Projekt rozšíření funkčnosti a náplně prvního klientského ratingu bank GEEN Vstřícná banka - HANDICAP FRIENDLY


21. 04. 2015  11:45          komentáře (0)

Skupina lidí se zdravotním postižením je významnou skupinou klientů bank a také významnou společenskou skupinou. Tato skupina má specifické požadavky na služby a přístup bank, který se v mnohém odlišuje od potřeb a požadavků většinové společnosti. 

Projekt rozšíření funkčnosti a náplně prvního klientského ratingu bank GEEN Vstřícná banka - HANDICAP FRIENDLY
Od roku 2013 tak organizátor rozšířil hodnocení bank z hlediska přístupu ke klientům se zdravotním postižením - tzv. HANDICAP FRIENDLY NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANKA.

1) Spuštění projektu HANDICAP FRIENDLY - NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANKA       

Termín spuštění a realizace projektu byl stanoveno na leden roku 2013, kdy také byl projekt spuštěn a ohlášen na tiskové konferenci. Znovuobnovení projektu za upravených podmínek pak bylo spuštěno v dubnu  2015.

2) Cíle projektu HANDICAP FRIENDLY - NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANKA

Rozšíření projektu má hned několik cílů, které bude v rámci společenské odpovědnosti ve vztahu ke skupině lidí se zdravotním postižením naplňovat:

- Hodnocení bank z pohledu osob se zdravotním postižením - úzce souvisí s následující funkcí informační. Nicméně při hodnocení se budou samotní lidé se zdravotním postižením či jejich skupiny účastnit na tomto hodnocení. Jedná se tedy o hodnocení z hlediska těch občanů, kterých se toto hodnocení bank skutečně týká.

- Informační - poskytne osobám se zdravotním postižením, ale i celé veřejnosti objektivní a rozsáhlé informace o opatřeních, službách, produktech a projektech bank, které směřují ke zlepšení postavení klientů se zdravotním postižením. Tyto informace budou dostupné v prvopočátku na stránkách projektu hodnocení www.vstricnabanka.cz, později je bude možné rozšířit i na tisk specializované brožury či jiného média, např. zvukového pro občany se sluchovým postižením.

- Vzdělávací - projekt nemá pouze ambice hodnotit banky z pohledu občanů se zdravotním postižením, ale tyto občany také vzdělávat a rozšiřovat jejich finanční gramotnost. Je známo, že skupina osob se zdravotním postižením má výrazně horší přístup k informacím, které se týkají finančních otázek, bankovnictví či financí obecně. Tento handicap chce projekt postupně odstraňovat. Do budoucna chceme realizovat přednášky pro osoby se zdravotním postižením, na nichž bude vedle organizátora pracovat i společnost OVB Allfinanz, a.s. prostřednictvím svých lektorů, dále učebnice, časopisy či brožury obsahující problematiku finančního vzdělávání orientovanou na specifika skupiny osob se zdravotním postižením.

Do vzdělávacích projektů chce organizátor zapojit i banky, které budou ochotny se na vzdělávání osob se zdravotním postižením finančně i organizačně podílet.

- Společenská a zábavní - Projekt si klade za cíl nejen splňovat výše uvedené přínosy a cíle, ale také chce osoby se zdravotním postižením zábavní formou zapojovat do problematiky bankovnictví, bankovních služeb či problematiky financí obecně. Osoby se zdravotním postižením tak mohou o věci aktivně diskutovat nejen mezi sebou, ale i s veřejností obecně a stejně tak mohou diskutovat i se zástupci bank a dalších finančních či státních institucí.

- Zpětná vazba pro banky - Banky získají díky projektu unikátní a hlavně praktické informace o potřebách a přáních osob se zdravotním postižením. Stejně tak se dozví o jejich problémech, stížnostech, výhradách k současné politice a přístupu jednotlivých bank. Projekt tak má ambici nahradit drahé a často neefektivní průzkumy bank, týkající se potřeb osob se zdravotním postižením a to snadnou, rychlou a efektivní formou.

3) Medializace a popularizace projektu

Medializace a popularizace projektu hodnocení bank ze strany osob se zdravotním postižením bude probíhat ve dvou rovinách:

a) směrem k lidem se zdravotním postižením - oslovení osob či skupin sdružujících zdravotně postižené občany a vysvětlení náplně, funkčnosti a potřebnosti projektu ve vztahu k těmto osobám. Cílem komunikace je získání osob se zdravotním postižením pro hodnocení bank, diskuse, odůvodnění hodnocení, vznášení připomínek, námětů apod.

- prostřednictvím časopisu Mosty (NRZP)

- prostřednictvím a s pomocí organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením - například NRZP ČR

- prostřednictvím realizovaných přednášek a školení za účelem zvýšení finančních gramotnosti osob se zdravotním postižením

- prostřednictvím bank, které se budou ochotny projektu zúčastnit

b) směrem k veřejnosti - informování o výsledcích hodnocení, dále prezentace průzkumů skupiny osob se zdravotním postižením sledujících jejich hodnoty, priority, pohled na současné banky a jejich opatření ve vztahu k osobám se zdravotním postižením:

- tiskové zprávy s výsledky hodnocení, výsledky průzkumů apod.

- prezentace na stránkách projektu hodnocení bank www.vstricnabanka.cz

- informace na stránkách mediálních partnerů projektu - www.aktualne.cz, www.denik.cz,  www.kurzy.cz, popřípadě dalších partnerů, které se projektu budou chtít zúčastnit

- informace na stránkách bank, které se budou podílet na propagaci a prezentaci projektu

4) Systém hodnocení bank - HANDICAP FRIENDLY

Systém hodnocení bude mít dva pilíře (současné hodnocení bank má pilíře tři - porotci, bankovní poplatky, veřejnost)

- Hodnocení porotců - využití současných porotců a rozšíření jejich záběru hodnocení o tuto problematiku + plus oslovení dalších porotců z organizací osob se zdravotním postižením.

- Hodnocení osob se zdravotním postižením - hodnotí ty osoby, kterých se hodnocení týká přímo v praxi. Současně bude hodnocení osob se zdravotním postižením součástí i celkového hodnocení bank v OVB Vstřícná banka. Na samotné hodnocení bank tak bude mít významný vliv i hodnocení osob se zdravotním postižením a to v části, kde hodnotí veřejnost.Projekt rozšíření funkčnosti a náplně prvního klientského ratingu bank GEEN Vstřícná banka - HANDICAP FRIENDLY

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více