Výkaz zisku a ztráty bankovního sektoru za rok 2009


31. 03. 2010  16:36     ČNB     komentáře (0)

Banky vybraly na poplatcích a provizích za rok 2009 46,755 miliardy korun. Po odečtení nákladů na výběr poplatků a provizí (10,314 miliardy) jsou výnosy z poplatků a provizí 36,441 miliardy korun.

4a - Absolutní ukazatele v mil. Kč (banky podle stavu k 31.12.2009) v mil. Kč
  31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 2009
   31.3.       30.6.       30.9.       31.12.   
1. Zisk z finanční a provozní činnosti 116 864 134 392 138 024 37 439 78 334 116 762 168 356
1.1 Úrokové výnosy 124 114 156 436 191 917 45 317 89 144 131 766 174 606
1.2 Úrokové náklady 52 567 71 738 93 874 19 337 37 366 54 804 71 316
1.3 Výnosy z dividend 1 676 5 886 3 730 218 2 783 3 598 9 623
1.4 Výnosy z poplatků a provizí 41 093 44 830 46 779 11 115 22 735 34 100 46 755
1.5 Náklady na poplatky a provize 8 175 8 989 10 658 2 466 4 931 7 220 10 314
1.6 Realizované Z/Z z finan. aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z 45 -158 -943 54 70 -108 6 327
1.7 Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování 6 511 4 422 -2 685 1 974 1 570 4 579 3 914
1.8 Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z   -2 203 -11 191 -2 612 -400 1 686 1 643
1.9 Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví -390 -536 -272 24 -125 -224 -330
1.10 Kurzové rozdíly 4 212 7 760 11 938 3 406 5 282 4 165 8 016
1.11 Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv 1 674 253 4 191 37 269 273 581
1.12 Ostatní provozní výnosy 2 507 2 218 3 062 641 1 250 1 878 2 797
1.13 Ostatní provozní náklady 3 835 3 789 3 971 934 1 945 2 926 3 947
2. Správní náklady 55 652 59 673 61 676 14 900 29 891 44 373 60 340
2.1 Náklady na zaměstnance 28 976 30 918 31 195 7 743 15 608 23 097 31 046
2.2 Ostatní správní náklady 26 676 28 755 30 481 7 157 14 283 21 276 29 295
3. Odpisy 8 357 7 904 7 345 1 732 3 517 5 358 7 452
4. Tvorba rezerv -1 336 1 117 455 -7 -135 -484 34
5. Ztráty ze znehodnocení 5 163 6 525 15 221 6 312 13 255 19 297 29 378
5.1 finanční aktiva nevykázaná v RH do Z/Z 5 296 6 932 15 207 6 160 13 208 19 193 26 160
5.2 nefinanční aktiva -133 -407 15 153 47 104 3 218
6. Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z x 0 0 0 0 0 0
7. Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků 114 0 0 0 0 0 0
8. Zisk (ztráta) z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin x 27 722 48 29 44 62
Zisk (ztráta) z pokračujících činností před zdaněním (1 - 8) 49 142 59 201 54 049 14 549 31 834 48 262 71 214
9. Náklady na daň z příjmů 11 132 12 213 8 345 2 666 5 228 8 007 11 053
10. Zisk (ztráta) po zdanění 38 010 46 987 45 705 11 883 26 606 40 255 60 161
10.1 Zisk (ztráta) z pokračujících činnosti po zdanění x 46 987 45 705 11 883 26 606 40 255 60 161
10.2 Zisk (ztráta) z ukončované činnosti po zdanění x 0 0 0 0 0 0
 


Výkaz zisku a ztráty bankovního sektoru za rok 2009

Diskutovat (0)