Projekty finančního vzdělávání (Bankovnictví)


22. 11. 2008  07:36     PE     komentáře (0)

Další články

Finanční vzdělávání je třeba maximálně podpořit, ale nebrat jej jako všelék. Státní instituce, banky i další finanční ústavy se zapojují do různých projektů na zvyšování finanční gramotnosti svých klientů. Následující článek představí podrobněji alespoň některé z nich.

Finanční vzdělávání je třeba maximálně podpořit, ale nebrat jej jako všelék. Státní instituce, banky i další finanční ústavy se zapojují do různých projektů na zvyšování finanční gramotnosti svých klientů. Následující článek představí podrobněji alespoň některé z nich.

Nejprve představíme aktivity ministerstva financí, České národní banky, společný projekt seminářů o kapitálovém trhu společnosti Fio a RM-SYSTÉM nebo Smart Money Index GE Money.

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A MF ČR

Klára Hájková, náměstkyně ministra financí, nám k finančnímu vzdělávání poskytla následující informace.

Ministerstvo financí je zodpovědné za ochranu spotřebitele na finančním trhu od dubna 2006 a otázkou finanční gramotnosti se již delší dobu zabývá. Ve své rámcové politice počítá s finančním vzděláváním jako s jedním ze tří pilířů vedoucích k dosažení společného cíle - situace, kdy se spotřebitel na finančním trhu rozhoduje odpovědně a vybírá si produkty a služby odpovídající jeho momentální situaci. Navíc by měl mít i možnost efektivně prosazovat a chránit své zájmy a práva.

MF ČR se rozhodlo pojmout oblast finančního vzdělávání koncepčně a pokrýt celý finanční trh i všechny cílové skupiny. Zřídil proto Pracovní skupinu pro finanční vzdělávání, v níž jsou zastoupena zainteresovaná ministerstva (MF ČR, MPO, MŠMT), ČNB, profesní asociace působící na finančním trhu, zástupci subjektů poskytujících vzdělávací projekty, spotřebitelská sdružení a vzdělávací odborníci. Tato skupina se schází dvakrát do roka, členové diskutují o svých projektech a zkušenostech a snaží se najít společný postup při zvyšování finanční gramotnosti české populace. Na obdobném principu fungují také různé mezinárodní pracovní skupiny - jak při OECD, tak nově i při Evropské komisi.

V roce 2007 ministerstvo financí nechalo zpracovat výzkum veřejného mínění v oblasti finanční gramotnosti, který ukázal nedostatečnou úroveň finanční gramotnosti české populace. Největší část respondentů (35 %) ohodnotila svoji finanční gramotnost známkou 3. Současně se většina dotázaných vyslovila pro zavedení povinného finančního vzdělávání do škol, stejně tak projevila zájem o kurzy pro dospělé.

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I výsledky zmíněného výzkumu potvrdily potřebu finančního vzdělávání v ČR. Jeho konkrétní realizaci popisuje Strategie finančního vzdělávání, kterou připravila meziresortní skupina vedená opět MF ČR. Strategie počítá se vzděláváním školním i celoživotním. První z nich má zajistit stát a je detailně rozpracováno v samostatném dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, jehož součástí jsou také konkrétní Standardy finanční gramotnosti. Ty představují cílovou úroveň finanční gramotnosti u příslušné cílové skupiny. Konkrétně například říkají, že žák na konci základní školy má být schopen sestavit jednoduchý osobní rozpočet či uvést příklady použití debetní a kreditní karty. Obdobné standardy existují i v zahraničí, například ve Velké Británii či USA. Právě zkušenosti ze zemí s delší tradicí výuky financí byly inspirací pro český trh.

Standardy jsou implementovány do rámcových vzdělávacích programů, které vydává resort školství. Jednotlivé školy je pak převádí do svých školních vzdělávacích programů. Znamená to, že jsou centrálně stanoveny pouze cíle vycházející ze standardů, konkrétní způsob výuky je již na jednotlivých školách. Ty si také zvolí, v jakém předmětu budou základy financí zahrnuty či podle jakých učebnic se budou žáci učit.

V současné době jsou standardy součástí příslušných rámcových vzdělávacích programů pro více než 60 oborů středního odborného vzdělávání (včetně gymnázií). Tyto školy podle nich budou vyučovat od příštího školního roku. Pro zbývající obory a školy implementace proběhne v následujících letech.

Výuka v oblasti financí klade vysoké požadavky též na pedagogy. Pro jejich základní orientaci v problematice vymezené standardy jim bude sloužit letos dokončená publikace Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol, kterou připravily Národní ústav odborného vzdělávání a Výzkumný ústav pedagogický ve spolupráci s dalšími autory.

CELOŽIVOTNÍ FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Celoživotní finanční vzdělávání na své rozpracování teprve čeká. Důvodem je jednak současná situace, kdy řada subjektů vzdělávací projekty již nabízí. Je proto spíše třeba tyto projekty zastřešit společnými prvky. Jednak by mělo být vzdělávání dospělých doménou soukromého sektoru a spotřebitelských sdružení. Jako společné vodítko má opět sloužit příslušný standard finanční gramotnosti, tentokrát pro dospělého občana. Pro stát zde zůstává zásadní úkol - podpora výměny zkušeností v rámci zmíněné pracovní skupiny a finanční podpora projektů neziskového sektoru v oblasti ochrany spotřebitele (prostřednictvím MPO ČR). Je však jasné, že hlavní tíhu financování ponese soukromý sektor.

ČNB PODPORUJE ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Česká národní banka zakoupila a zdarma rozeslala všem základním školám a víceletým gymnáziím po celé ČR více než 4000 kusů právě vycházející učebnice Finanční a ekonomická gramotnost - manuál pro učitele, kterou doplňují dva pracovní sešity pro žáky. Tento komplet lze využít pro výuku ekonomicky zaměřené části občanské výchovy nebo samostatného předmětu zaměřeného na finanční a ekonomickou gramotnost.

ČNB je řadu let odpovědná za dohled nad bankami a stabilitu bankovního sektoru a v roce 2006 převzala odpovědnost za dohled nad celým finančním trhem. Od roku 2008 je pověřena také péčí o ochranu spotřebitele na finančním trhu. "Zkušenosti ČNB ukazují na nedostatečné povědomí klientů o výhodách, ale zejména rizicích různých služeb a produktů finančních institucí," říká Eva Zamrazilová, vrchní ředitelka a členka bankovní rady, do jejíž působnosti ochrana spotřebitele patří. "Do kontaktu s finančními službami a s nimi spojenou, často velmi rafinovanou reklamou přitom dnes lidé přicházejí v čím dál mladším věku. Proto se ČNB rozhodla nabídnout školám učebnici, která je dobrým odrazovým můstkem pro seznámení klientů finančních institucí s přínosy i nástrahami finančních trhů," dodává Zamrazilová.

Učebnice obsahuje nejen vyřešené úkoly pro žáky, ale i vysvětlující komentáře pro učitele. Jednotlivá témata jsou podána jednoduchou, moderní, přístupnou a zábavnou formou. Pasáže, které se mohou některým učitelům zdát obtížnější, bude možné si vyjasnit během navazujících školení v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků za účasti autorů textu. Vybraná témata: debetní/kreditní platební karty, bezúročné období u kreditní karty, aktivum/pasivum, termínovaný vklad, běžný účet, úspory, investice, akcie, stavební spoření, pojištění, roční míra výnosu, roční úroková míra, nominální vs. reálná, splatnost, jistina, poplatky, riziko, likvidita, inflace, spotřebitelský úvěr, hypotéka, zástava, zastavárna, RPSN, nákup na splátky, fixace úrokové sazby.

ČNB se rozhodla pro tuto učebnici také proto, že jde o první text na trhu, který plně odpovídá tzv. Rámcovému vzdělávacímu programu, kterého se školy musí při výuce držet. Učebnice splňuje nejen nynější verzi programu, ale v předstihu vychází vstříc i připravované podobě, kterou pod označením Standardy finanční gramotnosti zveřejnily MF ČR, MŠMT a MPO.

Bankovní rada ČNB také rozhodla s účinností od 1. září 2008 o zřízení samostatného odboru na ochranu spotřebitele a jeho dohlížením pověřila vrchní ředitelku a členku bankovní rady Evu Zamrazilovou. Ředitelkou nového útvaru ČNB se stala Helena Kolmanová.

FIO A RM-SYSTÉM O DĚNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

Podle vyjádření Romana Jandíka z Finanční skupiny Fio stále více lidí v ČR dává přednost finanční nezávislosti a chtějí si své investice řídit sami. Navíc současné silné propady akciových trhů ještě více lákají nové klienty k nákupům a touze po informacích.

Na serveru www.akcie.cz proběhl výzkum týkající se vzdělávání veřejnosti v oblasti kapitálového trhu, jehož se zúčastnilo téměř 400 uživatelů. Podle očekávání převažuje kladný vztah ke vzdělávání - 58 % respondentů uvedlo, že považuje vzdělávání za důležité, ale s důrazem na praktické zkušenosti, 18 % uvedlo vzdělávání jako podmínku úspěšného investování, dalších 7 % považuje znalosti za důležité. Negativně se k nutnosti vzdělávání vyjádřilo 11 % populace (lidé, kteří dávají při investování přednost intuici) a 6 % lidí považuje vzdělávání za zbytečné.

Fio, burzovní společnost, největší český online broker, a akciový trh RM-SYSTÉM, který se od 1. prosince 2008 transformuje na standardní burzu zaměřenou na drobné investory, společně pracují na několika vzdělávacích projektech přinášejících začátečníkům i zkušeným investorům bezplatnou možnost dozvědět se více o kapitálovém trhu.

BEZPLATNÉ SEMINÁŘE

Tradiční možností je některý z bezplatných seminářů, kterých v roce 2008 v ČR proběhne celkem 147; jen za první pololetí se jich zúčastnilo 4300 osob. Největší zájem je o semináře pro začátečníky. Lidé získají základní informace o odborných termínech, o struktuře českého akciového trhu a na praktických příkladech jsou upozorněni na chyby, kterých se investor často dopouští. Na Základy kapitálového trhu navazuje seminář Internet a akcie, kde se účastníci seznámí s online aplikací i reálným obchodováním na akciovém trhu.

Letos ve druhém pololetí přichází Fio a RM-S s novinkou pro ty, kteří nemají na sledování akciového trhu čas nebo se řadí mezi investory preferující méně rizikové investice. Tímto tématem je seminář Konzervativní investování. Účastník se dozví o certifikátech nebo indexových akciích obchodovaných na burzách v ČR i ve světě. Zkušenější investor dá asi přednost tématům Obchodování na úvěr a deriváty, Technická analýza nebo Ekonomické ukazatele v praxi. Tato témata se zaměřují na pokročilejší metody tradingu a pomáhají pravidelně obchodujícím klientům správně najít a načasovat investici. Rovněž informují o výhodách a rizicích při investování s cizím kapitálem ať už v derivátech nebo v podobě úvěru. Pro aktivní klienty bude k dispozici speciální analytický seminář zaměřený na komodity.

Semináře se konají v podvečerních hodinách ve větších i menších městech a trvají přibližně dvě hodiny. Nově se konají i v menších městech jako Hodonín, Chrudim, Karviná, Kladno, Kolín či Znojmo. Celkem jde o 28 míst po celé republice. Registrovat na seminář se může zdarma každý prostřednictvím stránky www.fio.cz/seminar.php. O semináře je rekordní zájem, například na jeden z pražských seminářů se nahlásilo téměř 400 zájemců.

INVESTIČNÍ HRA

Další možností je Investiční hra, kterou na serveru www.investicka.cz provozuje RM-SYSTÉM ve spolupráci se Seznam.cz, Finance.cz a dalšími partnery. Každý si zde může ze svého počítače otestovat vlastní investorské schopnosti s fiktivním kapitálem na reálném trhu a vyhrát zajímavé ceny. Letos měli hráči k dispozici české i zahraniční akcie a nově deriváty ropy, zlata a dalších komodit. Celkem se hry v roce 2008 zúčastnilo rekordních 30 tisíc osob. Další kolo se bude konat v první polovině příštího roku a hráči se mohou těšit na zajímavé novinky. V podobném formátu začíná od 15. října 2008 hra na Slovensku na stránkách www.investicka.sk.

Již několik let probíhá spolupráce Fio a RM-SYSTÉM s vysokými školami. Každoročně prezentují řečníci z praxe témata týkající se akcií a kapitálového trhu studentům v Praze, Liberci, Pardubicích a Hradci Králové. Od příštího roku spouští Finanční skupina Fio projekt, který by měl dostat reálné obchodování s fiktivními prostředky přímo do osnov vybraných vysokých škol. Fio poskytne školám zdarma software a online data z trhů. Studenti si vybudují reálné portfolio a otestují si investorské schopnosti ve zjednodušené aplikaci.

SMI: NÁSTROJ KE ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Letos v srpnu provedla GE Money Bank průzkum, jehož cílem bylo zmapovat finanční chování obyvatel středoevropských zemí a jejich nakládání s rodinnými rozpočty. Dotazování bylo provedeno mezi respondenty v ČR, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Lotyšsku a Rusku. Výsledky průzkumu se rozhodla GE Money Bank využít pro sestavení unikátního nástroje finančního vzdělávání tzv. Smart Money Index (SMI). Zjednodušeně řečeno tento index odpovídá na otázku, do jaké míry ovládáme své finance. V rámci sledovaných zemí SMI ukázal, že Češi umí se svými financemi nakládat relativně nejlépe. Respondenti z ČR dosáhli průměrně 56 bodů ze 100 možných. Obdobně si vedli Lotyši (55 bodů) a Maďaři (54 bodů). Nejhůře odpovídali Rumuni (51 bodů) a Rusové (50 bodů).

Ačkoli dopadli Češi v mezinárodním srovnání dobře, mají stále velké rezervy efektivnějším využití finančních produktů. Změnu může přinést finanční vzdělávání, kterému se GE Money Bank věnuje systematicky, když například pomáhá rozjet projekt Rozumíme penězům, jehož cílem je zvýšit finanční gramotnost dětí na základních školách. V dohledné době však banka počítá i s edukativní rolí Smart Money Indexu. "V budoucnu chceme na stránkách GE Money Bank nabídnout online aplikaci Smart Money Indexu, pomocí které si každý ověří, jak na tom se správou svého majetku je," říká Christoph Glaser, finanční ředitel GE Money Bank. Součástí výstupu by mělo být i doporučení, jak lépe svůj rozpočet spravovat.

EDUKATIVNÍ KAMPAŇ MASTERCARD

Společnost MasterCard spustila 10. října 2008 projekt, jehož cílem je atraktivní a zábavnou formou vzdělávat veřejnost v oblasti běžného používání financí. Unikátní internetové stránky www.kreditka.cz využívají oblíbeného principu Second Life a umožňují návštěvníkům řešit ve virtuálním světě každodenní platební situace a porovnávat rozdíly mezi použitím hotovosti a kreditní karty.
Na stránce www.kreditka.cz se návštěvník stává hned po příchodu postavou ve virtuálním světě a prožívá různé nákupní situace. Každý si sám určuje, jak si jeho komiksový dvojník poradí s nákupem přes internet, nečekanými výdaji za rozbitou pračku nebo ztrátou peněženky. Na závěr platební situace se zobrazí přehledný výpis z účtu, aby bylo možné sledovat výši útrat a rozdíly v jednotlivých způsobech platby. V podobě 2D kresleného příběhu má návštěvník stránky možnost získat nejen praktickou nápovědu pro řešení reálných platebních situací, ale na stránce najde i šikovné tipy pro používání karty nebo aktuální nabídku kreditních karet na českém trhu.Projekty finančního vzdělávání (Bankovnictví)

Diskutovat (0)


Další články k tématu

Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20108982487

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

5740


ČÍSLO TÝDNE - 5740 korun. Právě tolik bude činit dle rozhodnutí vlády tzv. paušální daň. Každý živnostník s příjmem do 800 tisíc korun ročně tak bude moci hradit sociální, zdravotní i daň v jedné paušální částce. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více