Výkaz zisku a ztráty bankovního sektoru za rok 2008


01. 04. 2009  07:24     ČNB     komentáře (0)

Banky vybraly na poplatcích a provizích za rok 2008 neuvěřitelných 46,8 miliardy korun. Po odečtení nákladů na výběr poplatků a provizí (10,7 miliardy) jsou výnosy z poplatků a provizí 36,1 miliardy korun.

Tab. č. 4 Výkaz zisku a ztráty bankovního sektoru 4a - Absolutní ukazatele (banky s licencí k 31. 12. 2008)
v mil. Kč
  31.12.2006 31.12.2007 2008
    31.3.         30.6.         30.9.         31.12.    
1. Zisk z finanční a provozní činnosti 116 864 134 392 33 601 70 298 104 017 138 365
1.1 Úrokové výnosy 124 114 156 436 44 990 91 635 141 540 192 259
1.2 Úrokové náklady 52 567 71 738 21 916 44 706 69 855 94 233
1.3 Výnosy z dividend 1 676 5 886 412 1 933 2 176 3 730
1.4 Výnosy z poplatků a provizí 41 093 44 830 11 020 22 670 33 999 46 766
1.5 Náklady na poplatky a provize 8 175 8 989 2 220 4 610 7 026 10 655
1.6 Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z 45 -158 193 131 -191 -885
1.7 Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování 6 511 4 422 -1 020 7 322 5 250 -2 384
1.8 Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z x -2 203 -1 503 -2 479 -7 705 -11 191
1.9 Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví -390 -536 -184 -560 -518 -272
1.10 Kurzové rozdíly 4 212 7 760 4 257 -94 3 193 11 870
1.11 Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji 1 674 253 -20 -89 3 957 4 191
1.12 Ostatní provozní výnosy 2 507 2 218 565 1 194 2 082 3 095
1.13 Ostatní provozní náklady 3 835 3 789 973 2 051 2 884 3 926
2. Správní náklady 55 652 59 673 14 496 30 150 45 278 61 716
2.1 Náklady na zaměstnance 28 976 30 918 7 450 15 448 23 392 31 153
2.2 Ostatní správní náklady 26 676 28 755 7 046 14 702 21 887 30 563
3. Odpisy 8 357 7 904 1 843 3 570 5 345 7 342
4. Tvorba rezerv -1 336 1 117 34 88 445 560
5. Ztráty ze znehodnocení 5 163 6 525 2 322 4 834 9 610 15 425
5.1 Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z 5 296 6 932 2 402 4 962 9 611 15 411
5.2 Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv -133 -407 -81 -128 -1 15
6. Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z 0 0 0 0 0 0
7. Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků 114 0 0 0 0 0
8. Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin  x 27 792 769 751 723
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1 - 8) 49 142 59 201 15 698 32 426 44 091 54 043
9. Náklady na daň z příjmů 11 132 12 213 2 976 5 860 7 109 8 383
10. Zisk nebo ztráta po zdanění 38 010 46 987 12 722 26 566 36 982 45 661
10.1 Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění x 46 987 12 722 26 566 36 982 45 661
10.2 Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění x 0 0 0 0 0
 


Výkaz zisku a ztráty bankovního sektoru za rok 2008

Diskutovat (0)