Zákon o omezení plateb v hotovosti


01. 01. 2014  01:01          komentáře (2)

Zákon č. 254/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
.

Zakon o omezení plateb v hotovosti - 2012.doc

.

254/2004 Sb.

ZÁKON   ze dne 13. dubna 2004   o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů               Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:   ČÁST PRVNÍ   ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI   § 1 Účel zákona                   Tento zákon určuje, kdy jsou fyzické i právnické osoby (dále jen "osoby") povinny provést platbu bezhotovostně prostřednictvím banky nebo pobočky zahraniční banky, nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu na účet banky (dále jen "peněžní ústav"), a upravuje kontrolu dodržování této povinnosti.   § 2 Vymezení pojmů                   (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí   a) bezhotovostní platbou platba provedená bezhotovostním převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně a bezhotovostním převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu,   b) poskytovatelem platby ten, kdo platbou uhrazuje závazek.                   (2) Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje vklad peněžních prostředků v hotovosti na vlastní účet nebo na cizí účet u peněžního ústavu, nebo jejich výběr.                   (3) Za platbu v hotovosti se považuje i platba vysoce hodnotnými komoditami, jako jsou například drahé kovy nebo drahé kameny.   Bezhotovostní platby   § 3                   (1) Povinnost provést platbu bezhotovostně se vztahuje na platby prováděné   a) navzájem mezi osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky, nebo   b) osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky ve prospěch osob s místem pobytu nebo sídlem v zahraničí; přesahuje-li výše těchto plateb částku stanovenou tímto zákonem.                   (2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na   a) platby daní, poplatků, cla, záloh na tyto platby, odvodů za porušení rozpočtové kázně a na jiné druhy plateb uskutečňované podle zákona o správě daní a poplatků nebo podle celního zákona, pokud tyto zákony nestanoví jinak,   b) povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů,   c) platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat náhrad z penzijních fondů,   d) platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu, 1)   e) platby určené k úschově peněz notářem,   f) platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění.   § 4                   (1) Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 15 000 EUR (dále jen "limit") je povinen provést platbu bezhotovostně; to neplatí, jde-li o platbu, která musí být podle zvláštního právního předpisu 2) provedena v hotovosti.                   (2) Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu EURo směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.                   (3) Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.                   (4) Překračuje-li platba limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele platby sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být platba poukázána.   Kontrola a správní delikty   § 5                   (1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonávají   a) územní finanční orgány, 3)   b) celní orgány 4)                 (dále jen "kontrolní orgán").                   (2) Při provádění kontroly a při ukládání pokut postupují kontrolní orgány podle zvláštních právních předpisů upravujících řízení ve věcech daní a poplatků a celní řízení.   § 6                   (1) Kontrolní orgán uloží poskytovateli platby, který poruší povinnost provést platbu bezhotovostně, pokutu až do výše 5 000 000 Kč, nejméně však 10 000 Kč. Při stanovení výše pokuty přihlédne k závažnosti jednání a jeho následkům.                   (2) Kontrolní orgán uloží pokutu ve výši podle odstavce 1 i příjemci hotovostní platby, pokud tato platba přesáhla limit a příjemce platby musel vědět, že jejím uskutečněním došlo k porušení tohoto zákona.                   (3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se kontrolní orgán o porušení povinnosti dozvěděl; nejpozději lze pokutu pravomocně uložit do 10 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.                   (4) Kontrolní orgán uloží pokutu podle odstavce 1 nebo 2, při každém porušení tohoto zákona, zjištěném ve lhůtě uvedené v odstavci 3.   § 7 Přechodné ustanovení                   Bylo-li sjednáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona splnění závazku platbou v hotovosti, lze provést platbu v hotovosti převyšující limit uvedený v § 4 nejdéle do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.   ČÁST DRUHÁ   Změna zákona o správě daní a poplatků   § 8                   V § 24 zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 157/1993 Sb. , zákona č. 323/1993 Sb. , zákona č. 255/1994 Sb. , zákona č. 168/1998 Sb. a zákona č. 322/2003 Sb. , se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:   "f) vůči specializovaným policejním složkám určeným ministrem vnitra 1. pro vyhledávání legalizace výnosů z trestné činnosti, 2. pro boj proti teroristickým aktivitám a vyhledávání zdrojů, z nichž jsou financovány, 3. pro boj se závažnou hospodářskou trestnou činností, korupcí a organizovaným zločinem, pokud tato složka požaduje údaje potřebné pro řízení o trestných činech spáchaných v oblastech uvedených pod body 1 až 3.".   ČÁST TŘETÍ   ÚČINNOST   § 9                   Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.   Zaorálek v. r.   Klaus v. r.   Špidla v. r.   ____________________   1) Zákon č. 240/2000 Sb. , o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.   2) Například zákon č. 26/2000 Sb. , o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.   3) Zákon č. 531/1990 Sb. , o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.   4) Zákon č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.Zákon o omezení plateb v hotovosti

Diskutovat (2)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

35444560102

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

57


ČÍSLO TÝDNE 57 právě tolik procent Čechů nakupuje pravidelně na internetu. Je to o 18 procent více než v roce 2019, tedy před nástupem koronavirové krize. Zájem o internetové nakupování se bude zvyšovat i nadále.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,6640
Kurz USD Americký dolar 1 USD 22,7030
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,4495
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,2730
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 24,6095
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,9400
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1849
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více