Výkaz zisku a ztráty bankovního sektoru za rok 2011 - rekordní poplatky


30. 03. 2012  15:55     ČNB     komentáře (0)

Banky vybraly na poplatcích a provizích za rok 2011 rekordních 49,996 miliardy korun. Po odečtení nákladů na výběr poplatků a provizí (10,886 miliardy) jsou výnosy z poplatků a provizí 39,110 miliardy korun.

  31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 2011
   31.3.       30.6.       30.9.       31.12.   
1. Zisk z finanční a provozní činnosti 138 024 168 409 157 376 39 703 83 139 123 195 162 113
1.1 Úrokové výnosy 191 917 174 434 166 962 41 490 83 909 128 263 172 319
1.2 Úrokové náklady 93 874 71 161 61 655 14 326 29 690 46 225 62 460
1.3 Výnosy z dividend 3 730 9 623 5 859 429 5 494 7 435 7 578
1.4 Výnosy z poplatků a provizí 46 779 46 756 48 369 11 792 24 247 36 676 49 996
1.5 Náklady na poplatky a provize 10 658 10 314 9 876 2 301 5 011 7 738 10 886
1.6 Realizované Z/Z z finan. aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z -943 6 327 -1 451 -11 -41 -487 -1 114
1.7 Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování -2 685 4 399 11 016 3 035 4 925 4 614 1 178
1.8 Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z -11 191 1 683 2 398 640 889 117 -1 872
1.9 Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví -272 -330 -208 174 80 184 212
1.10 Kurzové rozdíly 11 938 7 480 -3 085 -881 -850 1 517 8 218
1.11 Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv 4 191 580 18 6 46 44 233
1.12 Ostatní provozní výnosy 3 062 2 880 3 353 674 1 322 1 950 3 157
1.13 Ostatní provozní náklady 3 971 3 949 4 324 1 017 2 180 3 151 4 448
2. Správní náklady 61 685 60 455 62 381 15 795 32 023 48 440 66 089
2.1 Náklady na zaměstnance 31 197 31 103 31 603 8 254 16 662 25 220 33 820
2.2 Ostatní správní náklady 30 488 29 352 30 777 7 541 15 361 23 220 32 269
3. Odpisy 7 345 7 442 6 926 1 690 3 351 5 016 6 825
4. Tvorba rezerv 455 4 -258 108 -478 -271 711
5. Ztráty ze znehodnocení 15 221 29 792 22 535 4 107 12 254 19 839 25 352
5.1 finanční aktiva nevykázaná v RH do Z/Z 15 207 26 573 22 317 4 102 12 177 19 644 25 097
5.2 nefinanční aktiva 15 3 219 218 5 77 195 255
6. Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z 0 0 0 0 0 0 0
7. Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků 0 0 0 0 0 0 0
8. Zisk (ztráta) z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 722 61 -157 0 1 1 405
Zisk (ztráta) z pokračujících činností před zdaněním (1 - 8) 54 039 70 778 65 636 18 004 35 991 50 173 63 540
9. Náklady na daň z příjmů 8 345 11 038 9 980 3 211 5 542 7 940 10 114
10. Zisk (ztráta) po zdanění 45 695 59 740 55 656 14 793 30 448 42 232 53 426
10.1 Zisk (ztráta) z pokračujících činnosti po zdanění 45 695 59 740 55 656 14 793 30 448 42 232 53 426
10.2 Zisk (ztráta) z ukončované činnosti po zdanění 0 0 0 0 0 0 0


Výkaz zisku a ztráty bankovního sektoru za rok 2011 - rekordní poplatky

Diskutovat (0)