RTGS): Zúčtování, v jehož rámci dochází ke zpracování a vypořádání na základě jednotlivých příkazů (bez vzájemného započtení – nettingu) v reálném čase (průběžně).

 

Zúčtovací banka (Acquirer): Organizace, která vede vkladové účty osobám přijímajícím platební    karty (obchodníkům) a jíž osoby přijímající platební karty posílají údaje týkající se transakce. Acquirer zodpovídá za shromažďování údajů o transakcích a vypořádání s osobami přijímajícími platební karty.

 

 SLOVNÍČEK POJMŮ V BANKOVNICTVÍ

COT kod
Můžete mi prosím vysvětlit co je to COT kod a s k čemu se používá...
Re: Depot
Zkuste mrknout na https://homepujcka.cz/financni-magazin/nesrozumitelna-bankovstina-14-pojmu-kterym-...
Konečně
Konečně jsem našel podobný článek jako zde, když čtu nějaké nabídky produktů, nebo bankovní smlouvu,...
splatný úrok x sesplatněný úrok
Je nějaký rozdíl mezi pojmy splatný úrok a sesplatněný úrok ? Pokud ano, pak jaký ? Děkuji za náz...
Depot
Dobrý den, můžete mi prosím vysvětlit pojem depot? Jaké jsou výhody oproti běžnému spoření? Děkuji, ...
Diskutovat (5)