Zákon o omezení plateb v hotovosti


01. 01. 2014  01:01          komentáře (2)

Zákon č. 254/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
.

Zakon o omezení plateb v hotovosti - 2012.doc

.

254/2004 Sb.

ZÁKON   ze dne 13. dubna 2004   o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů               Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:   ČÁST PRVNÍ   ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI   § 1 Účel zákona                   Tento zákon určuje, kdy jsou fyzické i právnické osoby (dále jen "osoby") povinny provést platbu bezhotovostně prostřednictvím banky nebo pobočky zahraniční banky, nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu na účet banky (dále jen "peněžní ústav"), a upravuje kontrolu dodržování této povinnosti.   § 2 Vymezení pojmů                   (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí   a) bezhotovostní platbou platba provedená bezhotovostním převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně a bezhotovostním převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu,   b) poskytovatelem platby ten, kdo platbou uhrazuje závazek.                   (2) Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje vklad peněžních prostředků v hotovosti na vlastní účet nebo na cizí účet u peněžního ústavu, nebo jejich výběr.                   (3) Za platbu v hotovosti se považuje i platba vysoce hodnotnými komoditami, jako jsou například drahé kovy nebo drahé kameny.   Bezhotovostní platby   § 3                   (1) Povinnost provést platbu bezhotovostně se vztahuje na platby prováděné   a) navzájem mezi osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky, nebo   b) osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky ve prospěch osob s místem pobytu nebo sídlem v zahraničí; přesahuje-li výše těchto plateb částku stanovenou tímto zákonem.                   (2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na   a) platby daní, poplatků, cla, záloh na tyto platby, odvodů za porušení rozpočtové kázně a na jiné druhy plateb uskutečňované podle zákona o správě daní a poplatků nebo podle celního zákona, pokud tyto zákony nestanoví jinak,   b) povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů,   c) platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat náhrad z penzijních fondů,   d) platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu, 1)   e) platby určené k úschově peněz notářem,   f) platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění.   § 4                   (1) Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 15 000 EUR (dále jen "limit") je povinen provést platbu bezhotovostně; to neplatí, jde-li o platbu, která musí být podle zvláštního právního předpisu 2) provedena v hotovosti.                   (2) Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu EURo směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.                   (3) Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.                   (4) Překračuje-li platba limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele platby sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být platba poukázána.   Kontrola a správní delikty   § 5                   (1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonávají   a) územní finanční orgány, 3)   b) celní orgány 4)                 (dále jen "kontrolní orgán").                   (2) Při provádění kontroly a při ukládání pokut postupují kontrolní orgány podle zvláštních právních předpisů upravujících řízení ve věcech daní a poplatků a celní řízení.   § 6                   (1) Kontrolní orgán uloží poskytovateli platby, který poruší povinnost provést platbu bezhotovostně, pokutu až do výše 5 000 000 Kč, nejméně však 10 000 Kč. Při stanovení výše pokuty přihlédne k závažnosti jednání a jeho následkům.                   (2) Kontrolní orgán uloží pokutu ve výši podle odstavce 1 i příjemci hotovostní platby, pokud tato platba přesáhla limit a příjemce platby musel vědět, že jejím uskutečněním došlo k porušení tohoto zákona.                   (3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se kontrolní orgán o porušení povinnosti dozvěděl; nejpozději lze pokutu pravomocně uložit do 10 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.                   (4) Kontrolní orgán uloží pokutu podle odstavce 1 nebo 2, při každém porušení tohoto zákona, zjištěném ve lhůtě uvedené v odstavci 3.   § 7 Přechodné ustanovení                   Bylo-li sjednáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona splnění závazku platbou v hotovosti, lze provést platbu v hotovosti převyšující limit uvedený v § 4 nejdéle do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.   ČÁST DRUHÁ   Změna zákona o správě daní a poplatků   § 8                   V § 24 zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 157/1993 Sb. , zákona č. 323/1993 Sb. , zákona č. 255/1994 Sb. , zákona č. 168/1998 Sb. a zákona č. 322/2003 Sb. , se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:   "f) vůči specializovaným policejním složkám určeným ministrem vnitra 1. pro vyhledávání legalizace výnosů z trestné činnosti, 2. pro boj proti teroristickým aktivitám a vyhledávání zdrojů, z nichž jsou financovány, 3. pro boj se závažnou hospodářskou trestnou činností, korupcí a organizovaným zločinem, pokud tato složka požaduje údaje potřebné pro řízení o trestných činech spáchaných v oblastech uvedených pod body 1 až 3.".   ČÁST TŘETÍ   ÚČINNOST   § 9                   Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.   Zaorálek v. r.   Klaus v. r.   Špidla v. r.   ____________________   1) Zákon č. 240/2000 Sb. , o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.   2) Například zákon č. 26/2000 Sb. , o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.   3) Zákon č. 531/1990 Sb. , o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.   4) Zákon č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.Zákon o omezení plateb v hotovosti

Diskutovat (2)