Výkaz zisku a ztráty bankovního sektoru za rok 2010


31. 03. 2011  16:57     ČNB     komentáře (0)

Banky vybraly na poplatcích a provizích za rok 2010 48,251 miliardy korun. Po odečtení nákladů na výběr poplatků a provizí (9,917 miliardy) jsou výnosy z poplatků a provizí 38,334 miliardy korun.

Absolutní ukazatele v mil. Kč (banky podle stavu k 31. 12. 2010) v mil. Kč
  31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 2010
   31.3.       30.6.       30.9.       31.12.   
1. Zisk z finanční a provozní činnosti 134 392 138 024 168 409 38 722 81 131 119 648 157 411
1.1 Úrokové výnosy 156 436 191 917 174 434 41 721 83 577 125 654 167 110
1.2 Úrokové náklady 71 738 93 874 71 161 16 002 31 947 47 231 61 653
1.3 Výnosy z dividend 5 886 3 730 9 623 2 5 380 5 471 5 885
1.4 Výnosy z poplatků a provizí 44 830 46 779 46 756 11 178 23 320 35 259 48 251
1.5 Náklady na poplatky a provize 8 989 10 658 10 314 1 935 4 663 7 152 9 917
1.6 Realizované Z/Z z finan. aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z -158 -943 6 327 389 446 111 -1 451
1.7 Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování 4 422 -2 685 4 399 2 942 4 250 7 318 11 032
1.8 Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z -2 203 -11 191 1 683 1 847 833 2 455 2 398
1.9 Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví -536 -272 -330 16 115 -157 -236
1.10 Kurzové rozdíly 7 760 11 938 7 480 -1 330 -379 -2 049 -3 097
1.11 Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv 253 4 191 580 53 4 54 18
1.12 Ostatní provozní výnosy 2 218 3 062 2 880 690 1 571 2 254 3 392
1.13 Ostatní provozní náklady 3 789 3 971 3 949 850 1 377 2 339 4 321
2. Správní náklady 59 673 61 676 60 455 14 769 29 881 45 274 62 350
2.1 Náklady na zaměstnance 30 918 31 195 31 103 7 421 15 174 23 041 31 612
2.2 Ostatní správní náklady 28 755 30 481 29 352 7 348 14 707 22 233 30 738
3. Odpisy 7 904 7 345 7 442 1 659 3 345 5 073 6 912
4. Tvorba rezerv 1 117 455 4 35 264 467 -239
5. Ztráty ze znehodnocení 6 525 15 221 29 792 5 586 10 990 17 354 22 377
5.1 finanční aktiva nevykázaná v RH do Z/Z 6 932 15 207 26 573 5 630 11 159 17 490 22 159
5.2 nefinanční aktiva -407 15 3 219 -44 -169 -135 218
6. Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z 0 0 0 0 0 0 0
7. Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků 0 0 0 0 0 0 0
8. Zisk (ztráta) z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 27 722 61 -45 -73 -117 -157
Zisk (ztráta) z pokračujících činností před zdaněním (1 - 8) 59 201 54 049 70 778 16 627 36 578 51 362 65 853
9. Náklady na daň z příjmů 12 213 8 345 11 038 2 908 5 218 7 625 10 187
10. Zisk (ztráta) po zdanění 46 987 45 705 59 740 13 719 31 360 43 737 55 666
10.1 Zisk (ztráta) z pokračujících činnosti po zdanění 46 987 45 705 59 740 13 719 31 360 43 737 55 666
10.2 Zisk (ztráta) z ukončované činnosti po zdanění 0 0 0 0 0 0 0


Výkaz zisku a ztráty bankovního sektoru za rok 2010

Diskutovat (0)