Úvěry III


21. 04. 2009  00:06     Dolceta     komentáře (0)

Jak spočítat náklady na spotřebitelský úvěr?

Nĕkolik klíčových pojmů jistina: celková částka vyůjčená od vĕřitele nezahrnující úrok úrok: částka, kterou platíte vĕřiteli za poskytnutou službu a která se přič ítá k jistinĕ úroková sazba: procento, o které se jistina navýší, výsledkem je částka, kterou je nutné vĕřiteli splatit základní úroková sazba: sazba, kterou určuje Česká národní banka. doba splatnosti: doba splatnosti půjčky vyjádřená v mĕsícich nebo letech splátka: částka, kterou je nutno zaplatit vĕřiteli každý mĕsíc náklady úvĕru: rozdíl mezi vypůjčenou č ástkou a částkou, kterou je nutno splatit Roční procentní sazba nákladů (RPSN) usnadňuje porovnání nabídek spotřebitelského úvěru od různých poskytovatelů. RPSN udáváprocento z dlužné částky, které musí spotřebitel ročně zaplatit v souvislosti s úvěrem. Tato sazba nákladůzohledňuje veškeré náklady spojené s úvĕrem - např.úrokové sazby, ročních poplatků, pojištĕní platby úvĕru atd. Příklad: Úvĕr A je poskytován s úrokovou sazbou 6,5 %, zatímco úvĕr B se sazbou 6 %. Na první pohled se zdá, že úvĕr A je dražší. Ale dodatečné náklady úvĕru A (hlavnĕ roční poplatek) je podstatnĕ nižší než úvĕru B. A tak celkové náklady úvĕru A jsou nakonec nižší než u úvĕru B. Pozor!  Ať už je úroková sazba jakákoliv, mĕla by se aplikovat pouze na část jistiny, která zbývá po zaplacení každé mĕsíční splátky. — Pokud je tato podmínka splněna, částka úroků se s každou splátkou snižuje.  Pamatujme si, že RPSN slouží k porovnání nabídek úvĕrů, ale nikolik k výpočtu mĕsíční splátky.  Nezapomeňte kromě RPSN také zvážit náklady úvĕru, tj. kolik zaplatíte nad vypůjčenou částku. Podle smĕrnice Rady z 22. prosince 1986 č. 87/102/EHS, by mĕly všechny úvĕrové dohody uvádĕt roční procentní sazbu nákladů a podmínky, za kterých je možné RPSN mĕnit. Podle této směrnice by tedy metoda výpočtu mĕla souhlasit v celé EU, ale bohužel to tak zatím není, protože např. Francie, Nĕmecko a Finsko nepřijaly vzorec, který smĕrnice stanoví, předpisy tedy nejsou ještě zcela harmonizované. Přesto by bez ohledu na metodu výpočtu mĕly dohodnuté splátky zahrnovat všechny nákladové položky úvĕru, a tak by srovnání úvěrů podle RPSN v jednotlivých zemích mělo být díky předpisu jednodušší.


Úvěry III

Diskutovat (0)