ČS v r.2013:
Poptávka po úvěrech rostla i v časech hospodářského poklesu, čistý zisk poklesl na 15,59 mld. Kč


28. 02. 2014  13:07     tz     komentáře (0)

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2013 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 15,59 mld. Kč. Meziročně tak poklesl o 6,2 % z 16,61 mld. Kč. Provozní zisk se snížil o 4,0 % na 24,29 mld. Kč. Představenstvo České spořitelny plánuje navrhnout na dubnové valné hromadě výplatu dividendy ve výši 60 Kč na akcii.

ČS v r.2013: Poptávka po úvěrech rostla i v časech hospodářského poklesu, čistý zisk poklesl na 15,59 mld. Kč
.

Infografika_2014

.

Konsolidované, neauditované údaje k 31. prosinci 2013, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. prosinci 2012, pokud není uvedeno jinak:

 • Čistý zisk klesl o 6,2 % na 15,59 mld. Kč z 16,61 mld. Kč.
 • Zisk před zdaněním se snížil o 5,3 % na 19,48 mld. Kč z 20,58 mld. Kč.
 • Provozní zisk poklesl o 4,0 % na 24,29 mld. Kč z 25,31 mld. Kč.
 • Čistý úrokový výnos poklesl o 5,9 % na 27,91 mld. Kč z 29,65 mld. Kč.
 • Všeobecné správní (provozní) náklady se snížily o 3,6 % na 17,59 mld. Kč z 18,26 mld. Kč.
 • Bilanční suma se zvýšila o 5,2 % na 968,72 mld. Kč z 920,40 mld. Kč.
 • Klientské úvěry se zvýšily o 3,8 % na 507,47 mld. Kč ze 489,10 mld. Kč.
 • Retailové úvěry (pouze ČS) se zvýšily o 4,6 % na 275,93 mld. Kč z 263,71 mld. Kč.
 • Hypoteční úvěry obyvatelstvu se zvýšily o 11,5 % na 155,10 mld. Kč z 139,16 mld. Kč.
 • Úvěry korporacím a velkým městům (pouze ČS) vzrostly o 6,2 % na 196,84 mld. Kč z 185,43 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům (vklady) se zvýšily o 3,1 % na 726,59 mld. Kč ze 704,53 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na 3,61 % z 3,74 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 16,2 % z 19,3 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) poklesla na 1,6 % z 1,8 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se lehce zvýšil na 42,0 % ze 41,9 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) vzrostl na 69,8 % z 69,4 %.
 • Kapitálová přiměřenost banky v souladu s BASEL II (podle ČNB) se zvýšila na 17,7 % z 16,0 % (požadavek regulátora je 8,0 %).

HLAVNÍ UKAZATELE

Výsledky banky jsou ovlivněny zejména snížením čistého úrokového výnosu, zvýšením zisků z obchodních operací, snížením výnosů z finančních aktiv, a pozitivním dopadem vyplývajícím z pokračujícího poklesu provozních nákladů hlavně v první polovině roku 2013. Provozní zisk poklesl o 4,0 % na 24,29 mld. Kč a odráží tak prostředí extrémně nízkých úrokových sazeb. Ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, zůstal stabilní na úrovni 42,0 % (v roce 2012: 41,9 %).

Přestože se objem úvěrových obchodů zvyšuje, tak se pokračující pokles úrokových sazeb projevil ve snížení čistého úrokového výnosu o 5,9 % na 27,91 mld. Kč. Pokles úrokových sazeb je patrný na vývoji čisté úrokové marže vztažené k úročeným aktivům, která se meziročně snížila z 3,74 % na 3,61 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí meziročně klesly o 4,0 % na 11,29 mld. Kč. Meziroční pokles je ovlivněn ekonomickou situací, a také tím, že klienti častěji využívají internetové bankovnictví a zvýhodněné programy
a produkty. Pozitivní vývoj zaznamenaly především příjmy z poplatků a provizí z úvěrů a z operací s cennými papíry díky jejich rostoucímu počtu. Snížily se příjmy z poplatků z platebních transakcí.

Čistý zisk z obchodních operací meziročně vzrostl o 24,7 % na 2,68 mld. Kč, zvýšily se výnosy z devizových obchodů a z derivátových operací. Na druhé straně se snížily zisky z obchodování s cennými papíry.

Všeobecné správní náklady se meziročně snížily o 3,6 % na 17,59 mld. Kč zásluhou konzistentního řízení nákladů s důrazem na jejich efektivnost. Meziročně se podařilo zejména snížit náklady na kancelářské prostory, na IT a na právní a poradenské služby. pokračuje rovněž snižování odpisů hmotného majetku.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se meziročně zlepšilo o 10,1 % na
-3,33 mld. Kč. Důvodem opětovného meziročního snížení je průběžné zlepšování kvality rizikového profilu napříč celým úvěrovým portfoliem. Navzdory nižší tvorbě opravných položek se ukazatel krytí rizikových úvěrů opravnými položkami za poslední rok zlepšil ze 72,3 % na 78,6 %.

Saldo ostatních provozních výsledků se meziročně výrazně zlepšilo a činí -1,04 mld. Kč. Nejvýznamnější nákladovou položku představují odvody do Fondu pojištění vkladů, zisky a ztráty z přecenění a prodeje investičního majetku a zásob.

Výsledek z finančních aktiv (zahrnuje zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizovatelných aktiv a realizované zisky z aktiv držených do splatnosti) se meziročně zhoršil na
-0,55 mld. Kč, a to zejména v reakci na vývoj na dluhopisových trzích a také vlivem negativního přecenění opcí na reálnou hodnotu v souvislosti s Prémiovými vklady (částečně zohledněno v zisku z obchodních operací).

Bilanční suma dosáhla výše 968,72 mld. Kč, což je nárůst o 5,2 % z 920,40 mld. Kč. Meziročně došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů, realizovatelných finančních aktiv a vkladů u ČNB. Snížil se objem finančních aktiv držených do splatnosti a aktiv určených k obchodování. Na pasivní straně bilance se zvýšily závazky ke klientům a k bankám a objem vlastního kapitálu. Snížil se především objem vlastních emitovaných cenných papírů.

Vlastní kapitál náležející akcionářům dosáhl úrovně 100,66 mld. Kč, tedy narostl o 8,0 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil zejména díky nárůstu nerozděleného zisku. Kapitálová přiměřenost banky měřená podle pravidel Basel II se v porovnání s loňským obdobím zvýšila na 17,7 %. Dosahuje tak vysoké, komfortní úrovně.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů se meziročně zvýšil o 3,8 % na 507,47 mld. Kč, zásluhou nárůstu hypotečních úvěrů fyzickým osobám a vyššího úvěrování podnikatelských subjektů zejména v segmentu malých
a středních podniků. Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) meziročně vzrostlo o 4,6 % na 275,93 mld. Kč. Celkové portfolio hypotečních úvěrů obyvatelstvu výrazně vzrostlo o 11,5 % na 155,10 mld. Kč, zejména díky nízkým úrokovým sazbám, nízkým cenám nemovitostí a atraktivní nabídce České spořitelny. Česká spořitelna poskytla v průběhu roku 2013 více než 25 000 hypoték v celkovém objemu téměř 40 mld. Kč. Počet nových hypoték tak meziročně vzrostl o 17 %, jejich objem vzrostl o 13 %. Na straně druhé ještě pokračoval meziroční pokles spotřebitelského financování (o 3,5 % na 65,07 mld. Kč), avšak objem nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů meziročně vzrostl o 30,7 % na 24,58 mld. Kč. Úvěry korporacím a velkým městům (pouze ČS) vzrostly o 6,2 % na 196,84 mld. Kč.

Vklady klientů vzrostly o 3,1 % na 726,59 mld. Kč. Z toho vklady občanů vzrostly o 0,5 % na 541,30 mld. Kč. Rostou vklady na Osobních účtech, úložky penzijního připojištění a vklady na nových produktech jako např. Internetové spoření, Účelové spoření nebo Spoření ČS. Vklady klientů podnikatelského sektoru vzrostly o 6,3 % na 114,85 mld. Kč.

K 31. prosinci 2013 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,59 milionu, což je meziroční nárůst o 7,9 %. V roce 2013 bylo přes kanály přímého bankovnictví provedeno více než 100 miliónů finančních transakcí. V prosinci Česká spořitelna rozšířila službu BUSINESS 24 Databanking, která nyní umožňuje podnikatelům a firmám odesílání platebních příkazů přímo z jejich účetního systému.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet byl 3,23 miliónu kusů (nárůst o 1,7 %), z toho kreditní karty představují 0,32 miliónu kusů. Objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny se meziročně zvýšil o 8,4 % na 135,34 mld. Kč. Klienti České spořitelny loni utratili platebními kartami 105,00 mld. Kč, což je meziročně o 7,0 % více, počet transakcí meziročně rostl ještě rychleji, a to o 14,9 % na téměř 140 milionů. Rychle rostoucí počet transakcí je důsledkem masového rozšiřování bezkontaktních karet a stále častějšího využívání platebních karet i u menších nákupů. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 4,4 % na 1 530 kusů, z tohoto počtu je více než 250 bankomatů, které mohou obsluhovat i nevidomí klienti a jejich počet se také neustále rozšiřuje.

 

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát České spořitelny podle IFRS (mil. Kč)

k 31.12.2013

k 31.12.2012

Meziroční změna

Čistý úrokový výnos

27 910

29 653

-5,9 %

Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám

-3 332

-3 707

-10,1 %

Čisté příjmy z poplatků a provizí

11 294

11 768

-4,0 %

Čistý zisk z obchodních operací

2 682

2 150

24,7 %

Všeobecné správní náklady

-17 594

-18 259

-3,6 %

Ostatní provozní výsledky

-1 039

-1 557

-33,3 %

Výnosy z finančních aktiv

-545

416

n/a

Čistý zisk z Transformovaného fondu ČSPS

105

114

-7,9 %

Zisk před zdaněním

19 481

20 578

-5,3 %

Daň z příjmů

-3 904

-4 175

-6,5 %

Zisk po zdanění a před nekontrolními podíly

15 577

16 403

-5,0 %

Čistý zisk za účetní období náležející

 

 

Akcionářům mateřské společnosti

15 588

16 612

-6,2 %

Nekontrolní podíly

-11

-209

-94,7 %

Provozní zisk celkem

24 292

25 312

-4,0 %

Konsolidovaná bilance aktiv a pasiv České spořitelny podle IFRS (mil. Kč)

31.12.2013

31.12.2012

Meziroční změna

Aktiva

 

 

Pokladní hotovost, vklady u ČNB

77 581

22 501

>100 %

Pohledávky za bankami

75 393

65 320

15,4 %

Pohledávky za klienty

507 469

489 103

3,8 %

Rezervy a opravné položky k úvěrům

-18 333

-18 244

0,5 %

Deriváty s kladnou reálnou hodnotou

22 113

26 781

-17,4 %

Aktiva určená k obchodování

26 550

40 881

-35,1 %

Finanční aktiva v reálné hodnotě

4 223

7 205

-41,4 %

Realizovatelná finanční aktiva

82 328

66 765

23,3 %

Finanční aktiva držená do splatnosti

154 733

181 967

-15,0 %

Ostatní aktiva

36 667

38 124

-3,8 %

Aktiva celkem

968 724

920 403

5,2 %

Pasiva

 

 

Závazky k bankám

73 036

44 344

64,7 %

Závazky ke klientům

726 593

704 532

3,1 %

Emitované dluhopisy

28 368

36 151

-21,5 %

Deriváty se zápornou reálnou hodnotou

24 446

26 358

-7,3 %

Pasiva určená k obchodování

0

3

-100,0 %

Ostatní pasiva

13 207

13 441

-1,7 %

Podřízený dluh

2 096

2 262

-7,3 %

Menšinové podíly

316

122

>100 %

Vlastní kapitál

100 662

93 190

8,0 %

Pasiva celkem

968 724

920 403

5,2 %

Vybrané konsolidované poměrové ukazatele

k 31.12.2013

k 31.12.2012

ROE

16,2 %

19,3 %

ROA

1,6 %

1,8 %

Cost/income

42,0 %

41,9 %

Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům

3,61 %

3,74 %

Neúrokové výnosy / provozní výnosy

33,4 %

31,9 %

Pohledávky za klienty / závazky ke klientům

69,8 %

69,4 %

Kapitálová přiměřenost banky (BASEL II)

17,7 %

16,0 %

 

Vybrané údaje z obchodní činnosti

k 31.12.2013

k 31.12.2012

Meziroční změna

Průměrný počet zaměstnanců Finanční skupiny ČS

10 454

11 014

-5,1 %

Celkový počet klientů

5 258 892

5 297 398

-0,7 %

Počet sporožirových účtů

3 078 221

3 033 563

1,5 %

z toho Osobních účtů/Osobních kont

2 379 625

2 294 577

3,7 %

Počet aktivních klientů přímého bankovnictví Servis 24 a Business 24

1 591 355

1 475 517

7,9 %

Počet karet

3 233 725

3 178 184

1,7 %

z toho kreditních

319 271

347 834

-8,2 %

Počet bankomatů

1 530

1 466

4,4 %

Počet poboček České spořitelny

653

658

-0,8 %

 

Čistý zisk po zdanění vybraných dceřiných společností České spořitelny (neauditováno, podle IFRS; v mil. Kč)

31.12.2013

31.12.2012

Meziroční změna

Brokerjet České spořitelny

-11

-2

>100 %

Factoring České spořitelny (Erste factoring)

62

58

6,9 %

S Autoleasing

97

74

31,1 %

Erste leasing

35

18

94,4 %

Stavební spořitelna České spořitelny

535

649

-17,6 %

 ČS v r.2013: Poptávka po úvěrech rostla i v časech hospodářského poklesu, čistý zisk poklesl na 15,59 mld. Kč

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

24041487129

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

52


ČÍSLO TÝDNE 52 %. O tolik v průměru klesl za první pololetí zisk tuzemským bankám. Jedná se tak o největší pokles zisku bank v historii České republiky. Banky přišly o desítky miliard korun.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více