Lhůty pro převod peněz v některých členských státech EU


31. 12. 2013  01:01     Parlamentní institut, Ing. Josef Palán     komentáře (0)

Lhůtou pro převod peněžních prostředků z účtu plátce na účet příjemce se rozumí – lhůta, která uplyne od okamžiku odepsání z účtu plátce do okamžiku připsání na účet příjemce. V EU tato lhůta převodu není právem ES harmonizována. Právo ES harmonizuje pouze lhůty pro přeshraniční převody peněžních prostředků z jednoho členského státu Evropské unie do jiného členského státu Evropské unie v domácí měně kteréhokoliv členského státu Evropské unie a to až do výše hodnoty 50 000 EUR. Tento převod by se měl uskutečnit do 5 bankovních dnů ode dne účinnosti příkazu k převodu.
Německo

V Německu, pokud není mezi bankovní institucí a klientem dohodnuta doba převodu, tak je obecně stanoveno, že převod má být uskutečněn co v nejkratší době. Nicméně, německý občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) stanoví doby převodu pro následující druhy transakcí:

·        1 bankovní den za předpokladu, že účet plátce i účet příjemce se nachází u stejné banky na území Německa a převod se uskutečňuje v eurech;

·        2 bankovní dny za předpokladu, že převod se uskutečňuje v jiné měně než je euro a účet plátce i účet příjemce se nachází u stejné banky na území Německa;

·        3 bankovní dny za předpokladu, že účet plátce a účet příjemce se nenachází ve stejné bance na území Německa a převod se uskutečňuje v eurech;

·        5 bankovních dnů pro přeshraniční převody mezi  členskými státy EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko, za předpokladu, že se převod uskutečňuje v měnách těchto států.

Slovensko

Ve Slovenské republice jsou stanoveny následují doby pro převody z účtu plátce na účet příjemce:

·        1 bankovní den za předpokladu, že se účty nachází u stejné banky a na převodním příkazu je uveden den splatnosti;

·        2 bankovní dny za předpokladu, že na převodním příkazu není uveden datum splatnosti a účet plátce i účet příjemce se nachází u stejné banky;

·        2 bankovní dny za předpokladu, že účet plátce i účet příjemce se nenachází u stejné banky. Pokud mezi dvěma prováděcími bankami je zaveden platební systém zúčtování v reálném čase, tak převod z účtu plátce na účet příjemce musí být proveden bez zbytečného odkladu po odepsání částky převodu z účtu plátce a připsán na účet příjemce ve dni odepsání částky převodu. Banky mohou ve svých obchodních podmínkách stanovit lhůtu na odevzdaní převodního příkazu a úřední hodiny, během nichž lze předávat převodní příkazy. Příkazy předané do platebního zúčtování v reálném čase po 13.00 hod. se obvykle zpracovávají v následujícím bankovním dni (T+1).

Polsko

V Polsku jsou pro transakce uskutečňované v měně polský zlatý (PLZ) stanoveny následují doby převodu:

·          1 bankovní den, za předpokladu, že převod je mezi účty klientů v rámci jedné banky (nebo bankovní skupiny), která je zapojena v platebním systému SORBNET;

·          2 bankovní dny, za předpokladu, že převod je mezi účty klientů mezi různými bankami (bankovními skupinami), které jsou zapojeny v systému SORBNET.  

Portugalsko

Doba mezibankovního převodu mezi účastníky (včetně převodu na účet klienta) je stanovena v délce T + 2 bankovní dny.

Spojené království

Ve Spojeném království fungují tři nezávislé mezibankovního systémy zúčtování plateb: CHAPS (Clearing House Automated Payment System), BACS (Bankers’ Automated Clearing Services) a C&CC (Cheque and Credit Clearings systém). Pro bankovní instituce, které jsou zapojené v systému BACS nebo C&CC je obvyklá doba převodu tři bankovní dny. Systémy BACS a C&CC jsou určeny především pro „retail“ platby Systém CHAPS je zejména určen pro velké banky s vyšší hodnotou připadající na platbu, zúčtování plateb mezi bankami probíhá na kontinuální bázi s definitivností platby během dne. Pokud není mezi bankou a jejím klientem ujednána doba mezi předložením příkazu bance a odepsáním z účtu plátce, pak je platba připsána na účet příjemce následující bankovní den pod dni odepsání z účtu plátce.  

Švédsko

Centrem švédského platebního systému je RIX (Riksbank), který funguje jako „banka bank“ pro zúčtování plateb ve švédské koruně. Platba musí být provedena ve lhůtě jednoho bankovního dne, který následuje po bankovním dni, ve kterém byl podán příkaz k úhradě. Obvyklá doba převodu je dva bankovní dny v rámci platebního systému RIX.   Itálie Pro retail transakce (platby nižší než 500 tis. EUR) činí doba převodu tři bankovní dny. Lze však požádat o neodkladný převod (s kratší lhůtou převodu na účet příjemce) a podat příkaz k převodu před 11.00 hod. SEČ, ale tento převod je více zpoplatněn. Tyto neodkladné převody představují nepatrné procento maloobchodních převodů.     Pramen: www.ecb.int/home/html/index.en.html www.nationalbank.de www.nbs.sk www.nbp.pl www.riksbank.se www.bportugal.pt www.bankofengland.co.uk www.bancaditalia.itLhůty pro převod peněz v některých členských státech EU

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20247474533

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více