Statut Stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví


31. 12. 2013  03:02     PSP     komentáře (0)

Komise pro bankovnictví projednává mimo jiných problematiku činnosti bank a finančních institucí na základě zjištění komise, jejich členů nebo vnějších podnětů.
Postavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví.

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví (dále jen "komise pro bankovnictví") je orgánem Poslanecké sněmovny a je zřízena z poslanců podle § 47 zákona č.90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.[1])   Čl. 2 Volba a složení členů komise pro bankovnictví. (1)   Počet členů komise pro bankovnictví stanoví svým usnesením Poslanecká sněmovna.[2]) (2)   Členové komise pro bankovnictví jsou voleni Poslaneckou sněmovnou.[3]) (3)   Komise pro bankovnictví volí ze svých členů místopředsedy. Jejich počet stanoví komise svým usnesením. K volbě se použije přiměřeně volební řád Poslanecké sněmovny (příloha z.č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny). (4)   Komise pro bankovnictví volí ze svých členů ověřovatelé. Jejich počet stanoví komise svým usnesením. (5)   K zajištěni činností komise pro bankovnictví se ustanovuje funkce tajemníka komise. Funkci tajemníka komise pro bankovnictví vykonává pracovník Kanceláře Poslanecké sněmovny určený vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny, popřípadě další pracovník.   Čl. 3 Předseda komise pro bankovnictví. Předsedu komise pro bankovnictví volí Poslanecká sněmovna.[4])   Čl. 4 Předmět činnosti komise pro bankovnictví. (1) Komise pro bankovnictví projednává a)        problematiku činnosti bank a finančních institucí na základě zjištění komise, jejich členů nebo vnějších podnětů, b)        zprávy a informace České národní banky, které vyplývají ze zákona č.6/1993 Sb., o České národní bance, c)        zprávy a informace bank, které vyplývají ze zákona č.21/1992 Sb., o bankách, d)        zprávy a informace finančních a dalších institucí, které vyplývají ze zvláštních zákonů, např. zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, zákona č.15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, zákona č.248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech , zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi apod. (2)   Komise pro bankovnictví je oprávněna na jednání komise přizvat funkcionáře a pracovníky, kterých se problematika projednávaná v komisi dotýká, popř. další pracovníky. (3)   Komise pro bankovnictví se nezabývá řešením a rozhodováním konkrétních věcných stížností a připomínek, které svým charakterem přísluší např. soudům, příslušným státním orgánům a dalším institucím podle zvláštních zákonů. (4)   Komise pro bankovnictví nemá kompetence k rozhodování projednávaných věcí. (5)   Komise pro bankovnictví napomáhá při řešení podnětů, návrhů a připomínek k činnosti České národní banky, bank a dalších finančních institucí[5]) a)        doporučí případné legislativní úpravy zákonů, popř. dalších zákonných norem, b)        upozorní příslušné orgány a instituce na zjištěné skutečnosti.   Čl. 5 Jednání komise pro bankovnictví. (1)   Jednání komise pro bankovnictví je (ze zákona) neveřejné, pokud se komise neusnese jinak. (2)   Z jednání komise pro bankovnictví se pořizuje zápis, který podepisují předseda nebo místopředseda, popř. pověřený člen komise pro bankovnictví a ověřovatel. (3)   Ostatní náležitosti upravuje jednací řád Poslanecké sněmovny.[6])   Čl. 6. Účinnost. Tento statut  byl schválen usnesením komise  pro bankovnictví č. 4  ze dne 25. dubna 2007 a tímto dnem nabývá účinnosti.   [1])       Usnesení Poslanecké sněmovny č. 42 ze 6.schůze 24. října 2006. [2])       Usnesením Poslanecké sněmovny č. 42 ze 6.schůze 24. října 2006 byl stanoven počet členů komise na 18. [3])       Usnesení Poslanecké sněmovny č. 79 ze 6.schůze 8.listopadu 2006. [4])       Usnesením Poslanecké sněmovny č. 227 z 11.schůze 7.února 2007 byl zvolen předsedou komise poslanec Michal Doktor. [5] )      Např. zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, zákon č. 248/1992 Sb., investičních společnostech a investičních fondech, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry , zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi apod. [6])       Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.Statut Stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

16734691413

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

1,5


ČÍSLO TÝDNE - 1,5 právět tolik procent dosahuje aktuálně nejvyšší zhodnocení na spořících účtech. Tuto sazbu nabízí Moneta Money Bank a Wüstenrot hypoteční banka. Ostatní banky pak převážně úročení vkladů snižují.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více