Podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky registrace, užívání služeb a pravidla používání údajů uživatelů na serveru www.BankovniPoplatky.cz

 

1) Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní a provozní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují využívání možnosti registrace a využívání služeb na serveru www.BankovniPoplatky.com registrovanými uživateli serveru. Souhlas s těmito Podmínkami je základní a nenahraditelnou podmínkou možnosti registrovat se a využívat služeb na serveru www.BankovniPoplatky.cz ze strany registrovaných uživatelů.

2) Základní pojmy

Komentář – text, který zadává uživatel na stránkách www.BankovniPoplatky.cz, který se týká článků, informací či služeb poskytovaných serverem.

Užívání služeb – Využívání služeb, které server www.BankovniPoplatky.cz na svých stránkách nabízí a které mohou být buď vlastním produktem serveru, nebo produktem jiného serveru či poskytovatele, který server www.BankovniPoplatky.cz na svých stránkách poskytuje.

Registrace – nutná podmínka, na jejímž splnění závisí možnost uživatele využívat některé služby a exkluzivní informace na serveru www.BankovniPoplatky.cz

Provozovatel – je společnost Digitaiment, s.r.o.

Uživatel – konkrétní zaregistrovaný návštěvník serveru www.BankovniPoplatky.cz, který aktivně využívá služeb serveru.

Server – serverem se rozumí provozovatelem provozovaný server www.BankovniPoplatky.cz

3) Základní zásady užívání služeb serveru www.BankovniPoplatky.cz

(podrobně upravené v textu těchto Podmínek)

 1. Provozovatel neodpovídá žádným způsobem za obsah doprovodných textů k článkům či službám (komentáře) poskytovaných nebo nabízených serverem www.BankovniPoplatky.cz. Za obsah příspěvků uživatele odpovídá výslovně a výhradně příslušný uživatel.
 2. Uživatel je povinen před začátkem využívání služeb a dalších informací zaregistrovat na serveru s pravdivým vyplněním všech požadovaných údajů. Uživatel bere na vědomí, že v případě nepravdivého zadání informací v registračním formuláři, nebo v případě vážných pochybností provozovatele o pravdivosti těchto informací, má provozovatel právo zablokovat uživateli možnost využívat služeb či některých informací na serveru.
 3. Provozovatel prohlašuje, že veškeré konkrétní informace předané uživatelem při registraci bude užívat pouze pro účely potřeb a funkčnosti dané služby a pro statistické potřeby provozovatele serveru a nebude s nimi jinak nakládat bez souhlasu uživatele.
 4. Zakázány jsou komentáře a příspěvky uživatelů s komerčním charakterem, nebo zneužívání možnosti komentářů k zadávání inzerce.
 5. Uživateli je zakázáno používat hanlivých, nemravných či zjevně nepravdivých údajů, vyjádření a informací, které obsahují rasistické či ideologické sdělení, obsahují hanlivé a urážející sdělení, směřují proti morálce apod. (výčet není taxativní).
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě pochybností či na základě informací svých či informací od ostatních uživatelů smazat či upravit příspěvek k hodnocení, nebo přímo hodnocení, či komentáře, které je v rozporu s ustanoveními těchto Podmínek, a uživatele, který se proti ustanovením tohoto dokumentu provinil, sankcionovat blokací IP adresy.
 7. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování Služby či jakkoli změnit způsob poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele,
 8. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny informací či služeb poskytovaných na serveru a užívaných Uživateli, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Všeobecným smluvním podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo Propojenými osobami, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby Třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.
 9. Zakazuje se vkládání odkazů do komentářů, které směřují na konkurenční servery, stránky s erotickým obsahem, reklamní odkazy, odkazy na jakékoliv prodejce zboží či služeb, které budou mít komerční nádech.
 10. Uživatel výslovně souhlasí, že mu bude pravidelně zasílán mail s novinkami, zajímavostmi a dalšími informacemi vydávaných na serveru.
 11. Bez souhlasu s těmito Podmínkami není uživatel oprávněn využívat služeb na tomto serveru

4) Ochrana osobních údajů

1.   Údaje uživatelů. Provozovatel nepožaduje po uživatelích zadávání osobních údajů, ale pouze základních registračních údajů. Sdělení požadovaných údajů při registraci je podmínkou pro úspěšné využívání služeb poskytovaných nebo nabízených serverem. Uživatel má však kdykoliv možnost využít svého práva a informace nesdělit.

2. Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele způsobem, který by byl v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

3. Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat údaje zadané uživatelem pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby podle těchto Všeobecných smluvních podmínek) a pro statistické účely.

4. Obchodní sdělení, reklama. Uživatel dává Poskytovateli souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující zejm. informace o novinkách Služby a o produktech a službách Třetích osob, a to i ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště. Uživatel má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout.

5) Práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatel, který využívá služeb poskytovaných nebo nabízených na tomto serveru, výslovně přebírá odpovědnost za text komentáře, za charakter, kvalitu tohoto komentáře a jím poskytované informace. Současně uživatel bere na vědomí právo provozovatele proti němu zasáhnout v případě porušení podmínek uvedených v těchto všeobecných smluvních podmínek.
 2. Provozovatel není žádným způsobem odpovědný za pravost a pravdivost informací, uváděných v komentářích uživateli, neodpovídá za případné škody vzniklé využíváním informací z komentářů uživatelů, které jsou pouze a jenom odpovědností jednotlivých registrovaných uživatelů.
 3. Uživatel dává provozovateli právo upravit obsah komentáře či jej smazat v případě, že obsah komentáře nebude v souladu nebo bude v rozporu s těmito Podmínkami. V případě porušení Podmínek má provozovatel právo uživatele sankcionovat zablokováním IP adresy.
 4. Zakázáno je jakékoliv komerční sdělení, či zveřejňování inzerátů v prostoru vyhrazenému pro komentování hodnocení bank. Stejně tak je zakázáno uvádět v tomto prostoru odkazy na stránky s komerční, sexuální, nemorální či jinou tématikou. Zjistí-li provozovatel porušení výše uvedených podmínek, znamená to automaticky, že budou zrušeny veškerá přístupová práva k uživatelskému účtu, smazán nevhodný či tyto Podmínky porušující obsah a přístup příslušné IP zablokován.

6) Registrační a kontaktní údaje uživatelů

Provozovatel v systému serveru www.BankovniPoplatky.cz nepracuje s osobními údaji uživatelů. Pracuje pouze s kontakty a informacemi, které uživatel ze své vůle a s plným vědomím vloží do formuláře Registrace. Uživatel bere na vědomí, že všechny údaje, které zadá do formuláře, musí být správné a pravdivé.

Uživatel výslovně prohlašuje, že údaje, které zadává do formuláře Registrace, jsou pravdivé a že souhlasí s poskytnutím těchto informací provozovateli serveru.

7) Autorská práva

 1. Projekt www.BankovniPoplatky.cz je určen k poskytování informací a služeb souvisejících s finančním, bankovním a úvěrovým trhem. Finančními produkty jsou mimo jiné nabídka hypoték, spořících produktů, srovnávacích informací apod. výhradně k hodnocení a komentování bank, jejich služeb a produktů ze strany uživatelů, porotců a nezávislého serveru. Využívání služeb poskytovaných serverem je podmíněno registrací uživatele, který registrací získá licenci k využívání služeb serveru.
 2. Názvy, loga a obchodní značky uvedené a zveřejněné na tomto serveru mohou být vlastnictvím dotčených společností. Je zakázáno s těmito logy, ochrannými známkami apod. jakkoliv nakládat bez výslovného souhlasu těchto společností.

8) Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obsah těchto Podmínek kdykoliv v budoucnosti. Práva a povinnosti uživatelů služby se však řídí Podmínkami platnými v době registrace.

Uživatel, který hodlá využívat služeb a produktů na serveru www.BankovniPoplatky.cz se odsouhlasením těchto Podmínek zavazuje řídit všemi ustanoveními těchto Podmínek a bere na vědomí všechny povinnosti a sankce, které z těchto Podmínek vyplývají.

Přistoupení uživatele k těmto Podmínkám je základní podmínkou pro využívání služeb a používání produktů na serveru www.BankovniPoplatky.cz.

Datum poslední změny: 1. 10. 2011



Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

27779310944

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

46


ČÍSLO TÝDNE - 46 právě tolik miliard korun investuje v České republice do rozšíření výroby čipů společnost ONSEMI. Jedná o největší investici v dějinách ČR.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3320
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,2300
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,9530
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,1685
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,9670
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,4600
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,0951
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více