Zákon o spotřebitelském úvěru – jak funguje přechodné období pro poskytovatele spotřebitelského úvěru?


13. 07. 2017  00:51     Ing. Miroslav Škvára     komentáře (0)

Článek je zaměřen na první zkušenosti za období od 1.12.2016, kdy nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., Tentokrát bude článek zacílen na poskytovatele spotřebitelských úvěrů.

Zákon o spotřebitelském úvěru – jak funguje přechodné období pro poskytovatele spotřebitelského úvěru?
Abychom si na počátku ujasnili, kdo nyní může na trhu spotřebitelských úvěrů působit, připravil jsem pro čtenáře souhrnnou tabulku, která je členěna v souvislosti s výše citovaným zákonem. Z tabulky je zřejmé, že již na trhu nemohou působit nebankovní spotřebitelé, které dříve kontrolovala Česká obchodní inspekce. Z analýzy, která byla zpracována v roce 2016 vyplynulo, že počet subjektů, které v minulosti nabízely všechny typy úvěru (dříve i tzv. mikroúvěry do 5.000 Kč) činil přibližně 60 000 osob. Z tabulky je zřejmé, že tento počet subjektů se značně zredukoval, což bylo také jedním z cílů novely zákona, která nahradila původní zákon č. 145/2010 Sb.

Pro úplnost ještě připomínám, že zákon o spotřebitelském úvěru nově definuje 4 kategorie zprostředkovatelů, které jsou oprávněné spotřebitelský úvěr zprostředkovávat. Zprostředkovatelé musí být zaregistrování do rejstříků poskytovatelů spotřebitelských úvěrů u České národní banky (ČNB). Podmínkou registrace je odborná způsobilost, důvěryhodnost a pojištění odpovědnosti zprostředkovatele.

Poskytovatelé spotřebitelského úvěru v přechodném období (stav ke dni 04.06.2017)

Zdroj: ČNB

Odborná způsobilost

Osoby oprávněné poskytovat či zprostředkovávat spotřebitelské úvěry musely podat žádost o registraci do tří měsíců od účinnosti zákona (1.12.2016). V opačném případě oprávnění zprostředkovatele či poskytovatele úvěrů zaniklo. Oprávnění získají zprostředkovatelé na základě prokázání nebo potvrzení odborných a všeobecných znalostí a dovedností. Všeobecné znalosti mohl zprostředkovatel prokázat maturitní zkouškou nebo alespoň tříletou praxí. Odbornou způsobilost je možné od března 2017 získat zkouškou, kterou budou zajišťovat pouze osoby akreditované ČNB. Zákon umožnil zprostředkovatelům v přechodném období 24 měsíců od účinnosti zákona nahradit zkoušku odborné způsobilosti čestným prohlášením.

Z výše uvedeného vyplývá, že se trh nyní nachází v přechodném období a působí na něm subjekty, které již eviduje ČNB (jsou uvedeny v tabulce). Nyní je čeká vykonání zkoušky před akreditovanou osobou, která byla ČNB schválena.

Průběh a obsah zkoušky vykonané před akreditovanou osobou

Zákon rozlišuje v zásadě 3 skupiny odbornosti:

A) Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení – § 60 odst. 4 písm. a) B

      B) Poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru – § 60 odst. 4 písm. b)      

      C) Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení – § 60 odst. 4 písm. c)

Přičemž skupina odbornosti A) zahrnuje také skupinu odbornosti B)

Zkoušky jsou rozděleny podle těchto skupin odbornosti na 4 základní typy:

Souhrnná zkouška (A+B+C)

Tato zkouška zahrnuje všechny 3 skupiny odbornosti podle zákona a opravňuje tak k poskytování a zprostředkování všech typů úvěrů.

·         Teoretická část obsahuje 92 uzavřených otázek.

·         Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.

·         69 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.

·         23 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.

·         Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.

·         Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 109 z celkového počtu 145 bodů.

·         Časový limit zkoušky je 180 minut

Zkouška zaměřená na úvěr jiný než na bydlení (A+B)

Tato zkouška automaticky zahrnuje také skupinu vázaný spotřebitelský úvěr.

·         Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.

·         Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.

·         45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.

·         15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.

·         Praktická část obsahuje 2 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.

·         Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.

·         Časový limit zkoušky je 120 minut

Zkouška zaměřená na vázaný spotřebitelský úvěr (B)

Tato odborná zkouška je vhodná pro všechny zprostředkovatele, prodejce a distributory úvěrů, které jsou vázány na koupi zboží nebo poskytnutí služby. Platí, že spotřebitelský úvěr je vázaný na koupi zboží nebo poskytnutí služby, pokud je určen výhradně k financování koupě určitého zboží nebo poskytnutí určité služby. Nejčastěji prodejci bílého zboží, autobazary atd.

·         Teoretická část obsahuje 32 uzavřených otázek.

·         Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.

·         24 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.

·         8 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.

·         Praktická část obsahuje 2 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.

·         Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 45 z celkového počtu 60 bodů.

·         Časový limit zkoušky je 90 minut

Zkouška zaměřená na úvěr na bydlení (C)

·         Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.

·         Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.

·         45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.

·         15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.

·         Praktická část obsahuje 2 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.

·         Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.

·         Časový limit zkoušky je 120 minut

 Podmínky složení zkoušky

Odborná zkouška může být písemná a skládá se z teoretické a praktické části. Odpovědi na testové otázky ve formě tištěného testu jsou proto vyplňovány do standardizovaného odpovědního formuláře. Zkouška probíhá pod dohledem zkušebních komisařů. Průběh zkoušky se řídí zkušebním řádem.
Uchazeč úspěšně složil zkoušku, pokud:

·         Získal alespoň 75 % dosažitelných bodů

·         Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v teoretické části

·         Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v praktické části

Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
Platnost osvědčení není zákonem časově omezena.
Podmínky složení zkoušky jsou přehledně znázorněné v následující tabulce:

Odborná zkouška – souhrnná zkouška (všechny skupiny úvěrů)

celkem

podmínka složení

Teoretická část jedna (1) správná odpověď

69 otázek

za 1 bod

69 bodů

60 %

celkově 75 %

Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí

23 otázek

za 2 body

46 bodů

Praktická část (případové studie)

15 otázek

za 2 body

30 bodů

60 %

Odborná zkouška – úvěr jiný než na bydlení

   

celkem

podmínka složení

Teoretická část jedna (1) správná odpověď

45 otázek

za 1 bod

45 bodů

60 %

celkově 75 %

Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí

15 otázek

za 2 body

30 bodů

Praktická část (případové studie)

10 otázek

za 2 body

20 bodů

60 %

Odborná zkouška – vázaný spotřebitelský úvěr

   

celkem

podmínka složení

Teoretická část jedna (1) správná odpověď

24 otázek

za 1 bod

24 bodů

60 %

celkově 75 %

Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí

8 otázek

za 2 body

16 bodů

Praktická část (případové studie)

10 otázek

za 2 body

20 bodů

60 %

Odborná zkouška – úvěr na bydlení

   

celkem

podmínka složení

Teoretická část jedna (1) správná odpověď

45 otázek

za 1 bod

45 bodů

60 %

celkově 75 %

Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí

15 otázek

za 2 body

30 bodů

Praktická část (případové studie)

10 otázek

za 2 body

20 bodů

60 %

Z výše uvedených všech 4 možností je zřejmé, že zákon pamatoval na různé typy spotřebitelských úvěrů, které se od sebe liší, proto si každý musí individuálně zvolit druh zkoušky, které bude vyhovovat jeho působení na trhu.

První zkušenosti s vykonáním zkoušky před akreditovanou osobou

O zkušenost s pořádáním celkové zkoušky jsem požádal jednatele VECTOR Certifikace s.r.o. Bc. Davida Škváru, který poskytl tyto informace:

·         Jeden měsíc před vyhlášeným termínem obdržela skupina zájemců o tuto certifikaci přístupová práva do E-learningu, takže účastníci měli 4 týdny na přípravuE-learning Vectoru umožňuje použití na PC, tabletu a i na mobilu, což se v praxi osvědčilo. Měsíční přípravu z hlediska času lze doporučit, ale je to samozřejmě individuální záležitost. Někdo potřebu času více, někdo je zvyklý se intenzivně připravovat několik dní. Před vykonáním zkoušky se počet osob, které jsou připojeny online v e-learningu výrazně zvyšuje.

·         V den konání akce se 100 % účastníků zkoušky zúčastnilo dopoledního semináře, který proběhl od 9 do 12 hodin. Cílem semináře bylo zopakovat problematiku spotřebitelských úvěrů a upozornit na obtížné otázky a probrat typologii případových studií. Účastník má možnost dotázat se na nejasnosti a ubezpečit se ve správných odpovědích na problémové záležitosti. Při samostudiu vám samozřejmě mohlo něco uniknout, zde je šance to ještě napravit a zvýšit úspěšnost u zkoušky.

·         Vlastní zkouška se konala od 13.00 hodin. Účastníci byli v úvodu seznámeni se zkouškovým řádem a podmínkami vykonání zkoušky ve dvou částech – teoretická/praktická část. Zkoušky se zúčastnilo 27 poradců, kteří se nacházejí v přechodném období (jsou již evidování ČNB) a již se spotřebitelským úvěrům věnují, nejednalo se tedy o nováčky.

·         První poradkyně odevzdala test již po 40 minutách, poslední účastník odevzdal test již po uplynutí 2 hodin a 9 minut. Nikdo nevyužil časového limitu 180 minut. Jak je vidět, příprava byla důkladná a poradci již na trhu působí, což je pro vykonání zkoušky výhodou.

·         Tříčlenná zkušební komise přistoupila k vyhodnocování písemných testů ihned poté, co účastníci zkoušky odevzdali testy.

Vyhodnocení zkoušky proběhlo ihned, úspěšní poradci obdrželi vytištěný certifikát. Makléřská firma obdržela elektronickou verzi certifikátů, které bude nyní archivovat pro potřeby společnosti. Vykonání zkoušky má neomezenou platnost. Například zkouška na penzijní produkty má platnost 5 let a musí se tudíž opakovat.

Statistika tohoto termínu:

1 účastník vykonal zkoušku na 100 %

4 účastníci neuspěli

Úspěšnost celé skupiny byla 85 %

11 z 27 účastníků mělo hodnocení od 90 do 99 %

A jaké byly první zkušenosti zkušební komise?

Zkušební komisaři Vectoru mají praxi z certifikací doplňkového penzijního spoření. Tam je vyhodnocení následující:

Uchazeč úspěšně složil zkoušku na doplňkové penzijní spoření, pokud:

·         správně odpověděl minimálně 75 % otázek teoretické části a zároveň

·         správně odpověděl minimálně 60 % otázek v každé skupině otázek teoretické části a zároveň

·         správně odpověděl minimálně 80 % otázek v praktické části.

V tomto případě platí, že pokud jsem uspěl v teoretické části a mám 75 % a zároveň minimálně 80 % v praktické části, celkově jsem uspěl.

U spotřebitelského úvěru, pokud například u souhrnné zkoušky zvládnu teoretickou část na 60 % a praktickou část také na 60 %, ale nedosáhnu celkově 75 % úspěšnosti, tak jsem celkově neuspěl.

A co je pro účastníky nejnáročnější v případě spotřebitelských úvěrů?  U souhrnné zkoušky je 23 otázek, kde může být správná 1 až 4 odpovědi. Jsou to otázky, kde můžete ztratit za každou 2 body, které vám mohou v celkovém hodnocení citelně chybět.

Jak je vidět, vykonání zkoušky si žádá dobrou přípravu. Ti co byli úspěšní po zkoušce s úsměvem konstatovali  … „udělat se to dá“. A to je ta správná motivace pro ty, kteří mají zkoušku teprve před sebou.

Závěr:

Z podrobného výkladu je zřejmé, že zákon č. 257/2016 Sb., stanovil náročná kritéria pro  poskytovatele i zprostředkovatele. Proto lze předpokládat, že po tomto přechodném období se na trhu spotřebitelských úvěrů budou pohybovat odborníci s odpovídajícími znalostmi a tým bývalých poloprofesionálů a amatérů bude muset tento trh postupně opustit. Na bankovní i nebankovní trh již nyní dohlíží ČNB.Zákon o spotřebitelském úvěru – jak funguje přechodné období pro poskytovatele spotřebitelského úvěru?

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více