Skupina Moneta:
Konsolidované hospodářské výsledky za období od 1. ledna 2017 do 30. září 2017


10. 11. 2017  00:21          komentáře (0)

Konsolidovaný čistý zisk ve výši 3,1 miliardy Kč

Dvouciferný růst díky skvělým výsledkům hypoték, úvěrů pro malé a střední firmy
a komerčních investičních úvěrů  

Skupina Moneta: Konsolidované hospodářské výsledky za období od 1. ledna 2017 do 30. září 2017
 

 

  • Konsolidovaný zisk po zdanění ve výši 3,1 miliardy Kč za prvních devět měsíců s cílem dosáhnout zisku
    ve výši 3,9 miliardy Kč za celý rok; vykázaná návratnost hmotného kapitálu (RoTE) na úrovni 17,5 % překonává původní cíl 14 %.
  • Silná kapitálová a likvidní pozice zachována; střednědobý cíl pro ukazatel CET1 potvrzen na 15,5 % na základě oznámení České národní banky na kapitálový požadavek na rok 2018
  • Meziroční dvouciferný růst hrubých výkonných úvěrů o 10,1 %; nárůst od začátku roku o 7,5 %.
  • Dosaženo významného růstu nových objemů hypotečních úvěrů ve výši 171,9 %; tržní podíl v nových objemech dosáhl 3,8 % za prvních devět měsíců roku 2017.
  • Meziroční pokračující růst nových úvěrů pro malé a střední firmy o 153,2 % a úvěrové bilance o 43,5 %.
  • Pokračující proces v oblasti digitalizace produktové nabídky, nově MONETA nabízí nezajištěné úvěry pro stávající klienty z řad domácností a malých firem plně on-line; 3,4 miliardy Kč nových spotřebitelských úvěrů sjednáno on-line za prvních devět měsíců roku 2017.
  • Management plánuje navrhnout akcionářům ke schválení výplatu dividendy za rok 2017 významně přesahující 70 % konsolidovaného čistého zisku.

 

 

MONETA Money Bank, vedoucí banka ve spotřebním financování na českém trhu, která roste také v segmentu úvěrování malých a středních firem, oznamuje za první tři čtvrtletí roku 2017 konsolidovaný zisk po zdanění ve výši
3,1 miliardy Kč a návratnost hmotného kapitálu (RoTE) na úrovni 17,5 %. Banka navyšuje očekávaný konsolidovaný čistý zisk za celý rok z 3,65 miliardy Kč na 3,9 miliardy Kč. MONETA je i nadále jednou z nejlépe kapitalizovaných českých finančních institucí, kapitálový poměr CET1 na úrovni 18,1 % potvrzuje silnou kapitálovou pozici společnosti MONETA v souladu s regulatorními požadavky. Banka si zachovává skvělou likvidní pozici s vysokým ukazatelem krytí likvidity ve výši 200,7 %. MONETA vykázala zrychlený růst napříč retailovým i komerčním segmentem, přičemž celkové portfolio hrubých výkonných úvěrů vzrostlo od začátku roku o 7,5 %, což je v souladu s očekávaným růstem v řádu vyšších jednotek procent za celý rok.

 

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva, uvedl: „Jsem rád, že mohu informovat o pokračujícím úspěchu, co se týče dosažení našich strategických cílů. Vedle solidních finančních výsledků MONETA dále zrychlila svůj růst a dosáhla velkého pokroku v rozvoji digitálních kapacit. V tomto duchu budeme pokračovat i nadále.“

 

Klienti z řad malých firem a komerčního sektoru

Čisté komerční portfolio společnosti MONETA vykázalo solidní růst během daného období, a to meziročně o 10,2 % na celkových 60,5 miliardy Kč. Tento růst byl podpořen 15,8% meziročním nárůstem čistých investičních úvěrů
a 43,5% růstem úvěrů pro malé firmy. „Náš cíl stát se bankovním šampionem pro české živnostníky, svobodná povolání a malé a střední firmy a pomáhat jim rozvíjet jejich podnikání zůstává beze změny. Ve třetím čtvrtletí roku 2017 jsme pokračovali v investicích do rozšiřování naší sítě bankéřů pro malé firmy, klientského servisu a vývoje produktů. V důsledku toho vzrostly nově poskytnuté úvěry v segmentu malých a středních firem meziročně
o 153,2 %,“ řekl Tomáš Spurný.

 

Retailové bankovnictví  

Během třetího čtvrtletí MONETA dále rostla v segmentu retailových úvěrů, přičemž vykázala růst napříč všemi splátkovými úvěrovými produkty, byť cenové podmínky u nových úvěrů byly pod neustálým tlakem. „Chceme být preferovaným partnerem českých domácností a pomáhat jim v jejich finančních potřebách. S hrdostí můžu říci, že náš výrazný růst v produkci nových hypoték pokračoval rovněž ve třetím čtvrtletí roku 2017. Za prvních devět měsíců tohoto roku dosáhla MONETA meziročního růstu v nově poskytnutých hypotékách o 171,9 %, což se odrazilo v získání tržního podílu v nové produkci ve výši 3,8 %,“ vysvětlil Tomáš Spurný. Bilance čistých retailových úvěrů vzrostla meziročně o 9,1 % na 59,4 miliardy Kč díky nárůstu čistých hypotečních úvěrů o 22,7 % na 18,8 miliardy Kč a rostoucí bilancí nezajištěných retailových úvěrů o 3,2 %, která nyní představuje celkem 38,0 miliard Kč. „Půjčky na koupi automobilu významně posílily díky příznivé situaci na trhu. Bilance meziročně stouply o 17,9 % na 2,5 miliardy Kč,“ dodal Tomáš Spurný k pozitivním výsledkům retailového segmentu.  

 

Digitální nabídka a transformace

MONETA se i nadále plně soustředí na naplnění své ambice stát se digitálním lídrem na českém bankovním trhu a její vlastní digitální transformace dále nabírá na tempu. „Během třetího čtvrtletí jsme spustili plně digitální on-line nabídku nezajištěného úvěru pro stávající retailové klienty a stávající klienty z řad malých a středních firem. Významně jsme také pokročili v přípravě na spuštění mobilních plateb, které by měly začít fungovat podle plánu ještě před koncem tohoto roku,“ uvedl Tomáš Spurný k úspěšné digitální transformaci. „Naše zaměření na rozšíření digitálního bankovnictví v České republice přináší pozitivní výsledky. Na konci tohoto období jsme měli přibližně 162 tisíc registrovaných uživatelů naší aplikace mobilního bankovnictví Smart Banka. Objem spotřebitelských úvěrů zřízených on-line meziročně vzrostl o 34,6 %,“ sdělil Tomáš Spurný.  

 

Banka investovala 187 milionů Kč z plánovaných 600 milionů Kč do vytvoření špičkových on-line a mobilních produktů pro zákazníky stejně jako do digitalizace svých podpůrných procesů. Navíc banka pokračuje v modernizaci své pobočkové a bankomatové sítě, do které bylo zatím investováno téměř 200 milionů Kč z plánovaných 800 milionů Kč. Do konce září 2017 bylo modernizováno nebo přemístěno jedenáct poboček a více než 130 bankomatů.

 

Finanční výsledky

K finančním výsledkům Tomáš Spurný řekl: „Podařilo se nám udržet si pevnou kontrolu nad našimi provozními náklady. Ty klesly meziročně o 4 % (o 145 milionů Kč), a to navzdory tlaku na růst mezd a nárůstu počtu zaměstnanců v obchodních rolích. Ukazatel poměru nákladů k výnosům činil za devět měsíců tohoto roku 44,6 %, což představuje lepší výsledek v porovnání s cílem managementu pro rok 2017, a to díky skvělým výsledkům v provozních nákladech. Jsme na dobré cestě k dosažení našeho cíle celkových provozních nákladů ve výši 4,8 miliardy Kč za celý rok a také našeho cílového ukazatele poměru nákladů k výnosům. MONETA má silnou kapitálovou a bilanční pozici s ukazatelem kapitálové přiměřenosti ve výši 18,1 %. Management na základě oznámení České národní banky na kapitálový požadavek na rok 2018 potvrzuje svůj střednědobý cíl na CET1 kapitálový poměr ve výši 15,5 %, který se skládá
z 11 % celkového SREP kapitálového poměru, 2,5 % bezpečnostní kapitálové rezervy, 1 % proticyklické kapitálové rezervy (včetně navýšení o 0,5 % platného od 1. července 2018) a 1 % rezervy stanovené managementem. Management plánuje navrhnout akcionářům ke schválení výplatu dividendy za rok 2017 významně přesahující 70 % konsolidovaného čistého zisku. Likvidita zůstává velice silná s ukazatelem krytí likvidity ve výši 200,7 %, což je výrazně nad regulatorními požadavky.“

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty a dalších výsledků hospodaření za období končící 30. zářím 20171

CZK m

leden - září 2017

leden - září 2016 upraveno

% změna

Výnosy z úroků a podobné výnosy

5 671

6 471

(12,4%)

Náklady na úroky a podobné náklady

(151)

(143)

5,6%

Čistý výnos z úroků

5 520

6 328

(12,8%)

Výnosy z poplatků a provizí

1 634

1 684

(3,0%)

Náklady na poplatky a provize

(242)

(223)

8,5%

Čistý výnos z poplatků a provizí

1 392

1 461

(4,7%)

Výnosy z dividend

0

12

(100,0%)

Čistý zisk z finančních operací

619

404

53,2%

Ostatní provozní výnosy

224

127

76,4%

Provozní výnosy celkem

7 755

8 332

(6,9%)

Náklady na zaměstnance

(1 784)

(1 655)

7,8%

Správní náklady

(1 315)

(1 431)

(8,1%)

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

(282)

(228)

23,7%

Ostatní provozní náklady

(74)

(286)

(74,1%)

Provozní náklady celkem

(3 455)

(3 600)

(4,0%)

Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze znehodnocení úvěrů a pohledávek a realizovatelných finančních aktiv

4 300

4 732

(9,1%)

Čistá ztráta ze znehodnocení úvěrů a pohledávek a realizovatelných finančních aktiv

(401)

(698)

(42,6%)

Daň z příjmů

3 899

4 034

(3,3%)

Zisk za účetní období po zdanění

(780)

(847)

(7,9%)

Položky, které jsou nebo mohou být v následujících obdobích převedeny do výkazu zisku a ztráty

3 119

3 187

(2,1%)

- změna reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv vykázaná v oceňovacích rozdílech z realizovatelných finančních aktiv

(178)

50

(456,0%)

-  změna reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv vykázaná ve výkazu zisku a ztráty

(343)

(158)

117,1%

- odložená daň

99

22

350,0%

Ostatní úplný výsledek za účetní období po zdanění

(422)

(86)

390,7%

Úplný výsledek hospodaření

2 697

3 101

(13,0%)Poznámky: (1) V souladu s Výroční zprávou za rok 2016 provedla Skupina několik překlasifikování: 1) pojistné placené pojišťovnám převedeno z  „Ostatní provozní náklady“ do „Výnos z poplatků a provizí“. 2) náklady na vymáhání ze „Správní náklady“ a „Ostatní provozní náklady“ do „Čistá ztráta ze znehodnocení úvěrů a pohledávek a realizovaných finančních aktiv“. 3) Smlouvy o operativním leasingu byly uvedeny odděleně od finančního leasingu v souladu s požadavky IAS 17  Leases, překlasifikováno z „Výnosy z úroků a podobné výnosy“ na „Ostatní provozní výnosy“ a „Odpisy hmotného a nehmotného majetku.“.Skupina Moneta: Konsolidované hospodářské výsledky za období od 1. ledna 2017 do 30. září 2017

Diskutovat (0)