Ředitelka ČOI Příhodová:
Uvádět RPSN je povinnost!


17. 09. 2007  22:09     Miroslav Roch     komentáře (2)

Ředitelka ČOI RNDr. Jana Příhodová poskytla našemu serveru exkluzivní rozhovor o lichvářských praktikách některých splátkových společností.

  Ředitelka ČOI RNDr. Jana Příhodová poskytla našemu serveru exkluzivní rozhovor o lichvářských praktikách některých splátkových společností.     1) Na čí podnět jste se rozhodli šetřit společnosti, které poskytují úvěry s extrémně vysokými úvěry?   Kontrola bude probíhat na základě vlastního podnětu ČOI. Nejedná se o ojedinělou kontrolní akci, obdobné kontroly dodržování podmínek při sjednávání spotřebitelského úvěru (v rozsahu stanoveném zákonem č. 321/2001 Sb.) proběhly již v minulých letech. Připravovaná kontrola bude zaměřena na nebankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru bez ohledu na úroveň platebních podmínek, za jakých jsou úvěry poskytovány. Společnosti, jejichž úroky při úvěru lze označit jako vysoké, budou mezi kontrolovanými.   Pouze na základě výše úrokové sazby však nelze posuzovat „výhodnost úvěru“, je nezbytné přihlížet i k dalším platbám, jejichž úhradu si věřitel a dlužník sjednali nad rámec plateb jistiny a úroků. Citovaný zákon ani žádná jiná právní úprava nestanoví povinnost uvádět ve smlouvě úrokovou sazbu, její uvedení ve smlouvě je nad rámec stanovených povinností. Povinné je naopak uvedení ukazatele RPSN (roční procentní sazby nákladů).  _____________________________________________________________________ 2) Budou se týkat vaše kontroly pouze splátkových společností nebo i některých produktů bankovních domů?   Při této kontrole se zaměříme pouze na smlouvy nebankovních společností. V případě smluv sjednávajících spotřebitelský úvěr s bankou má ČOI vzhledem k institutu bankovního tajemství omezené kompetence. Česká obchodní inspekce není zahrnuta ve výčtu orgánů, jimž je banka oprávněna bez souhlasu klienta podat zprávu o záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství. Kontrola smluv sjednávajících spotřebitelský úvěr, v nichž jako věřitel figuruje banka, je možná pouze na základě podnětu spotřebitele. _____________________________________________________________________  3) Jaké sankce hrozí společnostem, které úvěry s extrémně vysokými úroky poskytují?   Postrádá-li smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr veškeré náležitosti, může Česká obchodní inspekce uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč a za opakované porušení povinností v průběhu jednoho roku lze uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.   Už ze samotného názvu zákona - o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru – vyplývá, že upravuje pouze některé podmínky spotřebitelského úvěru. Nestanoví však žádné omezení týkající se platebních podmínek úvěru, tedy ani žádné limity například horní hranice intervalu, v němž se mohou náklady na úvěr pohybovat. Smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr musí obsahovat ukazatel RPSN, tj. procentní vyjádření úrovně platebních podmínek úvěru sjednaných mezi věřitelem a spotřebitelem.RPSN zohledňuje nejen výši úroků, ale také některých dalších (nikoliv veškerých) plateb a poplatků spojených se spotřebitelským úvěrem, a tím umožňuje spotřebiteli porovnat výhodnost jednotlivých úvěrů, které mu jsou různými poskytovateli úvěru nabízeny.   Předmětem dozoru České obchodní inspekce bude posoudit, zda smlouvy sjednávající spotřebitelský úvěr obsahují veškeré povinné náležitosti, nikoliv vyjadřovat se k výši nákladů na tyto úvěry. Spotřebitelům můžeme pouze doporučit, aby úvěr za nevýhodných podmínek neuzavírali.   Máte-li na mysli problém „lichvy“, tento pojem je definován trestním zákonem (§ 253), je tedy v pravomoci orgánů činných v trestním řízení, nikoliv ČOI. Pokud vznikne podezření, že se konkrétní společnosti poskytováním úvěrů dopouštějí trestného činu lichvy, je nutné vyrozumět příslušné orgány.    ______________________________________________________________________  4) Hodláte výstupy ze svých kontrol použít jako podklady pro konání dalších státních institucí? Např. policie – trestný čin lichvy apod.?   Ano, tuto povinnost nám ukládá zákon o České obchodní inspekci - cituji: „Zjistí-li ČOI při kontrole skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí je těmto orgánům.“   Nepůjde však v žádném případě o jednoduchou a jednoznačně definovanou záležitost. Posouzení, jaká úroveň platebních podmínek je ještě přijatelná, je subjektivní a trestní zákon nevztahuje pojem lichva pouze k poměru hodnot vzájemného plnění, ale rovněž přihlíží k podmínkám, za nichž byl úvěr poskytnut. ČOI však při své kontrolní činnosti nemá ani nemůže mít informace o tom, zda při uzavírání smlouvy využil věřitel tísně, nezkušenosti či rozumové slabosti spotřebitele. Proto je posouzení všech těchto okolností výhradně záležitostí orgánů činných v trestním řízení. ____________________________________________________________________  5) Zaměřuje se váš úřad i na prevenci? Tedy co by jste doporučila klientům před tím, než se rozhodnou vzít „lichvářský úvěr“?   V rámci svých možností se snažíme o osvětu, např. webové stránky ČOI přímo na liště pod tlačítkem Spotřebitelský úvěr obsahují celou řadu informací k zákonu o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a zejména nabízejí program pro výpočet RPSN. Bohužel je stále velká skupina spotřebitelů, kteří pro vidinu peněz „na ruku“ podceňují rizika nevýhodných, až lichvářských podmínek úvěru.       Smyslem zákona č. 321/2001 Sb. je mimo jiné zajistit, aby se spotřebitel ještě před uzavřením smlouvy a nejpozději prostřednictvím znění smlouvy předložené věřitelem seznámil se všemi informacemi o platebních podmínkách úvěru. S návrhem úvěrové smlouvy by se měl spotřebitel řádně seznámit a teprve poté by se měl rozhodnout, přijme-li úvěr za daných podmínek a smlouvu podepíše, či nikoliv. Tato odpovědnost však podle zkušeností ČOI mnohým spotřebitelům při uzavírání smluv chybí a následně doplácejí na neuvážené uzavření nevýhodného úvěru.    _____________________________________________________________________  5) Který bankovní poplatek je podle Vás nejabsurdnější? Připomenu, že nejabsurdnějším bankovním poplatkem v roce 2006 si více než 10 000 čtenářů zvolilo Poplatek za výběr z bankomatu vlastní banky.   Souhlasím s většinou. Je skutečné absurdní platit svému bankovnímu ústavu za výběr kartou z vlastního účtu.   RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka ČOI


Ředitelka ČOI Příhodová: Uvádět RPSN je povinnost!

Diskutovat (2)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

16240302097

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 723 000

723000


ČÍSLO TÝDNE: 723 000 právě tolik žádostí již obdržela finanční správa o vyplacení kompenzačního bonusu pro OSVČ. Velká většina podnikatelů tak o tento bonus, který lze čerpat až v celkové výši 39 500 korun, zažádala. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více