Garanční systém dohodnul spolupráci se třemi sousedními státy. Při krachu pobočky zahraniční banky dostanou klienti pojištěné peníze v domovské zemi


05. 09. 2019  21:39     Tisková zpráva     komentáře (1)

Praha, 28. srpna 2019 – Slovensko, Rakousko a Polsko. Tři sousední státy, které s Českem nově uzavřely dohodu o řešení situace, kdy zkrachuje některá z bank, která má v sousední zemi své pobočky. Pro klienty zahraničních bank v Česku z těchto zemí to znamená jistotu rychlé a hladké výplaty ze zákona pojištěných peněz až do výše 100 tisíc eur, tedy necelých 2,6 milionu korun.

Garanční systém dohodnul spolupráci se třemi sousedními státy. Při krachu pobočky zahraniční banky dostanou klienti pojištěné peníze v domovské zemi
V Česku lze peníze uložit ve třiadvaceti pobočkách zahraničních bank, které mají sídlo v některé ze zemí Evropské unie. Stejně tak pobočky českých bank operují v zahraničí, konkrétně na Slovensku. Vklady v těchto pobočkách mají klienti ze zákona rovněž pojištěné bez ohledu na hranice mezi státy.

To vše díky evropské legislativě, která zároveň vymezuje rámec pro spolupráci jednotlivých systémů pojištění vkladů ze zemí Evropské unie pro případy, kdy by některá z bank, která má i pobočky v zahraničí, zkrachovala. V návaznosti na tuto novou povinnost spolupráce byla v roce 2016 na platformě Evropského fóra pojistitelů vkladů uzavřena multilaterální dohoda, která stanovuje rámcové podmínky spolupráce.

„Kromě toho mohou jednotlivé státy, které mezi sebou mají vztah tzv. „domovské“ a „hostitelské“ pozice, multilaterální dohodu dále doplnit o dohodu dvoustrannou (tzv. bilaterální specifikace), která průběh výplaty náhrady vkladů ještě zpřesňuje. My jsme aktuálně takové bilaterální specifikace uzavřeli se Slovenskem, Rakouskem a Polskem,“ vysvětluje výkonná ředitelka Garančního systému Renáta Kadlecová.

Uzavřené dohody znamenají, že pokud dojde ke krachu například rakouské banky, která má v Česku své pobočky, o výplatu náhrad vkladů zde v ČR se na náklady rakouského systému pojištění vkladů postará český Garanční systém. „Výplata bude probíhat na českém území a potřebné písemné náležitosti budou v češtině,“ doplňuje Renáta Kadlecová.

Pro Rakousko a Polsko je Česká republika hostitelskou zemí, což v praxi znamená, že na našem území fungují pobočky rakouských a polských bank. „V případě Slovenska je tento vztah vzájemný. Na Slovensku jsou pobočky českých bank a zároveň jsou v České republice pobočky bank ze Slovenska. S dalšími zeměmi o podobě bilaterální specifikace jednáme. Nejblíž je zatím uzavření dohody s Německem a Maďarskem,“ říká Renáta Kadlecová.

Přeshraniční výplata už proběhla

Přeshraniční výplata náhrady vkladů není nijak častá. Garanční systém finančního trhu (GSFT) ji za dobu téměř pětadvacetileté existence řešil pouze jednou. A to v případě spořitelního družstva Unibon. „V roce 2012, kdy toto české družstvo zkrachovalo, mělo pobočku přibližně se stovkou klientů také na Slovensku,“ říká výkonná ředitelka GSFT Renáta Kadlecová. Protože český Garanční systém (tehdy Fond pojištění vkladů) měl se Slovenskem uzavřenou vlastní dohodu o spolupráci ještě před účinností nové evropské směrnice, klienty Unibonu na náklady českého systému pojištění vkladů vyplácel slovenský systém pojištění vkladů. Klientům ze Slovenska se tím výrazně zjednodušil přístup k náhradám za své vklady „Dá se říct, že v tomto směru jsme byli oproti EU o krok napřed. Zatímco tehdy ale byla taková spolupráce možná jen

se Slovenskem, nyní musí fungovat v celé Evropské unii.

Seznam všech zahraničních poboček ze zemí Evropské unie působících v České republice naleznete zde 

_____________________________________________________________________________________________

O Garančním systému finančního trhu

Dne 1. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, a doprovodný zákon, který mj. novelizoval úpravu pojištění vkladů. Mezi nejvýznamnější změny, které tato právní úprava přineslaí, patří přeměna Fondu pojištění vkladů na Garanční systém finančního trhu, jehož cílem je zajistit komplexnější systém ochrany vkladatelů a podporu stability na finančním trhu. Kromě prostředků ve Fondu pojištění vkladů (který nyní nemá právní subjektivitu a je pouze účetní jednotkou Garančního systému) spravuje Garanční systém finančního trhu také prostředky ve Fondu pro řešení krize, použitelné pro případné budoucí řešení krizí finančních institucí.

V rámci systému pojištění vkladů jsou pojištěny zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Pojištění vkladů u GSFT garantuje náhrady za vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR a u poboček bank se sídlem mimo Evropskou unii ve výši 100 % vkladu, maximálně však do výše odpovídající částce 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. V určitých zákonem stanovených případech dochází dle nové úpravy pojištění vkladů ke zvýšení uvedené maximální výše náhrady. Vklady klientů v pobočkách zahraničních bank, jejichž mateřská společnost má sídlo v zemích Evropské unie, jsou pojištěny u systému pojištění vkladů působícího v sídle mateřské společnosti. Případnou náhradu za vklady klientům těchto poboček bude v budoucnu provádět Garanční systém finančního trhu na základě pokynů a na účet zahraničního systému pojištění vkladů.

Garanční systém finančního trhu je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí, a tříčlennou výkonnou radou, která je statutárním orgánem.Garanční systém dohodnul spolupráci se třemi sousedními státy. Při krachu pobočky zahraniční banky dostanou klienti pojištěné peníze v domovské zemi

Garanční systím dohodnul spolupráci se třemi sousedními státy.
jak zjistím, které banky mají polský kapitál (zřizovatele)?děkuji...
Diskutovat (1)